Läs mer i slutrapport: Alkohol, droger och sexuell hälsa — Utveckling av alkohol- och drogförebyggande arbete i samarbete med ungdomsmottagningar (PDF, 439 kB)

Projektet drivs av STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm i samarbete med medverkande ungdomsmottagningar i Stockholms län.

Bakgrund

Forskning visar på samband mellan alkohol- och drogkonsumtion och sexuellt riskbeteende bland ungdomar och unga vuxna. Med detta samband i åtanke finns det anledning att utveckla och utvärdera förebyggande metoder som adresserar både sexuellt riskbeteende samt alkohol och droger.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa ett samarbete med ungdomsmottagningarna, med det långsiktiga målet att utveckla ett systematiskt förebyggande arbete med alkohol, droger och sexuell hälsa i fokus.

Arbetssätt

Projektet undersöker, i nära samarbete med ungdomsmottagningar, hur man skulle kunna utveckla det alkohol- och drogförebyggande arbetet på ungdomsmottagningar. Inom projektet ska en webbaserad vägledning om alkohol och droger tas fram, riktad till personal som arbetar vid ungdomsmottagningar. Projektet ska även testa och utvärdera en webbaserad intervention för att minska alkohol- och drogkonsumtion bland unga som besöker ungdomsmottagningarna.

Utvärdering

Den webbaserade vägledningen för personal kommer att utvärderas med hjälp av intervjuer. Den webbaserade interventionen för unga kommer att utvärderas med en randomiserad studiedesign med interventions- och kontrollgrupp. Deltagarna rekryteras via ungdomsmottagningarna.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 210 kB)