Klicka på länkarna för att gå direkt till det ämnesområde du är intresserad av:
Alkohol, Narkotika, Tobak, ANDT

Tabell med projekt inom området alkohol
ProjektårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev. samverkanspart
2018-2020 Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet. En randomiserad kontrollerad studie
Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet är ett sätt att nå många människor och samtidigt vara till nytta för organisationen. Syftet med detta projekt är att bidra med viktig kunskap om effekten av alkoholförebyggande insatser i arbetslivet. Projektet är en randomiserad kontrollerad studie där insatsen består av implementering av alkoholpolicy i organisationen samt kompetensutveckling för ledare.
Alna Sverige förening i samverkan med Stockholms universitet och Mittuniversitetet, hälsovetenskapliga institutionen
2017-2019 Alkohol, droger och sexuell hälsa – Utveckling av alkohol- och drogförebyggande arbete i samarbete med ungdomsmottagningar
Detta projekt riktar sig till två målgrupper, dels personal på ungdomsmottagningar (UM) och dels ungdomar och unga vuxna som besöker UM. Projektets långsiktiga mål är att i samarbete med ungdomsmottagningar utifrån behov och förutsättningar utveckla, systematisera, implementera och utvärdera det alkohol- och drogförebyggande arbete som bedrivs på mottagningarna. Projektet innehåller tre delar: en standardiserad kunskapsbas för personal på UM, samarbete med skolan och en intervention till unga högkonsumenter av alkohol.
STAD, Centrum för psykiatriforskning Stockholm i samarbete med medverkande ungdomsmottagningar
2017-2019 Sexuellt risktagande och riskkonsumtion av alkohol hos unga vuxna: En randomiserad kontrollerad interventionsstudie
Detta projekt ska utvärdera en amerikansk webbaserad metod i syfte att minska sexuellt risktagande vid alkoholkonsumtion. Den webbaserade interventionen bygger på normativ feedback vilket innebär att medverkande individer kan jämföra sitt eget beteende med en referensgrupps beteende. Projektets målgrupp är unga vuxna i åldern 18-30 år och studenter vid bland annat Malmö universitet kommer att medverka i interventionen.
Malmö universitet i samverkan med studenthälsovården vid Malmö universitet

Tabell med projekt inom narkotika
ProjektårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev. samverkanspart
2018-2020 Prevention av benzodiazepinberoende – intervention i primärvården
Bensodiazepiner är beroendeframkallande, narkotikaklassade substanser som förskrivs i högre omfattning än som är medicinskt motiverat, särskilt till kvinnor och äldre. Detta projekt riktar sig till primärvården, som förskriver 70 % av alla bensodiazepiner, med syfte att minska tillgången, vilket minskar antalet nya användare och antalet som utvecklar skadligt bruk eller beroende. Projektet ska utvärdera om ett utbildningsprogram för primärvårdsläkare plus regelbunden återkoppling på egna förskrivningsvanor kan minska antalet nya recept. Projektet ska även utvärdera effekten av ett nytt flerstegsprogram för att hjälpa patienter att minska sin användning av bensodiazepiner i primärvården.
Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience i samverkan med Stockholm läns sjukvårdsområde, Akademiskt primärvårdscentrum och Beroendecentrum Stockholm
2019 No-brainer
Svensk Lives medlemmar upplever att antalet besökare påverkade av narkotika till deras event har ökat och insatser har hittills varit inriktat på att stävja akuta symptom. Det förberedande projektet No-brainer ska utreda hur det långsiktigt går att bedriva ett förebyggande arbete mot narkotika bland besökare på livemusikevent och hur insatser kan koordineras med befintliga strukturer i preventivt arbete mot narkotika. Vidare ingår att utarbeta metoder för att bidra till långsiktiga insatser och verka för social omstrukturering gällande (miss)bruk via sociala mötesplatser inom livemusikevent och inleda samarbete med forskare för att säkerställa att projektets metoder är evidensbaserade, hållbara och systematiskt följs upp.
Svensk Live
2019 Drogförebyggande attitydpåverkan genom spel
Detta förberedande projekt ska utforska om spel- och upplevelsebaserade metoder kan användas för att påverka attityder kring cannabis och andra droger bland unga. Projektet ska också belysa vilka typer av spel och spelmekaniker som kan antas ha bäst förutsättningar att ge positiva och bestående resultat. De vill skapa ett spel som hjälper skolor och fritidsgårdar att arbeta drogförebyggande och som får unga att reflektera och diskutera frågor som rör droger. Målgruppen är barn och unga i årskurs 9 till årskurs 3 på gymnasiet.
Unga drogförebyggare i samverkan med Sverok

