Klicka på länkarna för att gå direkt till det ämnesområde du är intresserad av:
Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, ANDT

Alkohol
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev samverkanspart
 2017 Alkohol, droger och sexuell hälsa - Utveckling av alkohol- och drogförebyggande arbete i samarbete med ungdomsmottagningar
Detta projekt riktar sig till två målgrupper, dels personal på ungdomsmottagningar (UM) och dels ungdomar och unga vuxna som besöker UM. Projektets långsiktiga mål är att i samarbete med ungdomsmottagningar utifrån behov och förutsättningar utveckla, systematisera, implementera och utvärdera det alkohol- och drogförebyggande arbete som bedrivs på mottagningarna. Projektet innehåller tre delar: en standardiserad kunskapsbas för personal på UM, samarbete med skolan och en intervention till unga högkonsumenter av alkohol.
STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm i samarbete med medverkande ungdomsmottagningar
2015

Experimentell utvärdering av rådgivningen vid den svenska nationella Alkohollinjen
Syftet med projektet är att utvärdera effektiviteten av den nationella Alkohollinjens rådgivning i att främja en förändring i klienternas alkoholvanor. Nuvarande rådgivningsmodell kommer att jämföras med en alternativ modell baserad på självhjälpsmaterial. Studien avser att bidra med vetenskapligt underlag för att komma fram till vilken rådgivningsmodell som bäst lämpar sig inom Alkohollinjens verksamhet.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Karolinska Institutet i samverkan med CES/SLSO (Alkohollinjen)
2015

Från internetbaserade alkoholinterventioner till en nyutveckling och utvärdering av en sms-baserad intervention till studerande
Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och effektivisera de internetbaserade alkoholpreventiva insatser och metoder som idag används vid högskolor och universitet. Detta för att ge målgruppen studerande en möjlighet att undvika skadeverkningar av riskfylld alkoholkonsumtion. Mer specifikt ska projektet vidareutveckla alkoholinterventioner så att det även omfattar sms-baserat stöd till studerande med riskfylld alkoholkonsumtion.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Linköpings universitet
2017 Implementering av tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen
Syftet med detta förberedande projekt är att ta fram en plan för att öka implementeringen av evidensbaserade metoder vad gäller tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatser. Projektet ska även skapa en kommunikationsplan för att öka dialogen om motiv och möjligheter för arbetslivet att förhindra och åtgärda alkoholproblem på arbetsplatsen samt utarbeta en forskningsplan för att utvärdera användningsgraden av tidiga insatser i arbetslivet vid alkoholproblem.
Stiftelsen Arbetslivsforum i samverkan med IMM vid Karolinska institutet
2017 Sexuellt risktagande och riskkonsumtion av alkohol hos unga vuxna: En randomiserad kontrollerad interventionsstudie
Detta projekt ska utvärdera en amerikansk webbaserad metod i syfte att minska sexuellt risktagande vid alkoholkonsumtion. Den webbaserade interventionen bygger på normativ feedback vilket innebär att medverkande individer kan jämföra sitt eget beteende med en referensgrupps beteende. Projektets målgrupp är unga vuxna i åldern 18-30 år och studenter vid Malmö högskola kommer att medverka i interventionen. Projektet genomförs i nära samarbete med studenthälsovården vid Malmö högskola.
Malmö högskola
2015

Sänkta berusningsgrader ökar tryggheten och förebygger våldsbrott i samband med idrottsevenemang
Syftet och huvudmålet med projektet är att förebygga våldsbrott i samband med idrottsevenemang genom att: utveckla, implementera och utvärdera ett samordnat och långsiktigt alkoholförebyggande arbete och sänka berusningsnivån och öka tryggheten på arenorna. Exempel på insatser som kommer att genomföras är kartläggning av berusningsnivåer, intervjuer, enkäter och observationsstudier. Resultaten kommer ligga till grund för olika interventioner (t ex utbildningar) som genomförs i interventionsområdet.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm i samverkan med IQ

