Klicka på länkarna för att gå direkt till det ämnesområde du är intresserad av:
Alkohol, Narkotika, Tobak, ANDT

Alkohol
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev. samverkanspart
2018 Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet. En randomiserad kontrollerad studie
Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet är ett sätt att nå många människor och samtidigt vara till nytta för organisationen. Syftet med detta projekt är att bidra med viktig kunskap om effekten av alkoholförebyggande insatser i arbetslivet. Projektet är en randomiserad kontrollerad studie där insatsen består av implementering av alkoholpolicy i organisationen samt kompetensutveckling för ledare.
Alna Sverige förening i samverkan med Stockholms universitet och Mittuniversitetet, hälsovetenskapliga institutionen
2017 Alkohol, droger och sexuell hälsa – Utveckling av alkohol- och drogförebyggande arbete i samarbete med ungdomsmottagningar
Detta projekt riktar sig till två målgrupper, dels personal på ungdomsmottagningar (UM) och dels ungdomar och unga vuxna som besöker UM. Projektets långsiktiga mål är att i samarbete med ungdomsmottagningar utifrån behov och förutsättningar utveckla, systematisera, implementera och utvärdera det alkohol- och drogförebyggande arbete som bedrivs på mottagningarna. Projektet innehåller tre delar: en standardiserad kunskapsbas för personal på UM, samarbete med skolan och en intervention till unga högkonsumenter av alkohol.
STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm i samarbete med medverkande ungdomsmottagningar
2018 Förberedande år för implementering av "Fotboll utan Fylla"
Projektet syftar till att skapa en positiv fotbollsupplevelse för så många som möjligt genom att minska andelen kraftigt berusade personer på fotbollsmatcher och att på lång sikt förändra attityden till alkohol i samband med fotboll. IFK Norrköping, en idrottsförening och aktör i lokalsamhället, vill få till stånd ett samordnat regionalt och lokalt fungerande alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbete i samband med sina idrottsevenemang. Under ett förberedande år, säsong 2018, ska man genomföra en lokalt förankrad kartläggning av problemen genom intervjuer, enkäter och observationsstudier.
IFK Norrköping i samverkan med Norrköpings kommun, Länsstyrelsen Östergötland och STAD
2017 Sexuellt risktagande och riskkonsumtion av alkohol hos unga vuxna: En randomiserad kontrollerad interventionsstudie
Detta projekt ska utvärdera en amerikansk webbaserad metod i syfte att minska sexuellt risktagande vid alkoholkonsumtion. Den webbaserade interventionen bygger på normativ feedback vilket innebär att medverkande individer kan jämföra sitt eget beteende med en referensgrupps beteende. Projektets målgrupp är unga vuxna i åldern 18-30 år och studenter vid bland annat Malmö universitet kommer att medverka i interventionen.
Malmö universitet i samverkan med studenthälsovården vid Malmö universitet

Narkotika
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev. samverkanspart
2018 Förberedande arbete med fokus på systematiskt arbetssätt kring intoxer vid akutmottagningar
I Karlskoga och Degerfors finns ett arbetssätt för att samla in statistik kring förgiftningar vid akuten. Utvecklingen av arbetssättet bedrivs i samverkan mellan region, kommuner och polis samt inkluderar strategisk och praktisk nivå för att verkställa metoden. Det finns behov av att standardisera, kvalitetssäkra och utvärdera arbetssättet för att i förlängningen kunna sprida det. 2018 års förberedande arbete fokuserar på att etablera forskningssamverkan, kartläggning och analys, resursbedömning samt projektutformning inför ett kommande utvecklingsprojekt.
Karlskoga kommun i samverkan med Region Örebro län
2018 Prevention av benzodiazepinberoende – intervention i primärvården
Bensodiazepiner är beroendeframkallande, narkotikaklassade substanser som förskrivs i högre omfattning än som är medicinskt motiverat, särskilt till kvinnor och äldre. Detta projekt riktar sig till primärvården, som förskriver 70 % av alla bensodiazepiner, med syfte att minska tillgången, vilket minskar antalet nya användare och antalet som utvecklar skadligt bruk eller beroende. Projektet ska utvärdera om ett utbildningsprogram för primärvårdsläkare plus regelbunden återkoppling på egna förskrivningsvanor kan minska antalet nya recept. Projektet ska även utvärdera effekten av ett nytt flerstegsprogram för att hjälpa patienter att minska sin användning av bensodiazepiner i primärvården.
Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience i samverkan med Stockholm läns sjukvårdsområde, Akademiskt primärvårdscentrum och Beroendecentrum Stockholm
2018

