Klicka på länkarna för att gå direkt till det ämnesområde du är intresserad av:
Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, ANDT, Stöd till barn i familjer med missbruk

Alkohol
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev samverkanspart
2016

Alkohol, droger och sexuell hälsa – Utveckling av lokalt förebyggande arbete på ungdomsmottagningar
Ungdomsåren är en period som kännetecknas av att utforska och testa gränser, att ta reda på vem man är och att utforska sin sexualitet. Många testar alkohol och en del även narkotika. Även om utforskandet är en del av denna period medför det också risker. Forskning har visat att alkoholkonsumtionen bland de unga som vänder sig till ungdomsmottagningar är högre jämfört med normalpopulationen och vi ser mottagningarna som en möjlig arena för prevention. Vi ser ett behov av att utöka och sammanställa kunskapen kring förebyggande arbete på ungdomsmottagningar, för att sedan i samarbete med ungdomar och ungdomsmottagningar utveckla strategier för ett systematiskt förebyggande arbete med alkohol och sexuell hälsa i fokus. För att tydligare kunna definiera behov och problembild genomförs ett förberedande år. Projektet ämnar kartlägga behov och riskgrupper samt upparbeta ett samarbete med ungdomsmottagningarna, med det långsiktiga målet att utveckla ett förebyggande arbete med alkohol och sexuell hälsa i fokus.

STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm
2015

Experimentell utvärdering av rådgivningen vid den svenska nationella Alkohollinjen
Syftet med projektet är att utvärdera effektiviteten av den nationella Alkohollinjens rådgivning i att främja en förändring i klienternas alkoholvanor. Nuvarande rådgivningsmodell kommer att jämföras med en alternativ modell baserad på självhjälpsmaterial. Studien avser att bidra både till evidensen om effektiva metoder för interventioner mot riskabla och skadliga alkoholvanor och till vidareutveckling av den rådgivning som Alkohollinjen erbjuder.

Karolinska Institutet i samverkan med CES/SLSO (Alkohollinjen)
2015 Från internetbaserade alkoholinterventioner till en nyutveckling och utvärdering av en sms baserad intervention till studerande
Det övergripande syfte med projektet är att utveckla och effektivisera de internetbaserade alkoholpreventiva insatser och metoder som idag används vid högskolor och universitet för att ge studerande en god start i vuxenlivet och speciellt undvika skadeverkningar av riskfylld alkoholkonsumtion. Mer specifikt ämnar projektet vidareutveckla alkoholinterventioner så det även omfattar smsbaserat stöd till studerande med riskfylld alkoholkonsumtion.
Linköpings universitet
2014 Riskbruk i arbetslivet
Projektet avser att aktualisera riskbruksarbetet. Målgrupper är personalchefer, arbetsledare och företagshälsovård i kommuner och på företag. Dessa nås genom en systematisk uppsökande verksamhet och lokalt genomförda introduktionsträffar med utbildning. Därmed vill man öka intresset för och kunskaperna om hur kommunen eller företaget med tillhörande företagshälsovård kan implementera riskbruksarbetet i sitt hälsofrämjande och missbrukspreventiva arbete. Avsikten är att utveckla arbetssättet och sprida det nationellt.
Stockholms Läns Nykterhetsförbund
2015 Sänkta berusningsgrader ökar tryggheten och förebygger våldsbrott i samband med idrottsevenemang
Syftet och huvudmålet med projektet är att förebygga våldsbrott i samband med idrottsevenemang genom att: utveckla, implementera och utvärdera ett samordnat och långsiktigt alkohol- och drogförebyggande arbete och sänka berusningsnivån och öka tryggheten på arenorna. Exempel på insatser som kommer att genomföras är kartläggning av berusningsnivåer, intervjuer, enkäter och observationsstudier. Utifrån resultaten från kartläggningen kommer preventionsinsatser att tas fram i samverkan med berörda aktörer och intressenter.
STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm
2014 VITA Hjärtat
I projektet avser vi att arbeta med att ändra attityder till nyttjande av alkohol. Många yngre medlemmar dricker numera alkohol för att passa in i det man tror är ”normala” normen. Att erbjuda en helt drogfri zon i samhället där man välkomnar glömda barn, vuxna glömda barn och nyktra alkoholister är inte längre självklart för församlingar. VITA ämnar försöka ändra på detta genom att utbilda och utveckla strategier för att församlingarna aktivt ska arbeta med detta.