Tabell med projekt inom tobak
ProjektårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev. samverkanspart
2018-2020 Tobakstriangeln – Delaktighet och samverkan för minskat tobaksbruk på skolor
Projektets syfte är att minska tobaksbruk bland unga i Sydnärke samt minska illegal tobaksförsäljning till minderåriga genom att implementera en ny tobaksförebyggande metod, Tobakstriangeln, vars grundpelare är samverkan och delaktighet. Projektets primära målgrupp är barn och unga i årskurs 7-9 samt år 1-3 på gymnasiet och elevernas delaktighet är en central del i metoden. Målgrupper är också skolpersonal, vårdnadshavare och tobakshandlare. Tobakstriangeln utgörs av tre komponenter; Sydnärkemodellen som innebär att all skolpersonal som ser tobaksbruk bland unga på skolans område ska agera, Tobacco End-vandringar som innebär att elever, skolpersonal och tillsynsansvarig gemensamt ser över miljöns utformning ur ett tobaksperspektiv samt en översyn av tobakspolicys både vad gäller elever och skolpersonal.
Lekebergs kommun i samverkan med Örebro universitet

Tabell med projekt inom ANDT
ProjektårProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev. samverkanspart
2018-2020 Jag & min familj
Projektet syftar till att utvärdera en ny arbetsmetod, Jag & min familj, i familjer där en eller flera personer missbrukar alkohol eller droger. Programmet Jag & min familj är ett kunskaps- och motivationsprogram i öppenvård inom kommunal individ- och familjeomsorg för familjer där vuxna har problem med missbruk. Utvärderingen görs i form av en effektstudie med undersökningsgrupper och jämförelsegrupper och både vuxna och barn/ungdomar deltar som informatörer.
Högskolan Dalarna i samverkan med Region Gävleborg FoU Välfärd och Uppsala universitet
2017-2019 RESCUR: Jag vill, jag kan, jag törs! – en implementerings- och effektstudie av en metod för att stärka barns resiliens
Projektet syftar till att undersöka implementering och effekter av en teoretisk metod (RESCUR, RESilience CURriculum) utvecklad i ett europeiskt forskningssamarbete för barn i risk, i detta fall främst barn som lever i en familj med missbruksproblematik. Metoden syftar till att öka barns resiliens, barns förmåga att klara av kriser, förändringar och stress utan att brytas ner av dem.
IOGT-NTOs
Juniorförbund Junis i samverkan med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet
2017-2019 Skydda barnen: ett nytt arbetssätt för att stödja barn till föräldrar med alkohol- eller narkotikaproblem
Syftet med detta projekt är att fler barn i familjer med alkohol- eller beroendeproblem ska få stöd. Detta uppnås genom att anhöriga vuxna familjemedlemmar, som inte själva har alkohol- eller beroendeproblem, erbjuds ett webbaserat stödprogram. Projektet kommer att utveckla och testa stödprogrammet för anhöriga föräldrar och har som syfte att öka antalet skyddsfaktorer, minska riskfaktorer samt öka sannolikheten att man söker externt stöd. En effektstudie av programmet kommer att genomföras.
Centrum för psykiatriforskning, Riddargatan 1 - Mottagningen för alkohol och hälsa i samverkan med Karolinska institutet
2018-2020 Studie av CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) som stöd för anhöriga till ungdomar med alkohol- och drogproblem
Ett stort problem ur ett preventionsperspektiv är att få kommer i vård för sina alkohol- och drogproblem. Anhörigprogrammet Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) har visat sig öka andelen med substansrelaterade besvär som söker vård, minskar substansbruket, samt minskar det psykiska lidandet hos anhöriga. Effekten av CRAFT är dock inte utvärderat för anhöriga till ungdomar. Det här projektet syftar primärt till att utvärdera om CRAFT ökar andelen ungdomar som söker vård. Sekundärt syftar projektet till att utvärdera om CRAFT minskar substansbruket, ökar psykosocial funktionsnivå, relationsnöjdhet, psykisk hälsa, livskvalitet och andra faktorer
Centrum för Psykiatriforskning i samverkan med Maria Ungdom inom Beroendecentrum Stockholm (Stockholms läns landsting)
2019 Trygga föräldrar
Det förberedande projektet syftar till att utveckla och anpassa ett redan (delvis) utvecklat föräldraskapsprogram till föräldrar vars ungdomar (10-20 år) riskerar att hamna i "slutna" miljöer med droger och kriminalitet. Trygga föräldrar har utformats utifrån lång erfarenhet av att arbeta med såväl universellt som riktat föräldrastöd samt utifrån föräldrars önskemål och behov. Trygga föräldrar består av 10 träffar á 1,5h med olika teman vid varje träff. Det förberedande året ska användas till att utveckla och bygga upp en forskningsbaserad programteori för att motivera programmets kärnkomponenter, utveckla en utvärderingsplan samt ny ansökan inför 2020.
Örebro kommun i samverkan med Göteborgs universitet och Högskolan Väst