Publika tjänster för cannabisanvändare och deras närstående
Målsättningarna med detta förberedande projekt är att ta fram en modell för hur telefon- och webbaserade tjänster för personer med problem kopplat till cannabis och deras anhöriga kan organiseras och att ta fram en lämplig utvärderingsmetod för att mäta effekterna av dessa tjänster. Utgångspunkten är det arbete som redan genomförts gällande internetbaserad intervention för cannabis samt de nationella stödlinjeverksamheter som finns för alkohol, tobak och spel.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Beroendecentrum Stockholm
(Stockholms läns sjukvårdsområde) i samverkan med Nationella Cannabisnätverket

Tobak
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev. samverkanspart
2016 Tobaksavvänjning på recept som en primärvårdsintervention riktad mot socioekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län
Förekomsten av tobaksbruk är särskilt hög i socioekonomiskt utsatta grupper. Fysisk aktivitet på recept är en behandlingsmetod som visat sig förbättra hälsa och livskvalitet och som redan används i sjukvården för att förebygga kronisk sjukdom i Sverige. En liknande metod förväntas kunna användas för tobaksavvänjning. Syftet med detta projekt är att utforska om skriftlig ordination av tobaksavvänjning kan användas som en metod för att främja tobaksavvänjning i primärvården i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Målet med projektet är att utvärdera effektiviteten och kostnadseffektiviteten av Tobaksavvänjning på recept (ToR) jämfört med befintliga strategier för tobaksavvänjning i primärvården.
Karolinska Institutet i samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting
2018 Tobakstriangeln – Delaktighet och samverkan för minskat tobaksbruk på skolor
Projektets syfte är att minska tobaksbruk bland unga i Sydnärke samt minska illegal tobaksförsäljning till minderåriga genom att implementera en ny tobaksförebyggande metod, Tobakstriangeln, vars grundpelare är samverkan och delaktighet. Projektets primära målgrupp är barn och unga i årskurs 7-9 samt år 1-3 på gymnasiet och elevernas delaktighet är en central del i metoden. Målgrupper är också skolpersonal, vårdnadshavare och tobakshandlare. Tobakstriangeln utgörs av tre komponenter; Sydnärkemodellen som innebär att all skolpersonal som ser tobaksbruk bland unga på skolans område ska agera, Tobacco End-vandringar som innebär att elever, skolpersonal och tillsynsansvarig gemensamt ser över miljöns utformning ur ett tobaksperspektiv samt en översyn av tobakspolicys både vad gäller elever och skolpersonal.
Lekebergs kommun i samverkan med Örebro universitet
2018

Utbildning och handledningsstöd Tobaksfri skoltid
Projektet är ett förberedande arbete för att utveckla en lokal stödmodell för arbetet med en tobaksfri skoltid. Arbetet genomförs dels i form av en kartläggning, dels i form av en pilotstudie. Kartläggningen ska undersöka kommuners, gymnasie- och grundskolors förutsättningar, samt deras behov av material, utbildning och handledningsstöd för att kunna genomföra ett effektivt arbete för en tobaksfri skoltid. I pilotstudien deltar en länsstyrelse, två kommuner och minst fem skolor som samverkanspart. Inom ramen för pilotstudien ska handledare utbildas som sedan, med handledningsstöd från A Non Smoking Generation, ska utveckla ett lokalt arbete (kommuner/skolor) för en tobaksfri skoltid.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Stiftelsen En Rökfri Generation

ANDT
StartårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev. samverkanspart
2016