VITA Nykter
2016 Äldres hälsa och alkohol
Bakgrund: Snart är 25 procent av befolkningen är pensionärer. Forskare på Göteborgs universitet har i många år undersökt människors levnadsmönster och då också tittat på hur alkoholkonsumtionen förändrats över tid. Beträffande riskdrickande ser man att på 70-talet var det 0,5 procent av de äldre kvinnorna som hade ett riskdrickande, jämfört med 10 procent i dag, alltså en ökning med nästan 20 gånger. Detta är en utveckling som även Hela människan har sett i kontakt med lokala verksamheter. Äldres riskbruk/missbruk är ett växande problem för anställda inom äldrevård och hemtjänst som det till stor del saknas erfarenhet av och där det behöver skapas riktlinjer för hur personal ska hantera de nya komplexa situationer som uppstår. Hela människan vill, utifrån denna bakgrund, starta ett alkoholpreventivt arbete för äldre. Vi tror att genom att utveckla ett sunt förhållningssätt till alkohol tidigt i denna grupp kan leda till minskade sociala, medicinska och ekonomiska förluster för både individ och samhälle.
Syfte: Syftet är att under 2016 förbereda ett treårigt utvecklingsprojekt, 2017-2019, som ska leda till minskat riskbruk hos äldre och därigenom förebygga ohälsa i framtiden för denna grupp, en grupp som är känslig för riskfylld alkoholkonsumtion.
Mål: Det övergripande målet är att främja ett gott åldrande utan negativa alkoholrelaterade sociala, eller medicinska konsekvenser. Det förberedande projektet ska inventera kunskapsläget inom forskningen om äldres hälsa och alkohol. En projektplan utarbetas, samt en utvärderingsplan kopplad till denna. En utbildning i denna metod kommer därefter att erbjudas strategiskt utvalda personer inom olika ideella organisationer samt kommuner och regioner.
Hela människan i samverkan med Centrum för psykiatriforskning/ Riddargatan 1

Narkotika
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev samverkanspart
2015 Internetbaserad intervention vid cannabismissbruk
Projektet syftar till att genomföra en effektutvärdering av en internetbaserad intervention vid cannabismissbruk. Via Internet nås en grupp unga och unga vuxna som prövat cannabis men ännu inte har kontakt med någon mottagning. Individer som är minst 16 år gamla samt har använt cannabis minst två gånger i veckan under de senaste sex månaderna erbjuds delta i studien. I projektet planeras även fortsatt drift, underhåll och utveckling av www.cannabishjalpen.se som vänder sig till ungdomar, föräldrar och professioner som söker råd, hjälp och har frågor som rör cannabisanvändning.
Karlstad kommun/Nationella cannabisnätverket
2014 Samarbete kring nätdroger
Projektet syftar till att genomföra en förstudie och sedan utarbeta former för samverkan mellan posten, speditörer, polis, tullen och handlare samt utforma utbildningsmaterial som stöd i arbetet. Arbetet syftar till att försvåra hanteringen för beställare av nätdroger och att öka kunskapen, medvetenheten och tryggheten hos personal vid utlämningsställen. Insatsen är särskilt riktad till glesbygdskommuner där utlämningsställen bidrar till en högre tillgång till narkotika. Projektet syftar även till att stärka samverkan i det narkotikaförebyggande arbetet mellan de fyra norrländska länen och följs kontinuerligt av följeforskare som avlämnar rapporter och utvärdering.
Länsstyrelsen Västernorrland i samverkan med Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län och Luleå tekniska universitet

Dopning
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev samverkanspart
2016 Dopad via kosttillskott? En förstudie om doping och kosttillskott inom föreningsidrotten i Sverige
Internationella studier och erfarenheter inom många verksamheter i Sverige visar på ett samband mellan användning av vissa kosttillskott och doping. Indikationer finns på att det inte enbart är män på gym som använder kosttillskott i muskelbyggande och prestationshöjande syfte utan att användningen har flyttat in i föreningsidrotten både bland yngre och äldre och hos både kvinnor och män. Men det saknas tillräcklig forskning inom detta område och en tydlig bild av hur det ser ut i sin helhet inom idrottsrörelsen i Sverige. Detta projekt ska förbereda för ett utvecklingsprojekt inom ANDT-området genom att samla kunskap om hur användningen av kosttillskott ser ut inom föreningsidrotten samt undersöka sambandet mellan kosttillskott och doping. Resultatet avser att ligga till grund för ett utvecklingsarbete för nya arbetssätt och metoder för preventionsarbete inom föreningsidrotten i bred samverkan med aktörer utanför idrotten.
Örebro läns idrottsförbund i samverkan med Örebro universitet
2016 Dopingfria kommuner i Västmanland
Nätverket Antidoping i Västmanland har sedan starten år 2013 arbetat för att förebygga och minska användandet av dopingpreparat i Västmanland. Målet med detta förarbete är att etablera kontakt med aktörer på lokal nivå och bygga upp lokala antidopingnätverk. Målet är även att med hjälp av de bildade nätverken kartlägga utbildningsbehovet i länet, för att inför 2017 ansöka om medel för ett fortsatt projekt där fokus blir att genomföra utbildningsinsatser för att täcka det behov som framkommit. Ansökan inför 2017 planeras att genomföras i samverkan med Mälardalens högskola, därför är ytterligare ett mål under förarbetet att etablera kontakt med dem.
