Klicka på länkarna för att gå direkt till det ämnesområde du är intresserad av:
Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, ANDT, Stöd till barn i familjer med missbruk

Alkohol
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation
2015 Från internetbaserade alkoholinterventioner till en nyutveckling och utvärdering av en sms baserad intervention till studerande
Projektet syftar till att vidareutveckla den befintliga internetbaserade alkoholåterkopplingen för studerande som erbjuds rutinmässigt av studenthälsan runt om i landet. Detta genom utveckling och utvärdering av en ny 6 veckors sms-alkoholintervention som kommer att integreras med den befintliga alkoholinterventionen på så sätt att de studerande som inser att de behöver ha mer hjälp kan gå vidare med sms-interventionen.
Linköpings universitet
2015 Sänkta berusningsnivåer ökar tryggheten och förebygger våldsbrott i samband med idrottsevenemang
Syftet och huvudmålet med projektet är att förebygga våldsbrott i samband med idrottsevenemang genom att: utveckla, implementera och utvärdera ett samordnat och långsiktigt alkohol- och drogförebyggande arbete och sänka berusningsnivån och öka tryggheten på arenorna. Exempel på insatser som kommer att genomföras är kartläggning av berusningsnivåer, intervjuer, enkäter och observationsstudier. Utifrån resultaten från kartläggningen kommer preventionsinsatser att tas fram i samverkan med berörda aktörer och intressenter.
Stockholm stad förebygger alkohol- och drogproblem (STAD)
2013 Dizza Alkohol
Projektet drivs från unga till unga i samarbete med skolornas ANDT-arbete. Eleverna i projektet ges möjlighet att studera alkoholens negativa inverkan genom att aktivt delta i nationella tävlingar och skolornas temadagar. Här skapar de själva argumenten utifrån sina egna perspektiv för varför de vill senarelägga alkoholdebuten. Projektet ska genomdrivas i nära samarbete med ANDT-personal och övrig berörd skolpersonal. Genom Internet och sociala medier når ungdomarnas bidrag ut till andra ungdomar. Projektet avser att ta fram ett familjekontrakt som erbjuds målgruppen. En elevenkät för utvärdering av projektet är framställd i samarbete med Södertörns högskola.
SAMBA samarbete för barnen
2013 Kommunikationsinsats riktad till unga vuxna om att förse minderåriga med alkohol
CAN utvecklar tillsammans med Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län en kommunikationsinsats till unga vuxna om att förse underåriga med alkohol. Resultaten av en förstudie finns återredovisade i rapporten Snäll eller kriminell?. En kommunikationsinsats för genomförande och utvärdering under 2014-2015 tillsammans med de tre storstadslänen och med en spridning till övriga landet.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikafrågor (CAN)
2014 Riskbruk i arbetslivet
Avser att aktualisera riskbruksarbetet. Målgrupper är personchefer, arbetsledare och företagshälsovård i kommunerna och företagen. Dessa nås genom en systematisk uppsökande verksamhet och lokalt genomförda introduktionsträffar med utbildning. Därmed vill man öka intresset för och kunskaperna om hur kommunen eller företaget med tillhörande företagshälsovård kan implementera riskbruksarbetet i sitt hälsofrämjande och missbrukspreventiva arbete. Avsikten är att utveckla arbetssättet och sprida det nationellt.
Stockholms läns nykterhetsförbund
2014 Vita hjärtat
I projektet avser man att arbeta med att ändra attityd till nyttjande av alkohol. Många yngre medlemmar dricker numera alkohol för att passa in i det man tror är ”normala” normen. Att erbjuda en helt drogfri zon i samhället där man välkomnar Glömda barn, vuxna Glömda barn och nyktra alkoholister är inte längre självklart för församlingar. VITA önskar ändra på detta genom att utbilda och utveckla strategier för att församlingarna aktivt ska arbeta med detta.
VITA Nykter
2014 15-metoden – ett nytt sätt att behandla alkoholproblem i primärvården
Projektet avser åtgärder för alkoholproblem som inte kräver specialistkompetens. 15-metoden är en av dem. Namnet 15-metoden kommer av att den är avsedd för personer som får över 15 poäng på AUDIT-formuläret och att varje enskilt behandlingstillfälle beräknas ta ca 15 minuter. Metoden är utvecklad enligt ett trappstegstänkande. Inledningsvis erbjuds en kortare insats och i de fall det krävs, erbjuds en mer omfattande behandling i ytterligare två steg. Modellen är utvecklad av ”Riddargatan 1”, Stockholm läns landsting. Genomförande personal inom primärvården som erbjuds utbildning i 15metoden. Uppföljning ska via journalsystemet VAS, antalet personer som har dokumenterad identifikation och åtgärd av alkohol före respektive efter utbildning samt via webbenkät (deltagarnas uppfattning om nyttan av metoden).
Norrbottens läns landsting
2013 Våga vara nykter
Projektet avser att rusta lokala ungdomsledare med kunskap och verktyg för ett preventionsarbete inom AN-frågorna, ge församlingsledarna runt om i landet utbildning, utbilda muslimska föräldrar och ge dem verktyg för upptäckt av riskbruk, vart man vänder sig för hjälp, bryta tabunormen kring dessa ämnen både inom familjen och i församlingen, öka medvetenheten om de negativa konsekvenserna av alkohol och narkotika hos unga muslimer i riskzon genom aktiviteter i en trygg och attraktiv miljö.
IBN RUSHD
2014 Kunskapshöjande insats för arbetslivet – med fokus skadligt bruk
Syftet med projektet "Kunskapshöjande insats för arbetslivet med fokus skadligt bruk" är att flytta fokus från reaktivt arbete med frågor om missbruk och beroende av alkohol, läkemedel, spel och illegala droger på arbetsplatsen till förebyggande arbete, riskbruk och skadligt bruk. Nyckelpersoner i den fokusförflyttningen kommer att vara de som arbetar med HR-frågor på arbetsplatsen i en snar framtid. Målet med projektet är en ökad kunskap om skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel och illegala droger som påverkar arbetsplatsen hos studenter som studerar på Personalvetarprogram, eller motsvarande. Detta för att möjliggöra att man väl ute på arbetsplatsen kommer in tidigare i eventuell problematik. En uppföljningsmätning genomförs sedan även på denna "nya" aktivitetsgrupp för att stärka de resultat som framkommer.
ALNA Sverige Förening
2015 Experimentell utvärdering av rådgivningen vid den svenska nationella Alkohollinjen
Syftet med projektet är att utvärdera effektiviteten av den nationella Alkohollinjens rådgivning i att främja en förändring i klienternas alkoholvanor. Nuvarande rådgivningsmodell kommer att jämföras med en alternativ modell baserad på självhjälpsmaterial. Studien kommer att bidra både till evidensen om effektiva metoder för interventioner mot riskabla och skadliga alkoholvanor och till vidareutveckling av den rådgivning som Alkohollinjen erbjuder.
Stockholms stad

