Tabell: Beviljade projekt
ProjektårProjektProjektansvar
2018-20

Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet. En randomiserad kontrollerad studie
Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet är ett sätt att nå många människor och samtidigt vara till nytta för organisationen. Projektet har syftat till att bidra med viktig kunskap om effekten av alkoholförebyggande insatser i arbetslivet genom en randomiserad kontrollerad studie där insatsen består av implementering av alkoholpolicy i organisationen, samt kompetensutveckling för ledare.

Stockholms universitet, psykologiska institutionen i samverkan med Mittuniversitetet, hälsovetenskapliga institutionen och ALNA
2018-20

Prevention av benzodiazepinberoende – intervention i primärvården
Bensodiazepiner är beroendeframkallande, narkotikaklassade substanser som förskrivs i högre omfattning än som är medicinskt motiverat, särskilt till kvinnor och äldre. Detta projekt riktar sig till primärvården, som förskriver 70 % av alla bensodiazepiner, med syfte att minska tillgången, vilket minskar antalet nya användare och antalet som utvecklar skadligt bruk eller beroende. Projektet ska utvärdera om ett utbildningsprogram för primärvårdsläkare plus regelbunden återkoppling på egna förskrivningsvanor kan minska antalet nya recept. Projektet ska även utvärdera effekten av ett nytt flerstegsprogram för att hjälpa patienter att minska sin användning av bensodiazepiner i primärvården.

Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience i samverkan med Stockholm läns sjukvårdsområde, Akademiskt primärvårdscentrum och Beroendecentrum Stockholm
2018-20

Tobakstriangeln – Delaktighet och samverkan för minskat tobaksbruk på skolor
Projektets syfte är att minska tobaksbruk bland unga i Sydnärke samt minska illegal tobaksförsäljning till minderåriga genom att implementera en ny tobaksförebyggande metod, Tobakstriangeln, vars grundpelare är samverkan och delaktighet. Projektets primära målgrupp är barn och unga i årskurs 7-9 samt år 1-3 på gymnasiet och elevernas delaktighet är en central del i metoden. Målgrupper är också skolpersonal, vårdnadshavare och tobakshandlare. Tobakstriangeln utgörs av tre komponenter; Sydnärkemodellen som innebär att all skolpersonal som ser tobaksbruk bland unga på skolans område ska agera, Tobacco End-vandringar som innebär att elever, skolpersonal och tillsynsansvarig gemensamt ser över miljöns utformning ur ett tobaksperspektiv samt en översyn av tobakspolicys både vad gäller elever och skolpersonal.

Lekebergs kommun i samverkan med Örebro universitet
2018-20

Jag & min familj
Projektet syftar till att utvärdera en ny arbetsmetod, Jag & min familj, i familjer där en eller flera personer missbrukar alkohol eller droger. Programmet Jag & min familj är ett kunskaps- och motivationsprogram i öppenvård inom kommunal individ- och familjeomsorg för familjer där vuxna har problem med missbruk. Utvärderingen görs i form av en effektstudie med undersökningsgrupper och jämförelsegrupper och både vuxna och barn/ungdomar deltar som informatörer.

Högskolan Dalarna i samverkan med Region Gävleborg FoU Välfärd och Uppsala universitet
2018-20

Studie av CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) som stöd för anhöriga till ungdomar med alkohol- och drogproblem
Ett stort problem ur ett preventionsperspektiv är att få kommer i vård för sina alkohol- och drogproblem. Anhörigprogrammet Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT) har visat sig öka andelen med substansrelaterade besvär som söker vård, minskar substansbruket, samt minskar det psykiska lidandet hos anhöriga. Effekten av CRAFT är dock inte utvärderat för anhöriga till ungdomar. Det här projektet syftar primärt till att utvärdera om CRAFT ökar andelen ungdomar som söker vård. Sekundärt syftar projektet till att utvärdera om CRAFT minskar substansbruket, ökar psykosocial funktionsnivå, relationsnöjdhet, psykisk hälsa, livskvalitet och andra faktorer. Studien är slutrapporterad till Folkhälsomyndigheten men pågår fortfarande.

Centrum för Psykiatriforskning i samverkan med Maria Ungdom inom Beroendecentrum Stockholm (Stockholms läns landsting)