Västmanlands Idrottsförbund i samverkan med Länsstyrelsen Västmanland
2015 Dopingfria miljöer i Västerbotten
Dopingfria miljöer i Västerbotten är ett samverkansprojekt mellan polis, tull, landsting, länsstyrelsen, brottsförebyggande råden i Skellefteå och Umeå samt Västerbottens idrottsförbund. Projektet syftar till att få såväl idrottare som motionärer att avstå från användande av dopningsmedel och andra droger genom att använda metoden 100 % ren hårdträning.
Västerbottens Idrottsförbund
2015 Implementeringsstudie av arbetet i nätverket PRODIS
Projektet syftar till att genomföra en studie av implementeringen samt effekten av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning. Resultaten från studiens kvantitativa effektstudie samt dess kvalitativa processinriktade implementeringsstudie jämförs med varandra för att studera hur metodens struktur/komponenter samt metodens implementeringsstrategier och kontextuella förutsättningar kan ha påverkat användningen av dopning bland besökare på gym som arbetar utifrån metoden.
STAD
2014 Ät smart – träna rätt
I projektet avser man att förändra konsumenternas attityd till kosttillskott genom kunskap om hur man intar rätt näring vid rätt tillfälle före, under och efter träning oavsett om man tränar för prestation eller för en god hälsa. Dessa kunskaper bygger på de senaste vetenskapliga rönen och kan förändra träningsbranschens sätt att vägleda de som tränar i en positiv riktning.
Västerbottens Idrottsförbund

Tobak
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev samverkanspart
2014 Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT
WHOs ramkonvention om tobakskontroll (WHO- FCTC) är den första FN-konvention som handlar om hälsa. Konventionen om barnets rättigheter (CRC) är en viktig referens för WHO-FCTC. Trots den tydliga referensen till CRC saknas en analys av WHO-FCTC från ett barnrättsperspektiv; i Sverige och internationellt. Vi avser göra en sådan analys och sammanställa ett material för vidare förmedlare. Analysen ska göras av en arbetsgrupp med barnrättsexperter från utvalda landsting och tobaksförebyggande experter. Materialet ska lanseras och spridas via en utbildningsturné.
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja i samverkan med det nationella nätverket för tobaksprevention i landsting och regioner TPLR
2015 Blekinge för tobaksfria barn och unga
Blekinges kommuner vill med gemensam kraft skapa hållbara strukturer, långsiktighet och enhetlighet i det tobaksförebyggande arbetet, med fokus på barn och unga. För att nå framgång ska projektet tydligt utgå från fyra typer av åtgärder: begränsande, förebyggande, normförändrande samt tobaksavvänjning. Som grund för projektet ligger en kartläggning av rökfria skolgårdar i länet samt en Community Readiness mätning vad gäller kommunernas förändringsbenägenhet.
Länsstyrelsen i Blekinge län i samverkan med Blekinges kommuner och Landstinget i Blekinge
2014 Evidensbaserade insatser för att motverka vattenpiperökning bland skolungdom
Projektet syftar till att identifiera riskfaktorer för rökning med vattenpipa bland skolungdom, samt att utveckla och studera ett preventionsprogram mot användning av vattenpipa. Projektet har tre delmål: 1) Bestämma förekomst av vattenpiperökning bland ungdomar i grundskolans årskurs 9 respektive år 1, 2 och 3 på gymnasiet. 2) Anlägga ett socioekologiskt perspektiv för att identifiera risk- och skyddsfaktorer för initiering resp. kontinuerlig användning av vattenpipa bland skolungdom. 3) Utnyttja nyvunnen, samt redan befintlig kunskap för att ta fram ett förebyggande program mot vattenpiperökning bland skolungdom och sedan pilottesta programmet på en grupp skolungdomar i Umeå.
Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i samverkan med Västerbottens läns landsting och Umeå kommun
2016 Tobaksavvänjning för unga – utveckling av en modell
Bakgrund: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska även rökande ungdomar under 18 år erbjudas kvalificerat rådgivande samtal. De vetenskapliga metoder för rökavvänjning som används inom vården är utprovade för vuxna och används främst i grupper, eller individuellt, med vuxna personer. Det finns inga entydiga evidensbaserade metoder för tobaksavvänjning till ungdomar. De få studier som finns visar mycket låg effekt vilket tyder på att det är ett svårt område som behöver utvecklas vidare. Under det förberedande året kommer kunskap att inhämtas för att utveckla en modell/metod för tobaksavvänjning för unga. En fördjupad litteratursökning kommer att genomföras för att utröna om det finns metoder som har evidens för målgruppen unga (under 30 år). Intervjuer i fokusgrupper kommer att genomföras med ungdomar som har slutat eller funderar på att sluta röka/snusa för att få kunskap om vilket stöd de skulle vilja ha i en personlig tobaksavvänjning, individuellt eller i grupp. Syftet är att kunna bidra till kunskapsutvecklingen om vilken eller vilka metoder som är effektiva för tobaksavvänjning för unga. Målet är att erbjuda kvalificerat rådgivande samtal anpassat till tobaksbrukande ungdomar och unga vuxna som önskar stöd i tobaksavvänjning.
Region Kronoberg i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC)
2016 Tobaksavvänjning på recept som en primärvårdsintervention riktad mot socioekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län
Bakgrund: I Sverige använder 20 procent av befolkning tobak dagligen. Förekomsten av tobaksbruk är särskilt hög i socioekonomiskt utsatta grupper som också är svårare att nå med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser jämfört med den generella befolkningen. Fysisk aktivitet på recept är en behandlingsmetod som visat sig förbättra hälsa och livskvalitet och som redan används i sjukvården för att förebygga kronisk sjukdom i Sverige. En liknande metod förväntas kunna användas för tobaksavvänjning. Innan metoden kan implementeras behöver dess effektivitet och kostnadseffektivitet utvärderas men detta har tidigare inte genomförts. Syftet med detta projekt är därför att utforska om skriftlig ordination av tobaksavvänjning kan användas som en metod för att främja tobaksavvänjning i primärvården i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Målet med projektet är att utvärdera effektiviteten och kostnadseffektiviteten av Tobaksavvänjning på recept (ToR) jämfört med befintliga strategier för tobaksavvänjning i primärvården i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län.
Karolinska Institutet i samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting
2015 Tobaksfri skoltid NU!
Syftet med projektet är att sätta fokus på behovet av en tobaksfri skola, gällande såväl miljö som tid samt visa på att det finns verksamma verktyg och arbetsmetoder för att arbeta tobaksförebyggande i skolan och för en tobaksfri skoltid. Arbetet ska bedrivas genom att erbjuda utbildning, material och handledning till tre kommuner och ett friskoleföretag som vill arbeta tobaksförebyggande och för en tobaksfri skoltid. Vidare att även inspirera andra genom att sprida information och kunskap om verksamma metoder och goda exempel.
A Non Smoking Generation i samverkan med A Boij AB
2015 Tobaksfri innerstad (tidigare: För en rökfriare innerstad)
Projektet Tobaksfri innerstad syftar till att fler ungdomar i stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och Södermalm i Stockholm ska vara rökfria. För att främja rökfrihet bland unga och rökfria miljöer där barn och ungdomar vistas är målet att sätta ihop, implementera och utvärdera en flerkomponentsmodell för rökfri skola och skolgård i kombination med ett förstärkt tobakstillsynsarbete.
Stockholm stad, Sociala avdelningen, Utförarenheten i samverkan med STAD

ANDT
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev samverkanspart
2015 ANDT-coach
Syftet med projektet är att barns och ungas användande av ANDT successivt ska minska genom ökad kunskap och trygghet/säkerhet i handlingsförfarande hos de som möter barn och ungdomar samt hos beslutsfattare. ANDT-coachmodellen har en struktur och bygger på kunskapsbaserade metoder för att nå långsiktiga mål. Utbildningen är interaktiv med utbildare från förebyggande, behandlande och polisiära verksamheter. Insatsen riktas till flera samverkande aktörer på olika nivåer och områden för att öka deltagandet i det förbyggande arbetet. Projektet ska avslutas med upprättande av en manual och implementering av ANDT-coachmodellen i andra kommuner.
Västerås stad
2016 En longitudinell studie av Maria-mottagningarnas ungdomar
Fler ungdomar än tidigare i Sverige har kontakt med en Mariamottagning för någon form av alkohol eller narkotikaproblematik. Mariamottagningarnas arbetssätt har det senaste decenniet etablerats och fått en omfattande nationell spridning. Det finns dock en begränsad kunskap om de ungdomar som söker sig till dessa mottagningar och vilka resultat kontakten leder till. I det aktuella forskningsprojektet följs ungdomar med en kontakt vid Mariamottagningarna upp longitudinellt, ett respektive tre år efter avslutad kontakt med information från nationella register. Den centrala frågeställningen är att studera ungdomars förändring avseende alkohol och narkotikaanvändning, psykisk hälsa, social situation samt hur risk och skyddsfaktorer påverkar utfallet för olika grupper efter kontakt med Mariamottagningarna. Studien har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping. Målgruppen är ungdomar, 15 år och äldre, med alkohol och narkotikaproblem som inleder kontakt med mottagningarna under perioden 20160101–20161231. Projektet förväntas ge ny kunskap om förändringar över tid för ungdomar som påbörjar öppenvårdsinsatser, vilken kan ligga till grund för utformning av mer ändamålsenliga interventioner och preventionsinsatser.