Narkotika
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation
2015 Internetbaserad intervention vid cannabismissbruk
Projektet syftar till att genomföra en effektutvärdering av en internetbaserad intervention vid cannabismissbruk. Via internet nås en grupp unga och unga vuxna som prövat cannabis men ännu inte har kontakt med någon mottagning. Individer som är minst 16 år gamla samt har använt cannabis minst två gånger i veckan under de senaste sex månaderna erbjuds delta i studien. I projektet planeras även fortsatt drift, underhåll och utveckling av www.cannabishjalpen.se som vänder sig till ungdomar, föräldrar och professioner som söker råd, hjälp och har frågor som rör cannabisanvändning.
Nationella cannabisnätverket (Karlstad kommun)
2014 Samarbete kring utlämningsställen
Projektet syftar till att under genomföra en förstudie och sedan utarbeta former för samverkan mellan posten, speditörer, polis, tullen och handlare samt utforma utbildningsmaterial som stöd i arbetet. Arbetet syftar till att försvåra hanteringen för beställare av nätdroger och öka kunskapen, medvetenheten och tryggheten hos personal vid utlämningsställen. Insatsen är särskilt riktad till glesbygdskommuner där utlämningsställen bidrar till en högre tillgång till narkotika. Projektet syftar även till att stärka samverkan i det narkotikaförebyggande arbetet mellan de fyra norrlänen och följs kontinuerligt av följeforskare som lämnar avlämnar rapporter och utvärdering.
Länsstyrelsen Västernorrland
2014 Krogar mot knark
Ett samverkansprojekt mellan restaurangbranschen, polismyndigheten och kommunen. Nätverket arbetar ut efter den metod som redovisas i "Drug use at licensed premises" Johanna Gripenberg Abdon 2012. Nätverket består i dag av 62 kommuner och är representerat över hela landet.
Göteborgs stad Social Resursförvaltning
2013 Kartläggning av nya drogers spridning och farlighet – ett samverkansprojekt avseende toxicitetsutredning och riskbedömning av Internetdroger (STRIDA)
"Samverkansprojekt avseende Toxicitetsutredning och Riskbedömning av internetdroger baserat på kliniska Analyser" (STRIDA) mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Giftinformationscentralen. STRIDA syftar till att vara en nationell verksamhet för drogkontroll, genom att samla information om vilka nya droger som förekommer, deras farlighet, hur de omsätts i kroppen, samt att sprida information och samverka med sjukvård och myndigheter (t.ex. Statens kriminaltekniska laboratorium och Folkhälsomyndigheten). Dessutom sker Internetbevakning av drogförsäljares hemsidor och diskussionsforum. Information om nya droger sprids i nationella och internationella tidskrifter och genom föredrag.
Karolinska Universitetslaboratoriet
2013 Narkotikan och miljöförstöringen
Projektet syftar till att studera, belysa och lyfta fram de viktigaste aspekterna av den nära kopplingen mellan narkotikaproduktion och miljöförstöring som ett viktigt argument för att minska ungdomars narkotikamissbruk. Målet är att nå ut med budskapet att all konsumtion av narkotika är ett allvarligt miljöhot. En för många okänd konsekvens av narkotikaproduktionen i världen är dess mycket allvarliga negativa påverkan på vår miljö.
Institutet för Säkerhets- och Utvecklingspolitik
2013 Ungdomars bruk av internetdroger och diskussioner på drogrelaterade internetforum
Projektet är en studie om NPS. Drogförsäljning sker via Internet som också är en informationskälla om droger. Nya substanser beskrivs först på internet innan de uppmärksammas av myndigheter. I projektet avser man att genomföra en enkätstudie till NPS-brukare på internetforum eller analysera inlägg i drogdiskussionsforum. Man avser att jämföra läromedel med information på internet och ställa dessa informationskällor i relation till vetenskaplig forskning och kunskap.
Karlstads universitet

