Den longitudinella studien följer samma personer under hela studiens genomförande. Studien omfattar:

  • fyra upprepade intervjuundersökningar
  • en fördjupningsstudie
  • ett uppföljningsspår.

Fyra upprepade intervjuundersökningar

Intervjuerna genomfördes vid fyra tillfällen under 2008–2014. 8 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16–84 år som var bosatta i Sverige och som deltog i den första mätningen kontaktades vid ytterligare tre tillfällen med ett eller två års mellanrum.

Fördjupningsstudie om risk och skyddsfaktorer

I fördjupningsstudien låg fokus på att undersöka risk- och skyddsfaktorer för spelproblem. Av de 8 000 deltagarna som följts valdes 2 000 ut för att delta i ytterligare två intervjuer. Intervjuerna genomfördes av Centrum för psykiatriforskning (CPF). Fördjupningsstudien avslutades genom att ytterligare djupintervjuer med cirka 40 personer från studien. Dessa intervjuer genomfördes av SoRAD vid Stockholms Universitet.

Risk och skyddsfaktorer för problemspelande

Faktablad Swelogs nr 18 2014, Huvudresultat från Swelogs

Uppföljande undersökning av personer som tidigare haft spelproblem

I uppföljningsspåret 2009 genomfördes en uppföljande undersökning av personer som tidigare har haft spelproblem. Deltagarna hade elva år tidigare deltagit i befolkningsstudien Swegs som genomfördes 1997/98. Syftet med uppföljningsspåret var att studera förändringar i spelande, spelproblem och hälsa under en elvaårsperiod. I uppföljningsspåret intervjuades 500 personer.

Forskningsplan över Swelogs longitudinella studie

I forskningsplanen (PDF, 702 kB) framgår det hur datainsamlingen har gått till, hur frågeformuläret har utformats, hur svarsfrekvenserna blev och hur svarsdata har viktats.