Linnéuniversitetet i samverkan med Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, CERA och Maria-mottagningar
2016

Fråga dom som vet – ungas delaktighet och engagemang i ANDT-prevention
Den grundläggande ambitionen med projektet är att öka ungas engagemang i ANDT-prevention genom att sammankoppla folkhälsoområdet ANDT med ungas delaktighet och inflytande. Arbetet ska utgå från de ungas perspektiv; de ska aktivt involveras i arbetet och ses som kompetenta aktörer vars bilder av problematiken kompletterar övriga perspektiv på ANDT-arbete och därmed möjliggöra en målgruppsanpassning. Graden av delaktighet beskrivs utifrån delaktighetstrappan. Projektet syftar till att med hjälp av ungas delaktighet och engagemang utveckla nya idéer för det ANDT-förebyggande arbetet på olika arenor. Detta görs genom att ta fram ett underlag bestående av två delar: Dels en kvalitativ fördjupning av ungas attityder och inställning till ANDT med utgångspunkt från resultaten i enkätundersökningen Liv & hälsa ung. Fördjupningen grundas i dialog med en referensgrupp bestående av unga bosatta i Sydnärke samt fokusgruppsintervjuer med unga. Underlagets andra del består av en litteraturöversikt med fokus på metoder för ungas delaktighet och inflytande i ANDT-prevention och metoder för delaktighet som kan appliceras på förebyggande ANDT-arbete. Målsättningen är att förbereda för en metodanpassning till lokala förhållanden med utgångspunkt i ungas delaktighet i ANDT-prevention.

Lekebergs kommun i samverkan med Örebro läns idrottsförbund och Örebro universitet
2014 Förväntansfulla arrangemang!
Genom projektet vill arbetsgruppen för drogförebyggare stärka ungdomar i deras ställningstagande genom att bidra till att skapa drogfria och attraktiva arrangemang. Då ungdomar är de som vet vad de önskar är det också ungdomar som kommer att skapa dessa arrangemang för andra ungdomar. Detta arbete bygger på metoden Local Hero. Projektet avslutas med att erfarenheter från projektet, med fokus på samverkan och hur man kan säkra drogfrihet vid ungdomsarrangemang, delges genom en erfarenhetsöversikt.
Östersunds kommun i samverkan med lokala idéburna organisationer
2016 Implementering av Logic Model för ett lokalt ANDT-förebyggande arbete
STAD bedriver ett nära samarbete med den amerikanske alkoholforskaren Harold Holder som utvecklat ett strategiskt arbetssätt för lokalt ANDT-förebyggande arbete - Logic Model. Syftet med modellen är att användare, exempelvis anställda inom kommunen, skall utgå ifrån ett specifikt problem (t.ex. ungdomsdrickande) och tydliggöra dess orsakskedja varpå insatser riktas mot hela kedjan för att åtgärda problemet. Modellen baseras på aktuella forskningsresultat som används som bas för det preventiva arbetet, samt på identifiering och användning av lokala data. Holder’s Logic Model har visat goda effekter, men har ännu inte testats utanför USA. Den möjliggör ett strukturerat arbetssätt med indikatorer i vilket det går att både följa och visualisera dem för att kontinuerligt utvärdera och eventuellt justera insatser.
Syftet/målet med projektet är att implementera ett arbetssätt enligt Holder's Logic Model för att bedriva ett ANDT-förebyggande arbete i lokalsamhället, och att studera genomförande och effekter av detta arbetssätt. Under det förberedande året ska man översätta/kulturanpassa manualer om Logic Model, skriva en etikansökan, identifiera, mobilisera och upprätta samverkan med aktörer, bilda olika samverkansgrupper, identifiera och välja ut kommuner samt påbörja utbildning i arbetssättet med Logic Model. Målgruppen för projektet är kommuner i Sverige.
STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm
2014 Kunskapshöjande insats för arbetslivet – med fokus skadligt bruk
Syftet med projektet är att flytta fokus från reaktivt arbete med frågor om missbruk och beroende av alkohol, läkemedel, spel och illegala droger på arbetsplatsen till förebyggande arbete, riskbruk och skadligt bruk. Nyckelpersoner i den fokusförflyttningen kommer att vara de som arbetar med HR-frågor på arbetsplatsen i en snar framtid. Målet med projektet är en ökad kunskap om skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel och illegala droger som påverkar arbetsplatsen hos studenter som studerar på Personalvetarprogram, eller motsvarande. Detta för att möjliggöra att man väl ute på arbetsplatsen kan komma in tidigare i eventuell problematik. En uppföljningsmätning genomförs sedan även på denna "nya" aktivitetsgrupp för att stärka de resultat som framkommer.
Alna Sverige förening i samverkan med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
2014 Lokalt drogförebyggande arbete med DECIDE
Narkotikakommission i Östersunds kommun har kartlagt kommunens narkotikasituation och utformat en handlingsplan med insatser som grundar sig på senast tillgängliga kunskap om vad som ger effekt. Tanken är att kommunen i samarbete med FoU Jämt och en extern forskare som leder panelprocessen (DECIDE) ska komma fram till vilken preventiv metod baserad i skolans värld som passar Östersunds kommun bäst.
Östersunds kommun i samverkan med FoU Jämt
2016 Mentorskap för gymnasieungdomar
Mentorsprogram för ungdomar har under de senaste åren ökat i popularitet i Sverige. Internationellt har forskning visat att en mentorsrelation mellan en ungdom och en äldre vuxen har kapacitet att leda till ökad självkänsla, ökad upplevd social acceptans, ökad upplevd skolrelaterad kompetens, förbättrad relation med föräldrar, förbättrad syn på skolans roll och minskad alkohol och droganvändning. I Sverige visar årliga kartläggningar på ökad konsumtion av alkohol och droger när ungdomar går från högstadiet till gymnasiet. Utifrån bristande forskning på mentorskap i svensk kontext och gymnasieungdomars utsatthet som riskgrupp för ökad alkohol och drogkonsumtion behöver vi fördjupade kunskaper om mentorskap riktat till ungdomar som ANDT-förebyggande insats i Sverige. Vi behöver kunskap om på vilket sätt en mentorsrelation fungerar hälsofrämjande och ANDT-förebyggande både kortsiktigt och långsiktigt. Vidare behöver vi kunskap om skillnader i hur mentorsprogram påverkar och upplevs av pojkar respektive flickor, olika socioekonomiska grupper och specifika riskgrupper.
Projektets syfte är att planera, förankra och ta fram en treårig forskningsplan för att utvärdera om mentorskap fungerar som en ANDT-förebyggande intervention bland gymnasieungdomar. Studien kräver ett års planering och förankring för att generera en väldesignad forskningsstudie med målet att kunna genomföra en longitudinell effektutvärdering.
Örebro universitet i samverkan med Mentor Sverige
2014 SAM-verkstad som metod för ANDT-arbetet vid landets familjecentraler
Syftet med projektet är att få blivande och nyblivna föräldrar att reflektera över hur deras levnadsvanor (alkohol och tobak) påverkar deras egen och sina barns hälsa. Projektet går ut på att ta fram och testa en pedagogisk modell för att i team arbeta med levnadsvanor, i detta fall alkohol och tobak, på familjecentraler. Modellen går under arbetsnamnet "SAM-verkstad" och har sin grund i metodiken "Framtidsverkstad".
Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF)
2016 TB United
I arbetet med att nå en jämlik hälsa behöver fler grupper inkluderas i det ANDT-förebyggande arbetet. Ensamkommande ungdomar kan ses som en riskgrupp för ANDT-konsumtion med tanke på att de lider av psykisk ohälsa i större utsträckning än andra ungdomar, inte har sina föräldrar i samma land samt har ett begränsat socialt nätverk med viktiga vuxenkontakter. Det saknas idag kunskap om hur ensamkommande ungdomars ANDT-konsumtion ser ut och det finns även behov av forskning om fritiden som arena för ANDT-förebyggande arbete med ensamkommande ungdomar. Projektet syftar till att generera ny kunskap om hur ett ANDT-förebyggande arbete med ensamkommande ungdomar bör utformas. Det övergripande målet för detta förberedande projekt är att skapa ett arbetssätt för ANDT-förebyggande arbete med ensamkommande ungdomar utifrån fritiden som arena. Tegelbruket (TB) som är en föreningsdriven mötesplats i Örebro är en arena som har kapacitet, erfarenhet och kunskap för att skapa ett strukturerat arbetssätt för ANDT-förebyggande arbete med ensamkommande ungdomar i åldern 15-18 år. TB avser att i samverkan med Örebro universitet utarbeta ett arbetssätt/metod och förbereda för en studie av dess betydelse för ensamkommande ungdomar.