Dopning
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation
2015 Dopingfria miljöer i Västerbotten
Dopingfria miljöer i Västerbotten är ett samverkansprojekt mellan polis, tull, landsting, länsstyrelsen, brottsförebyggande råden i Skellefteå och Umeå samt Västerbottens idrottsförbund. Projektet syftar till att få såväl idrottare som motionärer att avstå från användande av dopningsmedel och andra droger genom att använda metoden 100 % ren hårdträning.
Västerbottens Idrottsförbund
2015 PRODIS – Gym i Jönköping
Projektet ska i samverkan med aktörerna i PRODIS finna former för att knyta ihop lokala och regionala antidopningsinsatser med idrottens nationella antidopningsarbete och regelverk. Jönköpings kommuns gymägare önskar nu starta ett nätverksbyggande enligt PRODIS modell 100 % ren träning. Den inledande fasen i nätverks byggande kräver en certifiering och en information till gymägarna om metodiken. För att få detta tillstånd krävs initialt en motor/projektledare.
Regionförbundet Jönköpings län
2015 Implementeringsstudie av arbetet i nätverket PRODIS
Projektet syftar till att genomföra en studie av implementeringen samt effekten av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning. Resultaten från studiens kvantitativa effektstudie samt dess kvalitativa processinriktade implementeringsstudie jämförs med varandra för att studera hur metodens struktur/komponenter samt metodens implementeringsstrategier och kontextuella förutsättningar kan ha påverkat användningen av dopning bland besökare på gym som arbetar utifrån metoden.
Stockholm stad förebygger alkohol- och drogproblem (STAD)
2013 PRODIS är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat
Bildades hösten 2014 omfattar nätverket 27 projekt och det är 92 kommuner arbetar med den gemensamma arbetsmetoden 100 % ren hårdträning. För mer information se PRODIS. Arbetet i PRODIS samordnas av STAD. Syftet är att utveckla och sprida en arbetsmodell för att förebygga användningen av anabola androgena steroider. Nätverket PRODIS har under de senaste åren utvecklats och gått från ett projekt till att bli ett stort nationellt utvecklingsarbete för hur problemet dopning i samhället skall hanteras över organisations och myndighetsgränser.
Stockholm stad förebygger alkohol- och drogproblem (STAD)
2014 Ät smart – träna rätt
I projektet avser man att förändra konsumenternas attityd till kosttillskott genom kunskap om hur man intar rätt näring vid rätt tillfälle före, under och efter träning oavsett om man tränar för prestation eller för en god hälsa. Dessa kunskaper bygger på de senaste vetenskapliga rönen och kan förändra träningsbranschens sätt att vägleda de som tränar i en positiv riktning.
Västerbottens Idrottsförbund