Tabell: Förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration
Uppdrags-tidProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev. samverkanspart
2018-2019 Hälsofrämjarna
Allt fler elever i SFI (svenska för invandrare) är i behov av stöd och hjälp för att klara sin vardag och sina studier. Hälsan är i många fall dålig och också kunskapen om vad man själv kan göra för att få ett bättre liv. Det är också svårt för eleverna att förstå hur det svenska samhället fungerar och vilket stöd man kan förvänta sig av vården och av samhället i övrigt. Ett antal av eleverna inom utbildningen är traumatiserade och många lever ett isolerat liv långt från den egna familjens trygghet. Man lever ett ohälsosamt, stillasittande liv med dåliga matvanor. Rökning är vanligt förekommande och missbruk av droger och alkohol förekommer. Projektet är tänkt att verka proaktivt för att bidra till ett sundare liv och en hälsofrämjande livsstil för de omkring 200 SFI-eleverna inom vuxenutbildningen. Detta ska leda fram till ett förbättrat välbefinnande såväl fysiskt som psykosocialt. Projektet ska också bygga nya sociala kontakter. Sammantaget är det också tänkt att leda fram till ökad måluppfyllelse i skolan och ökad etablering i samhället.
Kramfors kommun, vuxenutbildningen
2018-2019 TB For you
Unga vuxna i migration är en sårbar grupp gällande socioekonomi, fysisk och psykisk hälsa. Forskning visar att en meningsfull fritid är viktigt för unga i migration och att det kan ge förutsättningar för en social inkludering och verka förebyggande vad gäller ANDT-konsumtion och främja god psykisk hälsa. Tegelbruket är en stor ungdomsarena i Örebro som erbjuder verksamheter inom idrott, kultur och lärande med stor potential att erbjuda målgruppen en organiserad och meningsfull fritid med förutsättningar för integration och en positiv utveckling. Projektets mål är att målgruppen, unga vuxna i migration 18-25 år, genom att delta i en meningsfull fritidsverksamhet stärks i sin prosociala utveckling, fysiska- och psykiska hälsa samt ökar sin motståndskraft mot ANDT-bruk. Målet är även att öka nyckelpersoners kunskap kring målgruppens ANDT-bruk samt risk- och skyddsfaktorer för ANDT-bruk. Samverkansparter är länsstyrelsen, Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro läns idrottsförbund.
Tegelbruket
2018-2019 Främjad hälsa ung
Främjad Hälsa Ung syftar till att främja hälsan hos unga vuxna i migration, 18-25 år, i Jämtlands län genom att möta målgruppen i kontinuerliga hälsoträffar. Projektet är en metodutveckling av befintligt projekt Främjad hälsa. Aktuell metod bärs upp av engagerade Hälsoguider med tvärkulturell kompetens som finns spridda i länet. Hälsoguiderna leder hälsoträffarna som genomförs upp till fem gånger med samma grupp unga. Hälsoträffarna är uppdelade i tematiska block som är anpassade efter deltagarnas behov och bakgrund och fokuserar på medskapande samtal om hälsa, vård och psykosocialt välmående. Projektet ämnar även stötta lokala aktörer som möter målgruppen och stärka deras kapacitet i mötet med unga i migration genom att identifiera och utforma kompetensutvecklingsinsatser. I samverkan med lokala aktörer, offentliga och civila, kommer projektet arbeta för en ökad social inkludering och ett hållbart stöd till målgruppen.
Rädda Barnens Riksförbund
Tabell: Uppdrag initierade av Folkhälsomyndigheten
Uppdrags-tidProjektbeskrivningProjektansvarig organisation och ev. samverkanspart
2017-2020 Topas – effekt- och hälsoekonomisk utvärdering av Tobaksfri Duo
En effekt- och hälsoekonomisk utvärdering ska göras av det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duo, vilket har som mål att minska ungas tobaksbruk. Programmet utförs i lokalsamhället med skolan som nav och engagerar ungdomarna själva, samt vuxna i deras närmiljö. Under skolår fem eller sex inbjuds eleverna att delta i interventionen som pågår till och med att de avslutar skolår nio. Tobaksfri duo startade i Västerbotten 1993. Sedan dess har verksamheten vuxit och spridits och i dag finns Tobaksfri duo i stora delar av Sverige – totalt i 80 kommuner. Utvärderingsprojektet kallas Topas (TObaksPreventivt Arbete i Skolan).
Umeå universitet i samarbete med Karolinska institutet
2018-2020 Utvärdering av tillsynsmetoden kontrollköp av folköl och tobak
År 2014 instiftades en ny lag som gjorde det möjligt för kommuner att genomföra kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Syftet med den nya lagen var att kontrollera näringsidkarens regelefterlevnad vad det gäller försäljning av varor med åldersbegränsning (folköl, tobak och receptfria läkemedel) d.v.s. förvissa sig att kunden uppnått 18 år. Denna utvärdering ska följa kommunernas arbete med tillsynsmetoden kontrollköp, samt skatta en eventuell effekt på handlarnas regelefterlevnad vid köp av tobak och folköl. Även själva implementeringsprocessen i kommunerna ska utvärderas för att öka förståelse för de enskilda komponenters betydelse för utfallet, d.v.s. ID-kontroll vid köp av folköl och tobak.
Karolinska institutet i samarbete med STAD