Mellan åren 2008–2010 fick myndigheten extra resurser för att omsätta den nationella tobaksförebyggande strategin till handling. Uppdraget kom att kallas det Nationella tobaksuppdraget och hade till uppgift att bidra till minskat tobaksbruk och till att nå de nationella delmålen till 2014.

Tobaksuppdraget fokuserade på följande tre huvudområden:

  • Tillgängliggöra målgruppsanpassad tobaksavvänjning för alla.
  • En förstärkning av myndighetens tillsyn avseende tobakslagen samt kompetens- och utbildningsinsatser för länsstyrelser och kommuner.
  • Ett ökat stöd till frivilligorganisationer, med särskild satsning mot barn och ungdomar.

Några sammanfattande resultat:

  • 24 000 personer deltog i olika former av kompetenshöjande aktiviteter.
  • Projektet fördelade ca 58 miljoner till lokala, regionala samt nationella projekt och totalt bedrevs 111 separata projekt inom uppdraget.
  • Flertalet av projekten upplevde att förutsättningarna vad gäller struktur och stöd från ledningen förbättrades för det tobaksförebyggande arbetet. Projekten upplevde även att intresset, förmågan, kunskapen och kapaciteten ökade och att fler processer inom området startade.
  • De enskilda projekten upplevde en förstärkt samverkan och samarbete med andra aktörer förstärktes samt att arbetet upplevdes mer effektivt på lokal och regional nivå.

Återredovisning av Tobaksuppdraget hittar du på sidorna 150–189 i den samlade återrapporten för alla ANDT-uppdrag 2010.

En samlad återredovisning av regeringens ANDT-uppdrag (PDF, 3,1 MB)