Tobak
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation
2015 Tobaksfri skoltid NU!
Syftet med projektet är att sätta fokus på behovet av en tobaksfri skola, gällande såväl miljö som tid samt visa på att det finns verksamma verktyg och arbetsmetoder för att arbeta tobaksförebyggande i skolan och för en tobaksfri skoltid Arbetet ska bedrivas genom att erbjuda utbildning, material och handledning till tre kommuner och ett friskoleföretag som vill arbeta tobaksförebyggande och för en tobaksfri skoltid Man vill även inspirera andra genom att sprida information och kunskap om verksamma metoder och goda exempel.
Non Smoking Generation
2015 Utbildning i tobaksprevention för ungdomsmottagningar och elevhälsa
Projektet avser att sprida kunskap om verksamma metoder och stimulera det tobaksförebyggande arbetet inom ungdomsmottagningar och elevhälsan, samt på andra arenor, genom att arrangera regionala utbildningar. Experter lär ut praktiska evidensbaserade metoder för tobaksförebyggande ungdomsarbete, avvänjning av ungdomar som redan röker samt ger information om vattenpipa och e-cigaretter. Ett andra mål är att sprida information om e-cigaretter och öka antalet kommuner som tar in e-cigaretter i sina tobakspolicys.
Psykologer mot tobak
2015 Tobaksfri innerstad
Projektet Tobaksfri innerstad syftar till att fler ungdomar i stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och Södermalm i Stockholm ska vara rökfria. För att främja rökfrihet bland unga och rökfria miljöer där barn och ungdomar vistas är målet att sätta ihop, implementera och utvärdera en flerkomponentsmodell för rökfri skola och skolgård i kombination med ett förstärkt tobakstillsynsarbete.
Stockholms stad
2015 Blekinge för tobaksfria barn och unga
Blekinges kommuner vill med gemensam kraft skapa hållbara strukturer, långsiktighet och enhetlighet i det tobaksförebyggande arbetet, med fokus på barn och unga. För att nå framgång ska projektet tydligt utgå från fyra typer av åtgärder: begränsande, förebyggande, normförändrande samt tobaksavvänjning. Som grund för projektet ligger en kartläggning av rökfria skolgårdar i länet samt en Community Readiness mätning vad gäller kommunernas förändringsbenägenhet.
Länsstyrelsen i Blekinge
2014 Evidensbaserade insatser för att motverka vattenpipeanvändning bland skolungdom
Projektet syftar till att identifiera riskfaktorer för rökning med vattenpipa bland skolungdom, samt utveckla och studera ett preventionsprogram mot användning av vattenpipa. Under projektets första år har man etablerat samarbete med lokala skolor inom Umeå kommun. Under hösten 2014 planerar vi att genomföra en enkätundersökning och resultat från undersökningen kommer att vara vägledande för de påföljande fokusgruppsintervjuerna med skolungdom. Avsikten med fokusgrupperna är att identifiera faktorer som är av vikt att ta med i den planerade interventionen för att motverka användning av vattenpipa bland skolungdom. Projektet drivs av Uppsala universitet.
Uppsala universitet
2014 Tobaksfria Barn hur WHO:s Ramkonvention om Tobakskontroll (FCTC) och Konventionen för Barns Rättigheten (CRC) kan samverka
WHO:s Ramkonvention om Tobakskontroll (WHO-FCTC) är den första FN-konvention som handlar om hälsa. Konventionen för Barns Rättigheter (CRC) är en viktig referens för WHO-FCTC. Trots den tydliga ref till CRC saknas en analys av WHO-FCTC från ett barnrättsperspektiv; i Sverige och internationellt. Vi avser göra en sådan analys och sammanställa ett material för vidareförmedlare. Analysen ska göras av en arbetsgrupp med barnrättsexperter från utvalda landsting och tobaksförebyggande experter. Materialet ska lanseras, spridas via en utbildningsturné.
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
2013 Nationell samordning Tobaksfri Duo
Tobaksfri Duo är en vetenskapligt utvärderad metod för att förebygga tobaksbruk bland unga. Arbetet startade 1993 av Västerbottens läns landsting för att förebygga cancer. En nationell spridning påbörjades, först genom Tobaksfri Duo Norr och fortsätter nu till övriga delar av landet. En ny handledning och grafisk profil togs fram. Namn och logotype är varumärkesskyddat för att kvalitetssäkra metoden. Antalet verksamheter ökar, och finns idag i 70 kommuner, där tusentals ungdomar årligen väljer att blir medlemmar med stöd av tobaksfria vuxna. Något som lett till att många vuxna slutar för att bilda duo med sina barn. Västerbottens läns landsting ansvarar för utveckling och samordning av det nationella nätverket och ger handledning och stöd till befintliga verksamheter, och till dem som önskar starta.
Västerbottens läns landsting
2013 Ungdomsdelaktighet i det drogförebyggandet arbetet
Projektets syfte är att med kampanjen Snuskfri förändra attityden till snus och tobak och arbeta för en tobaksfri skoltid. Medlemmarna utbildas till ambassadörer för kampanjen och är de som i huvudsak sprider kunskapen vidare, påverkar sin närmiljö och bedriver kampanjarbetet. Projektet stödjer sig på Barnkonventionen och att barn och unga har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Projektet kommer primärt att bedrivas i 7 regioner (Dalarna, Gävleborg, Skåne, Södermanland, Östergötland, Västerbotten, Östra Svealand).
Smart Ungdom

