Projektet drivs av Alna Sverige förening i samverkan med Folkhälsovetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Bakgrund

Arbetsplatser är en arena där förebyggande insatser har möjlighet att nå väldigt många människor. Att minska problematisk alkoholanvändning bland anställda skulle kunna leda till färre negativa konsekvenser för såväl individen, arbetsplatsen som samhället.

Syfte

Det övergripande syftet med detta projekt är att öka kunskaperna om ett alkoholpreventivt program och dess möjlighet att förebygga problematisk alkoholkonsumtion på arbetsplatser.

Arbetssätt

Insatsen består av två delar. Den första delen, implementering av policy, består av att skapa/stärka organisationernas policy så att den hanterar problematiskt alkoholbruk. Policyarbetet sker tillsammans med HR, chefer och ofta en facklig representant. Den andra delen består av kompetensutveckling, där nyckelpersonerna får utbildning kring skadligt bruk kopplat till arbetsplatsen.

Utvärdering

Genom en randomiserad kontrollerad studiedesign undersöks de potentiella effekterna av insatsen. Utvärderingen ska bland annat svara på om insatsen kan leda till:

  • förändrade alkoholvanor hos medarbetare/chefer
  • att deltagande chefer upplever en ökad trygghet och säkerhet i att kunna hantera alkoholrelaterade problem på arbetsplatsen
  • att antalet insatser för enskilda medarbetare i form av samtal, utredning och/eller behandling för alkoholproblem ökar

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 260 kB)