Narkotika
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev samverkanspart
2015

Internetbaserad intervention vid cannabismissbruk
Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera en internetbaserad intervention riktad till unga och unga vuxna som regelbundet röker cannabis. Programmet begränsas inte av öppettider eller geografiska avstånd utan målgruppen kan jobba med det på sina egna villkor. Tanken med detta är att individer med hjälp av interventionen ska kunna få hjälp tidigare och därmed besparas fysiskt och psykosocialt lidande.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Karlstad kommun/Nationella cannabisnätverket
2017 Vilka faktorer bidrar till underrapportering av drogmissbruk vid vårdkontakt?
I ett förberedande projekt ska Karlstads universitet undersöka om det finns faktorer som bidrar till att människor undviker att rapportera om eget bruk av narkotika vid vårdkontakt, och i så fall, identifiera vilka dessa faktorer är. Detta kommer att ske genom en vetenskaplig analys av datamaterial som insamlas genom dels anonyma enkäter som besvarats av målgruppen, samt genom intervjuer med vårdgivare.
Karlstads universitet
Dopning
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev samverkanspart
2015

Dopingfria miljöer i Västerbotten
Dopingfria miljöer i Västerbotten är ett samverkansprojekt mellan polis, tull, landsting, länsstyrelsen, brottsförebyggande råden i Skellefteå och Umeå samt Västerbottens idrottsförbund. Projektet syftar till att få såväl idrottare som motionärer att avstå från användande av dopningsmedel och andra droger genom att använda metoden 100 % ren hårdträning.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Västerbottens Idrottsförbund
2015

Implementeringsstudie av arbetet i nätverket PRODIS
Projektet syftar till att genomföra en studie av implementeringen samt effekten av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning. I implementeringsstudien undersöks implementeringen av metoden i Sverige, med fokus på hur insatsen genomförts, för att undersöka vilka faktorer som har främjat respektive hindrat implementeringen, samt förutsättningar för vidmakthållande. I effektstudien mäts om interventionen har påverkat dopningsbruket och attityd till dopning bland besökare på träningsanläggningar där metoden används.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm

Tobak
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev samverkanspart
2015

Blekinge för tobaksfria barn och unga
Projektet vill med gemensam kraft skapa hållbara strukturer, långsiktighet och enhetlighet i det tobaksförebyggande arbetet, med fokus på barn och unga i Blekinge län. Arbetet bygger på fyra typer av åtgärder: begränsande, förebyggande, normförändrande samt tobaksavvänjning. Det övergripande målet är att minska andelen barn och unga som använder tobak.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Länsstyrelsen i Blekinge län i samverkan med Blekinges kommuner och Landstinget i Blekinge
2017 Lokalområdesbaserat tobaksförebyggande arbete med fokus på tillgänglighetsbegränsning
Under ett förberedande år ska detta projekt skapa förutsättningar för ett tillgänglighetsbegränsande, tobaksförebyggande, projekt med målet att hindra ungas tobaksdebut och minska ungdomars tobakskonsumtion. Projektet vill utveckla en insats med fokus på detaljhandel och skola. Under det förberedande året ska bland annat en referensgrupp bildas med representanter från detaljhandeln samt en kartläggning genomföras. Projektet sker i samarbete med forskare som senare ska utvärdera den tillgänglighetsbegränsande interventionen.
Östersunds kommun i samverkan med Mittuniversitetet
2017 Tobaksavvänjning på andra språk av Sluta-Röka-Linjen via tolk
Detta förberedande år ska leda till ett forskningsprojekt med syfte att utvärdera effekten av rökavvänjning via tolk. Tidigare har Sluta-Röka-Linjen endast kunnat erbjuda stöd på svenska men detta projekt ska leda till att personer med annan språkbakgrund kan få stöd att sluta röka via tolk i trepartssamtal med rådgivare på Sluta-Röka-Linjen.
Sluta-Röka-Linjen, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLL
2016 Tobaksavvänjning på recept som en primärvårdsintervention riktad mot socioekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län
Förekomsten av tobaksbruk är särskilt hög i socioekonomiskt utsatta grupper. Fysisk aktivitet på recept är en behandlingsmetod som visat sig förbättra hälsa och livskvalitet och som redan används i sjukvården för att förebygga kronisk sjukdom i Sverige. En liknande metod förväntas kunna användas för tobaksavvänjning. Syftet med detta projekt är att utforska om skriftlig ordination av tobaksavvänjning kan användas som en metod för att främja tobaksavvänjning i primärvården i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Målet med projektet är att utvärdera effektiviteten och kostnadseffektiviteten av Tobaksavvänjning på recept (ToR) jämfört med befintliga strategier för tobaksavvänjning i primärvården.
Karolinska Institutet i samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting
2015