ANDT
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation
2015 ANDT-coacher
Syftet med projektet är att barns och ungas användning av ANDT successivt ska minska genom ökad kunskap och trygghet/säkerhet i handlingsförfarande hos de som möter barn och ungdomar samt hos beslutsfattare. ANDT-coachmodellen har en struktur och bygger på kunskapsbaserade metoder för att nå långsiktiga mål. Utbildningen är interaktiv med utbildare från förebyggande, behandlande och polisiära verksamheter. Insatsen riktas till flera samverkande aktörer på olika nivåer och områden för att öka deltagandet i det förbyggande arbetet. Projektet ska avslutas med upprättande av en manual och implementering av ANDT-coachmodellen i andrakommuner.
Västerås Stad
2013 ANDT på schemat – webbverktyg och huvudman
Syftet med projektet är att ANDT-förebyggande undervisning ska kännas attraktiv och meningsfull för lärare/elever och kunna bidra till att förhindra/senarelägga tobaks- och alkoholdebuter, minska ANDT-konsumtion hos ungdomar och skadeverkningar som orsakas av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. I projektet ska en prototyp till ett informativt och lättillgängligt webbverktyg för lärare och elever tas fram. Webbverktyget kan kombinera lektioner/teman/lärarlag bättre än den skrivna manualen och öka elevers intresse och vilja att söka kunskap inom ANDT.
Länsstyrelsen Dalarna
2013

Med kraft och vilja – forskning för idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete
Detta forskningsprogram avser studier av ANDT-förebyggande och har planerats inom ramen för den samverkan som sker med idéburna organisationer som erhållit ANDT-medel från Folkhälsomyndigheten. Forskningsprogrammet syftar till att öka kunskapsbasen för det ANDT-förebyggande arbetet genom att samverka med idéburna organisationer i studier av det förebyggande arbetets förutsättningar, genomförande och resultat. Under åren har en stor mängd data samlats in i samarbete med en rad olika idéburna organisationer med relevans för studier inom ANDT-förebyggande arbete. En viktig del i programmet är den vetenskapliga rapporteringen som görs i vetenskapliga rapporter och artiklar i vetenskapliga tidskrifter eller böcker, presentationer på nationella och internationella konferenser.