En longitudinell studie av Maria-mottagningarnas ungdomar
Till en Mariamottagning kommer ungdomar för någon form av alkohol- eller narkotikaproblematik. Mariamottagningarnas arbetssätt har etablerats och fått en omfattande nationell spridning. Det finns dock begränsad kunskap om de ungdomar som söker sig till mottagningarna och vilka resultat kontakten leder till. I det aktuella forskningsprojektet följs ungdomar, 15 år och äldre, med en kontakt vid Mariamottagningarna upp longitudinellt. Uppföljningen sker vid ett och tre år efter avslutad kontakt och med information från nationella register. Ungdomars förändring avseende alkohol- och narkotikaanvändning, psykisk hälsa, social situation samt hur risk- och skyddsfaktorer påverkar utfallet för olika grupper efter kontakt med Mariamottagningarna är vad som ska studeras. Projektet förväntas ge ny kunskap som kan ligga till grund för utformning av mer ändamålsenliga interventioner och preventionsinsatser.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Linnéuniversitetet i samverkan med Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, CERA och Maria-mottagningar
2018 

GEMM (GEmensamt arbete Mot Missbruk)
Projektet ska genomföra ett förberedande arbete inför ett framtida utvecklingsprojekt inom ANDT-området med fokus på unga i Robertsfors kommun. Fokus är att etablera samverkan, fördjupa undersökningar baserade på befintliga kartläggningar och information samt undersöka vilka delar i kommunens nuvarande ANDT-arbete som fungerar och vilka delar som måste åtgärdas. Dessa aktiviteter baserar sig på behovsanalyser inom berörda verksamheter. Arbetet sker i nära samverkan med Västerbottens samordnare för ANDT-frågor samt de andra kommunerna i Umeåregionen.

Om du vill ta del av projektets slutrapport kan du efterfråga den hos vår registrator. Skicka e-post till registrator

Robertsfors kommun i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten
2018 Jag & min familj
Projektet syftar till att utvärdera en ny arbetsmetod, Jag & min familj, i familjer där en eller flera personer missbrukar alkohol eller droger. Programmet Jag & min familj är ett kunskaps- och motivationsprogram i öppenvård inom kommunal individ- och familjeomsorg för familjer där vuxna har problem med missbruk. Utvärderingen görs i form av en effektstudie med undersökningsgrupper och jämförelsegrupper och både vuxna och barn/ungdomar deltar som informatörer.
Högskolan Dalarna i samverkan med Region Gävleborg FoU Välfärd och Uppsala universitet
2017 RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! – en implementerings- och effektstudie av en metod för att stärka barns resiliens
Projektet syftar till att undersöka implementering och effekter av en teoretisk metod (RESCUR, RESilience CURriculum) utvecklad i ett europeiskt forskningssamarbete för barn i risk, i detta fall främst barn som lever i en familj med missbruksproblematik. Metoden syftar till att öka barns resiliens, barns förmåga att klara av kriser, förändringar och stress utan att brytas ner av dem.
IOGT-NTOs
Juniorförbund Junis i samverkan med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet
2017 Skydda barnen: ett nytt arbetssätt för att stödja barn till föräldrar med alkohol- eller narkotikaproblem
Syftet med detta projekt är att fler barn i familjer med alkohol- eller beroendeproblem ska få stöd. Detta uppnås genom att anhöriga vuxna familjemedlemmar, som inte själva har alkohol- eller beroendeproblem, erbjuds ett webbaserat stödprogram. Projektet kommer att utveckla och testa stödprogrammet för anhöriga föräldrar och har som syfte att öka antalet skyddsfaktorer, minska riskfaktorer samt öka sannolikheten att man söker externt stöd. En effektstudie av programmet kommer att genomföras.
Centrum för psykiatriforskning, Riddargatan 1 - Mottagningen för alkohol och hälsa i samverkan med Karolinska institutet
2018 Studie av CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) som stöd för anhöriga till ungdomar med alkohol- och drogproblem
Ett stort problem ur ett preventionsperspektiv är att få kommer i vård för sina alkohol- och drogproblem. Anhörigprogrammet Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) har visat sig öka andelen med substansrelaterade besvär som söker vård, minskar substansbruket, samt minskar det psykiska lidandet hos anhöriga. Effekten av CRAFT är dock inte utvärderat för anhöriga till ungdomar. Det här projektet syftar primärt till att utvärdera om CRAFT ökar andelen ungdomar som söker vård. Sekundärt syftar projektet till att utvärdera om CRAFT minskar substansbruket, ökar psykosocial funktionsnivå, relationsnöjdhet, psykisk hälsa, livskvalitet och andra faktorer
Centrum för Psykiatriforskning i samverkan med Maria Ungdom inom Beroendecentrum Stockholm (Stockholms läns landsting)