Tobaksfri innerstad
Projektet Tobaksfri innerstad syftar till att fler ungdomar i stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och Södermalm i Stockholm ska vara tobaksfria. För att främja tobaksfrihet bland unga och tobaksfria miljöer där barn och ungdomar vistas är målet att sätta ihop, implementera och utvärdera en flerkomponentsmodell för tobaksfri skola och skolgård. Detta görs i kombination med ett förstärkt tobakstillsynsarbete samt genom att undersöka tillgängligheten till tobak bland unga.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Stockholm stad, Sociala avdelningen, Utförarenheten i samverkan med STAD
2015

Tobaksfri skoltid NU!
Syftet med projektet är att sätta fokus på behovet av en tobaksfri skola, gällande såväl miljö som tid samt visa på att det finns verksamma verktyg och arbetsmetoder för att arbeta tobaksförebyggande i skolan och för en tobaksfri skoltid. Utvecklingsprojektet bedrivs tillsammans med fyra kommuner som erbjuds utbildning, material och handledning. Arbetet följs av en extern utvärderare.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

A Non Smoking Generation i samverkan med A Boij AB

ANDT
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev samverkanspart
2015

ANDTcoach
Syftet med projektet är att barns och ungas användande av ANDT successivt ska minska genom ökad kunskap och trygghet/säkerhet i agerandet hos de som möter barn och ungdomar samt hos beslutsfattare. Utbildningskonceptet är konkret och interaktivt med utbildare från förebyggande, behandlande och polisiära verksamheter. Insatsen riktas till flera samverkande aktörer på olika nivåer och områden för att öka deltagandet i det förbyggande arbetet. Projektet ska avslutas med upprättande av en manual och implementering av ANDT-coachmodellen i andra kommuner.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Västerås stad
2015

Barn och unga som anhörig - Utvecklingsarbete för barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa
Syftet med projektet är att skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt för kommuner, landsting och idéburna organisationer där barnperspektivet genomsyrar och tillämpas inom arbetet kring familjer med psykisk ohälsa och missbruk. Detta för att barnen och deras familjer ska uppleva att de får stöd genom ett välfungerande arbetssätt samt att barn med risk att fara illa ska identifieras snabbare och få stöd tidigare.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Karlskoga kommun i samverkan med Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län
2015