Örebro Universitet
2014

Förväntansfulla arrangemang
Genom projektet vill arbetsgruppen för drogförebyggare stärka ungdomar i deras ställningstagande genom att bidra till att skapa drogfria och attraktiva arrangemang. Då ungdomar är de som vet vad de önskar är det också ungdomar som kommer att skapa dessa arrangemang för andra ungdomar. Detta arbete kommer att bygga på metoden Local Hero som redan finns i kommunen och lokala ungdomsutbildningar influerade av metoden Local Hero. Projektet avslutas med att erfarenheter från projektet, med fokus på samverkan och hur man kan säkra drogfrihet vid ungdomsarrangemang ska delges genom en erfarenhetsöversikt.

Östersunds kommun
2014

SAM-verkstad som metod för ANDT-arbete vid landets familjecentraler
Syftet med projektet är att få blivande och nyblivna föräldrar att reflektera över hur deras levnadsvanor (alkohol och tobak) påverkar deras egen och sina barns hälsa. Projektet går ut på att ta fram och testa en pedagogisk modell för att i team arbeta med levnadsvanor, i detta fall alkohol och tobak, på familjecentraler. Modellen går under arbetsnamnet "SAM-verkstad" och har sin grund i metodiken "Framtidsverkstad".

Föreningen för familjecentralers främjande
2014

Trygg i Åre – Arbetsgivare mot droger
Åre är en turistort som varje vinter tar emot cirka 2000 säsongsanställda unga vuxna som främst arbetar inom hotell och restaurangbranschen. Detta gör dem till en riskgrupp för alkohol och narkotikaanvändande. Projektet vill nå denna målgrupp med insatser riktade till arbetsgivare Projektet sker i samverkan med näringslivet, företagarföreningen i Åre, polis och primärvård. Länsstyrelsen Gotland och Härjedalens kommun har uttryckt stort intresse av att följa projektet och resultatet. Mittuniversitetet bedriver följeforskning. Karolinska institutet, STAD och ALNA-rådet bidrar med stöd och råd.

Åre kommun
2014

Lokalt drogförebyggande arbete med DECIDE
Narkotikakommission i Östersunds kommun har kartlagt kommunens narkotikasituation och utformat en handlingsplan med insatser som grundar sig på senast tillgängliga kunskap om vad som ger effekt. Tanken är att kommunen i samarbete med FoU Jämt och en extern forskare som leder panelprocessen (DECIDE) ska komma fram till vilken preventiv metod baserad i skolans värld som passar Östersunds kommun bäst.

Östersunds kommun
ANDT - övriga
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation
2013 Tecken i tiden – flickor och läkemedel
Projektet avser att genom tidiga insatser ge ökad kunskap med fokus på flickor/unga kvinnor, läkemedel, alkohol och droger och att uppmuntra erbjudanden om alternativa sätt att handskas med svårigheter i flickors/unga kvinnors liv. Projektet avser under 2015 att nå ut lokalt till flera flickor/unga kvinnor via arenor och kanaler där flickor och unga kvinnor finns. Den framtagna APP ska tillgängliggöras även för andra intresserade genom ökat stöd till lokala nätverk som engagerats i projektet öppna nya mötesplatser för flickor för samtal och salutogena aktiviteter.
Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN)
2014 Utvärdering av ”Bostad först” i Stockholms stad (BF)
Program vars syfte är att ge långvarigt hemlösa en bostad med boendestöd så snart som möjligt utan andra villkor än de som ställs på hyresgäster i allmänhet. BF är ett nytänkande vad gäller omsorgen av hemlösa som i den traditionella ”boendetrappan” (TAU) tränas att bo i successivt mer normalt boende innan de kvalificerar sig för en egen bostad. En effektutvärdering görs där en jämförelse mellan boende i BF programmet och hemlösa i den traditionella boendetrappan görs med avseende på substansbruk (alkohol och droger), boende, empowerment, psykisk hälsa, kriminalitet och sjukvårdskonsumtion. Utvärderingen har en kontrollerad longitudinell design.
Stockholm stad förebygger alkohol- och drogproblem (STAD)
2014