Tegelbruket i samverkan med Örebro universitet
2014 Trygg i Åre – arbetsgivare mot droger
Åre är en turistort som varje vinter tar emot cirka 2000 säsongsanställda unga vuxna som främst arbetar inom hotell och restaurangbranschen. Detta gör dem till en riskgrupp för alkohol och narkotikaanvändande. Projektet vill nå denna målgrupp med insatser riktade till arbetsgivare. Projektet sker i samverkan med näringslivet, företagarföreningen i Åre, polis och primärvård. Länsstyrelsen Gotland och Härjedalens kommun har uttryckt stort intresse av att följa projektet och resultatet. Mittuniversitetet bedriver följeforskning. Karolinska institutet, STAD och ALNA-rådet bidrar med stöd och råd.
Åre kommun i samverkan med Åre Destination och Mittuniversitetet/avdelningen för hälsovetenskap
2016 Utlandsutbildade läkares preventionskunskaper
Uppskattningsvis 2/3 av den åtgärdbara ohälsan i vårt land skapas av livsstilar. Denna ohälsa är den kliniska vardag som läkare möter. Läkare utbildade i Sverige får en kort riktad utbildning om tobaksskador och tobaksprevention, vår största enskilda förebyggbara hälsorisk. Folksjukdomar som KOL och lungcancer skulle kunna bli rariteter om tobaksrökningen minimerades. Riskbruk av alkohol är ett annat underbehandlat problem.
Mer än hälften av alla läkare som 2013 erhöll svensk legitimation var utlandsutbildade. Vi vill undersöka huruvida utlandsutbildade läkares kunskaper skiljer sig från läkares utbildade i Sverige, och i en förlängning åtgärda eventuella brister. Projektet vill 2016 skapa vardera 2 fokusgrupper med nyligen svenskutbildade, resp. utlandsutbildade unga läkare för att identifiera ev. kunskaps och/eller attitydskillnader visavi ohälsosamma levnadsvanor. Om viktiga skillnader avslöjas vill vi gå vidare med en enkätundersökning för att utforska möjligheten av att utforma och genomföra ett utbildnings-/fortbildningsprogram för att öka vårdens insatser på området. Resultat i form av kunskapshöjning, attitydförskjutning och förbättrad handlingsberedskap skulle kunna mätas. Insatserna skulle i bästa fall kunna permanentas till den dag de medicinska högskolorna själva höjt nivån på undervisningen om hur läkare ska hantera ohälsosamma levnadsvanor.
Läkare mot Tobak i samverkan med Beroendecentrum Stockholms läns landsting
2016 Öckerömetoden – en experimentell utvärdering
Det är viktigt att ytterligare utveckla det lokala drogförebyggande arbetet i Sverige. Öckerömetoden har visat goda resultat i hemkommunen och lovande resultat även i ett tiotal andra kommuner de senaste åren. Öckerömetoden har beskrivits som en helhetslösning med lokala drogförebyggare i fokus. Den bygger på attitydpåverkande arbete riktat mot föräldrar och andra vuxna, det lokala föreningslivet och lokala medier. Uppföljning sker genom kontinuerliga drogvaneundersökningar som återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Fokus för metoden är alkohol, men målet är att indirekt påverka även annan drogkonsumtion och normbrytande beteenden. Trots de lovande resultaten har ännu ingen oberoende forskning gjorts kring Öckerömetoden. För att klargöra vilka eventuella effekter metoden har är det viktigt att ha en experimentell utvärderingsdesign, med experiment och kontrollgrupp. Detta projekt vill förbereda en sådan utvärdering. Utvärderingen genomförs av Malmö högskola medan drogförebyggare från Öckerö kommun ansvarar för det praktiska arbetet med att implementera Öckerömetoden i de i experimentgruppen ingående kommunerna.
Malmö högskola i samverkan med Öckerö kommun

Stöd till barn i familjer med missbruk
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev samverkanspart
2016 Ansökan om implementering och utvärdering av en metod (RESCUR) utvecklad av forskare vid sex universitet i Europa
Syftet med föreliggande projekt är att generera ny, användbar kunskap om en teoretiskt lovande metod för att arbeta med barn som anhöriga i en svensk kontext som i ett långsiktigt perspektiv skulle kunna utgöra en del i samhällets arbete för denna stora och utsatta grupp och som kan komplettera strukturbaserade insatser genom att ge barnen egna färdigheter och en egen röst. Metoden har som mål att minska risken att utveckla egen problematik bland barn som anhöriga genom att stärka deras skyddsfaktorer. Den teoretiska utgångspunkten är resiliensbegreppet vilket handlar om att utvecklas på ett positivt sätt trots många och svåra hinder på vägen.