Childrens Program
Childrens Program är ett stödprogram för barn som växer upp i familjer med beroendeproblematik. Det har utvecklats vid Betty Ford Center i USA och riktar sig till barn i åldersintervallet 7-12 år. Programmet har tydligt familjefokus och genomförs i nära anslutning till en behandlingsenhet för vuxna. Syftet med programmet är att förebygga och avlasta skuld och skam, stärka barnens motståndskraft, resiliens, samt bibringa kunskaper och insikter om beroendeproblematiken för målgruppen. Örebro universitet ansvarar för utvärderingen och fokus ligger på hälsa, resiliens, programföljsamhet och kulturanpassning.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Hela människan Uppsala län i samverkan med Studieförbundet Bilda Öst och Örebro universitet
2016 En longitudinell studie av Maria-mottagningarnas ungdomar
Till en Mariamottagning kommer ungdomar för någon form av alkohol- eller narkotikaproblematik. Mariamottagningarnas arbetssätt har etablerats och fått en omfattande nationell spridning. Det finns dock begränsad kunskap om de ungdomar som söker sig till dessa mottagningar och vilka resultat kontakten leder till. I det aktuella forskningsprojektet följs ungdomar med en kontakt vid Mariamottagningarna upp longitudinellt. Uppföljningen sker vid ett respektive tre år efter avslutad kontakt och med information från nationella register. Den centrala frågeställningen är att studera ungdomars förändring avseende alkohol- och narkotikaanvändning, psykisk hälsa, social situation samt hur risk- och skyddsfaktorer påverkar utfallet för olika grupper efter kontakt med Mariamottagningarna. Målgruppen är ungdomar, 15 år och äldre, med alkohol- och narkotikaproblem som inlett kontakt med mottagningarna under perioden 2016-01-01–2016-12-31. Projektet förväntas ge ny kunskap som kan ligga till grund för utformning av mer ändamålsenliga interventioner och preventionsinsatser.
Linnéuniversitetet i samverkan med Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, CERA och Maria-mottagningar
2015

Förebyggande insatser i familjer med missbruk - FIFA 3:3
Syftet med projektet är att säkerställa att barn i familjer med alkohol- och/eller drogproblem ges möjligheter att utveckla resurser som skapar goda livsförutsättningar. Projektets intention är att förbättra förutsättningarna för främst barnen men även för unga och vuxna i familjer som lever med riskbruk, missbruk och/eller beroende i sin närhet. Detta görs bland annat genom kompetensutveckling och erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling. Forskning följer och analyserar de olika aktiviteterna i projektet.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Region Jönköpings län
2017 RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! - en implementerings- och effektstudie av en metod för att stärka barns resiliens
Projektet syftar till att undersöka implementering och effekter av en teoretisk metod utvecklad i ett europeiskt forskningssamarbete för barn i risk, dvs. barn som lever under olika svårigheter och är utsatta på olika sätt. Det kan vara flyktingar eller barn som är anhöriga till en person som har ett skadligt bruk av alkohol. Metoden syftar till att öka barns resiliens, barns förmåga att klara av kriser, förändringar och stress utan att brytas ner av dem.
IOGT-NTOs
Juniorförbund Junis i samverkan med Örebro universitet
2015

Skol-BIM
Syftet med Skol-BIM är att bidra till att utveckla skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till barn och ungdomar som lever i familjer med missbruk, så att barnen och ungdomarna når utbildningens mål och därmed förbättrar sina möjligheter till ett gott liv här och nu och som vuxna. Projektet består av en forskningsdel och en utvecklingsdel. Utvecklingsarbetet innehåller stöd till fyra projektskolor i att utveckla/tydliggöra, tillämpa och förankra sina rutiner och arbetssätt rörande målgruppen.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Region Uppsala i samarbete med Uppsala universitet
2017 Skydda barnen: Ett nytt arbetssätt för att stödja barn till föräldrar med alkohol- eller narkotikaproblem
Syftet med detta projekt är att fler barn i familjer med alkohol- eller beroendeproblem ska få stöd. Detta uppnås genom att anhöriga vuxna familjemedlemmar, som inte själva har alkohol- eller beroendeproblem, erbjuds ett webbaserat stödprogram. Det hjälper dem att vara mer stödjande för det anhöriga barnet och ökar sannolikheten att de söker externt stöd för barnets skull. Projektet kommer att utveckla och testa ett webbaserat stödprogram samt genomföra en effektstudie av programmet.
Centrum för psykiatriforskning, Riddargatan 1 - Mottagningen för alkohol och hälsa i samverkan med Karolinska institutet