Setara
Projektet syftar till att erbjuda ensamkommande ungdomar ingångar i det svenska förenings och kulturlivet i Malmö för att inte dras till droger och alkohol för att döva traumatiska upplevelser. Meningsskapande sociala aktiviteter ger ett annat fokus. Det är av extra stor vikt för integrationen att dessa ungdomar har sociala aktiviteter utanför sitt boende där de kan komma i kontakt med andra ungdomar. Projektets mål är att en stor andel av deltagarna ska vara aktiva i Malmös föreningsliv efter projektets slut.

Ensamkommandes förbund

Stöd till barn i familjer med missbruk
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation
2015 Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa i Örebro län
Syftet med projektet är att skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt för kommuner, landsting och idéburna organisationer där barnperspektivet genomsyrar och tillämpas inom arbetet med familjer med psykisk ohälsa och missbruk. Detta för att barnen och deras familjer ska uppleva att de får stöd genom ett välfungerande arbetssätt samt att barn med risk att fara illa ska identifieras snabbare och få stöd tidigare.
Karlskoga kommun
2015 Förebyggande insatser vid familjer med alkohol- och drogproblem
Projektet avser att förbättra förutsättningarna för familjer som lever med missbruks- och beroendeproblem och säkerställa att familjerna utvecklar resurser som skapar goda livsförutsättningar. I projektet prövas om familjeinriktade arbetssätt leder till att fler får tillgång till bästa insats. Projektet genomförs som aktionsforskning, tillsammans med deltagande verksamheter samt tillsammans med personer som har egen erfarenhet av att leva i familjer med drogproblem. I projektet prövas om familjeinriktade arbetssätt leder till att fler får tillgång till bästa insats.
Regionförbundet Jönköpings län
2015 Skol-BIM
Syftet med projektet Skol-BIM är att bidra till att utveckla skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till barn och ungdomar, som lever i familjer med missbruk så att de ska klara sin skolgång och därmed förbättra sina möjligheter till ett gott liv och som vuxna. Projektet består av både forskning och metodutveckling. Utvecklingsarbetet innehåller lokalt anpassade kompetensutvecklingsinsatser samt stöd till projektskolorna att utveckla/tydliggöra, tillämpa och förankra sina rutiner och arbetssätt kring målgruppen. En kartläggningsenkät kommer att användas, som före och eftermätning, och utgöra grund för utvärdering av projektets huvudmål.
Regionförbundet Uppsala län
2014 Utveckling och utvärdering av en webbaserad stödgruppsintervention för ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem
Detta projekt syftar till att utveckla en webbaserad gruppintervention för ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem. Gruppinterventionen bygger på ett holländskt program ”Kopstoring” som sedan ett antal år tillbaks har permanentats och används på ett antal kliniker i Holland. ”Kopstoring” är ett manualstyrt och strukturerat 8 veckor långt utbildningsprogram som främst syftar till att stärka deltagarnas copingförmåga. Programmet översätts och kulturanpassas till svenska förhållanden varpå en effektutvärdering av programmet kommer att påbörjas i en randomiserad och kontrollerad studie med en interventions- och en kontrollgrupp.
Stockholm stad förebygger alkohol- och drogproblem (STAD)
2015 Childrens program – pilotstudie för en vårdkedja för barn i risk- och missbruksfamiljer
Childrens program är ett utvecklat stödprogram för barn som växer upp i familjer med beroendeproblematik. Det har utvecklats vid Betty Ford Center i USA och riktar sig till barn i åldersintervallet 7-13 år. Programmet har tydligt familjefokus och genomförs i nära anslutning till en behandlingsenhet för vuxna. Syftet med programmet är att ge verktyg och kunskap kring sjukdomen alkoholism och drogberoende. Intentionen är att genomföra ett antal barnprogram med den aktuella målgruppen, samt utvärdering av Örebro Universitet.
Hela Människan Uppsala