Vi utlyser och fördelar bidrag till projekt som ska utveckla nya eller tillämpa befintliga metoder och arbetssätt inom ANDT-området. Vi initierar också uppdrag där myndigheten har identifierat särskilda kunskapsbehov. Under 2020 har vi fem projekt i gång som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete. Det är pågående treåriga projekt som har sitt sista år 2020. Mot bakgrund av att regeringen inte har tilldelat Folkhälsomyndigheten medel i samma utsträckning som tidigare innebär det att inga nya projekt beviljas medel för 2020.

De två uppdrag som pågår är dels Topas som ska utvärdera den tobaksförebyggande metoden Tobaksfri Duo. Topas uppdragstid är år 2017- 2020. Det andra uppdraget, som pågår år 2018-2020, handlar om att utvärdera tillsynsmetoden kontrollköp av folköl och tobak.

Projektbidrag för utveckling inom ANDT-området 2020

  • Projektbidrag kunde sökas av olika aktörer som vill arbeta för ett kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete på framförallt lokal och regional nivå; ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser, landsting, regioner, universitet, högskolor och FoU-enheter. Projekten utvärderas av forskare. Det är för att resultat och erfarenheter från projekten ska bli mer användbara och kunna spridas till andra som arbetar inom det ANDT-förebyggande området. Det pågår fem projekt som har sitt slutår 2020.

För pågående projekt 2020

Uppföljning av tidigare ANDT-satsningar i 63 kommuner ger vägledning i lokalt förebyggande arbete idag

I början av 2018 initierade vi en kartläggning och uppföljning av fyra olika lokala satsningar, med nationellt stöd, som genomfördes under perioden 2002-2010. Gemensamt för satsningarna var att de syftade till att utveckla en struktur för det ANDT-förebyggande arbetet på lokal nivå. Totalt omfattades 63 kommuner. Förutom att kartlägga vad som utvärderats och vilka slutsatser som kan dras av de fyra lokala satsningarna har uppdraget även inneburit att undersöka i vilken utsträckning de lärdomar som kommunerna fick under projekttiden har påverkat det förebyggande arbete som pågår idag i de kommuner som var involverade.

Utvärdering av projekt för unga i migration

Folkhälsomyndigheten utsåg i juni 2018 tre projekt med syftet att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration som är 18 år och äldre. Projekten pågick 2018-2019. Till projekten kopplades ett uppdrag som följeforskare. En slutrapport har sammanställts av följeforskaren. Inledningsvis beskrivs projektens mål och organisation. Därefter presenteras resultat från följeforskarens arbete, en avgränsad litteraturöversyn, en processutvärdering, en mål-resultatutvärdering, och en enkätundersökning, som tillsammans syftar till att belysa projektens innehåll, utveckling och resultat. Rapporten avslutas med en sammanfattning som behandlar projektens tillgångar respektive begränsningar och en diskussion som fokuserar på formen för utvecklingsmedel.

Att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration – Utvärdering av tre särskilt utlysta ANDT-utvecklingsprojekt (PDF, 542 kB)