IOGT-NTOs Juniorförbund Junis i samverkan med Örebro universitet
2015 Barn och unga som anhöriga – utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa
Syftet med projektet är att skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt för kommuner, landsting och idéburna organisationer där barnperspektivet genomsyrar och tillämpas inom arbetet med familjer med psykisk ohälsa och missbruk. Detta för att barnen och deras familjer ska uppleva att de får stöd genom ett välfungerande arbetssätt samt att barn med risk att fara illa ska identifieras snabbare och få stöd tidigare.
Karlskoga kommun i samverkan med Länsstyrelsen Örebro län och Institutionen hälsa och medicin Örebro universitet
2015 Childrens Program Sverige
Childrens Program är ett stödprogram för barn som växer upp i familjer med beroendeproblematik. Det har utvecklats vid Betty Ford Center i USA och riktar sig till barn i åldersintervallet 7-13 år. Programmet har tydligt familjefokus och genomförs i nära anslutning till en behandlingsenhet för vuxna. Syftet med programmet är att ge verktyg och kunskap kring sjukdomen alkoholism och drogberoende. Intentionen är att genomföra ett antal barnprogram med den aktuella målgruppen, samt utvärdering av Örebro universitet.
Hela människan Uppsala län i samverkan med Studieförbundet Bilda Öst och Örebro universitet
2015 Förebyggande insatser i familjer med missbruk – FIFA 2:3
Projektet avser att förbättra förutsättningarna för familjer som lever med missbruks- och beroendeproblem och säkerställa att familjerna utvecklar resurser som skapar goda livsförutsättningar. I projektet prövas om familjeinriktade arbetssätt leder till att fler får tillgång till bästa insats. Projektet genomförs som aktionsforskning, tillsammans med deltagande verksamheter samt tillsammans med personer som har egen erfarenhet av att leva i familjer med drogproblem.
Region Jönköpings län
2015 Skol-BIM
Syftet med projektet Skol-BIM är att bidra till att utveckla skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till barn och ungdomar, som lever i familjer med missbruk så att de ska klara sin skolgång och därmed förbättra sina möjligheter till ett gott liv och som vuxna. Projektet består av både forskning och metodutveckling. Utvecklingsarbetet innehåller lokalt anpassade kompetensutvecklingsinsatser samt stöd till projektskolorna att utveckla/tydliggöra, tillämpa och förankra sina rutiner och arbetssätt kring målgruppen. En kartläggningsenkät kommer att användas, som före och eftermätning, och utgöra grund för utvärdering av projektets huvudmål.
Regionförbundet Uppsala län
2016 Skydda barnen: Ett nytt arbetssätt för att stödja barn till föräldrar med alkohol- eller narkotikaproblem
Den stora majoriteten av personer med alkohol eller narkotikaproblem kommer aldrig till vården vilket bidrar till att deras barn aldrig uppmärksammas eller nås av stödinsatser. Ett sätt att nå fler är att rikta insatser mot den förälder eller annan närstående som inte har alkohol eller narkotikaproblem. För att nå denna grupp är det dock viktigt att erbjuda insatser som uppfattas som relevanta och som det stora flertalet kan känna igen sig i. Vi avser att erbjuda ett webbaserat program som riktar sig till den stora majoriteten av närstående som inte känner igen sig i de gängse skildringarna av alkohol och narkotikaproblem. Flertalet lever med eller nära personer som har måttligt uttalade beroendetillstånd, vilka medför mindre dramatiska sociala problem. Även i dessa familjer kan dock barn fara illa av föräldrars substansbruk.
Det primära syftet med projektet är att fler barn till föräldrar med alkohol eller narkotikaproblem ska få stöd. Detta uppnås genom att föräldrar (eller andra nära anhöriga vuxna) som inte själva har alkohol eller narkotikaproblem erbjuds stöd i sin roll som föräldrar/anhöriga. Genom webbsidan kommer ett anonymt och kostnadsfritt program baserad på ny metodik för anhöriga till personer med alkohol- eller narkotikaproblem att erbjudas.
Centrum för psykiatriforskning, Riddargatan 1 – Mottagningen för alkohol och hälsa i samverkan med Karolinska institutet
2014 Utveckling och utvärdering av en webbaserad stödgruppsintervention för ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem
Detta projekt syftar till att utveckla en webbaserad gruppintervention för ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem. Gruppinterventionen bygger på ett holländskt program ”Kopstoring” som sedan ett antal år tillbaks har permanentats och används på ett antal kliniker i Holland. ”Kopstoring” är ett manualstyrt och strukturerat 8 veckor långt utbildningsprogram som främst syftar till att stärka deltagarnas copingförmåga. Programmet översätts och kulturanpassas till svenska förhållanden varpå en effektutvärdering av programmet kommer att påbörjas i en randomiserad och kontrollerad studie med en interventions- och en kontrollgrupp.
STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm, SLSO och KI