ProjektnamnProjektbeskrivningOrganisation
Digitala föräldrakvällar

Sölvesborgs kommun ska utvärdera en digital ANDTS-förebyggande insats i samverkan med studenter från det folkhälsovetenskapliga programmet på Högskolan Kristianstad.

Insatsen består av fyra digitala temakvällar riktade till vårdnadshavare och andra vuxna som möter unga. Vid varje tillfälle medverkar tjänstepersoner från kommunen samt sakkunniga inom ANDTS. Vid behov sker även samverkan med polis, socialtjänst och elevhälsa. Insatsen utgår från antagandet att en ökad kunskap hos vårdnadshavare och ökad närvaro mellan vårdnadshavare och barn och unga fungerar som en skyddsfaktor för bruk och livsföring kopplat till ANDTS.

Sölvesborgs kommun
Utveckling av Sluta-Röka-Linjens digitala tjänster – en förstudie

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har beviljats utvecklingsmedel för att följa upp användningen av Sluta-Röka-Linjens chatt avseende vilka som nyttjar den, varför och vad man upplever för fördelar och nackdelar jämfört med telefonrådgivning.

Bakgrunden till projektet är att antalet chattkontakter med Sluta Röka-Linjen har ökat kraftigt under det senaste året. En orsak antas vara att efterfrågan på digitala alternativ har ökat under pandemin.

Syftet med uppföljningen är att ta fram ett underlag för att kunna i utveckla Sluta-Röka-Linjens digitala tjänster. Man vill kunna erbjuda effektivt och lättillgängligt stöd anpassat efter hur människor vill kommunicera och som når grupper där behoven är störst. I uppföljningen används en kvantitativ enkätundersökning samt öppna frågor i chatten, kartläggning av trafik på hemsidan och intervjuer med arabisktalande personer.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm
Droghjälpen

Beroendecentrum Stockholm avser att för att följa upp användarna av den digitala tjänsten Droghjälpen, med särskilt fokus på deras samsjuklighet.

Beroendecentrum Stockholm erbjuder via Droghjälpen rådgivning, test och program som hjälper användarna till förändring av problematisk droganvändning. Droghjälpen vänder sig både till personer som använder narkotika eller beroendeframkallande läkemedel samt anhöriga och närstående. I projektet används tidigare insamlade data från Droghjälpen, och data från genomförda effektstudier på de digitala program som erbjuds via Droghjälpen. Uppföljningen kommer även att kartlägga tillgången till vård och stöd för drogproblem och samtidiga problem med psykisk hälsa i olika delar av Sverige. Projektet kommer också att utvärdera användarnas droganvändning, förändringsberedskap och vårdsökande beteende på kort sikt efter den första kontakten med Droghjälpen, och hur de har upplevt det digitala stödet.

Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, Karolinska Institutet
Digitalisering av Brukarstyrda brukarrevisioner

Verdandi har beviljats medel för att följa upp en digital metodutveckling av verktyget Brukarstyrda brukarrevisioner.

Brukarstyrda brukarrevisioner är en metod för att öka brukarinflytandet i vård, omsorg och socialt arbete. Den digitala metodutvecklingen beskrivs ha möjliggjort att brukargrupper som är svåra att nå fysiskt i allmänna lokaler kunde delta och med hjälp av en kvantitativ enkät förmedla hur de upplevde sitt deltagande i verksamheten. Verdandi har för avsikt att utveckla den digitala versionen av Brukarstyrda brukarrevisioner så att den blir lättillgänglig för projektledare och handledare som bistår brukargrupper att genomföra Brukarstyrda brukarrevisioner digitalt. Utifrån det kommer en manual där processen beskrivs steg för steg att utvecklas och tillgänglighetskontrolleras ur ett brukarperspektiv.

Verdandi, samverkanspartner Begripsam
Att sprida en kampanj – för minskat beroende hos barn

Tankesmedjan Tobaksfakta har beviljats medel för att utvärdera resultatet av digitala tobakspreventiva insatser.

Bakgrunden är lanseringen av en digital kampanj ”Lagar för alla barns framtid” i maj 2021, som gjordes för att uppmärksamma barns och ungas sårbarhet och risker för liv och hälsa av ett etablerat tobaks- och nikotinbruk i unga år.

Nu avses kampanjen spridas på ett kostnadseffektivt sätt till politiker på alla nivåer, aktörer inom kommuner och regioner, media och opinionsbildare såväl som till den breda allmänheten. Resultatet är tänkt att bidra till insikt om hur spridning av kunskap kan engagera, aktivera och påverka, liksom att identifiera hinder och möjligheter för att nå målet om ett tobaksfritt samhälle.

Tankesmedjan Tobaksfakta
Narkotikafri skola

Riksförbundet narkotikafritt samhälle har beviljats medel för att följa upp digitala insatser genom en digital enkät och intervjuer med deltagande skolor, samt genom att mäta antalet nedladdningar av material/filmer och antalet kontakter och rådgivningsinsatser.

Narkotikafri Skola erbjuder råd och stöd till skolor för att stärka det förebyggande arbetet. Stödet syftar till att utveckla ett systematiskt och kunskapsbaserat förebyggande arbete med data, dokumentation, uppföljning och utvärdering som grund, och med policy, handlingsplaner och rutiner som verktyg. Målgrupp för insatsen är skolans ledning och elevhälsa.

För att nå fler målgrupper har Narkotikafri Skola för avsikt att producera en serie korta filmer där experter introducerar de olika delarna i ett systematiskt arbete, tillsammans med några exempel från olika skolor där skolledare och elevhälsopersonal beskriver deras arbetssätt. Modellen kommer även att utvecklas med digitala rådgivningsmöten med skolledningar och elevhälsa.

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
ANDTS-filmer

Skurups kommun har beviljats medel för att följa upp effekter av en digital insats.

Bakgrunden till uppföljningen är att kommunens öppenvård arbetar med Öckerömetoden och folkhälsoundersökningar för att kartlägga ANDTS-frågor och missbruket i kommunen. Resultaten från undersökningarna delges bland annat på föräldramöten i kommunen och på kommunens hemsida.

För att fler kommuninvånare ska få tillgång till kunskap om ANDTS, och information om det råd och stöd kommunen erbjuder, utvecklar Skurups kommun en digital insats i form av filmer. I filmerna informerar familjebehandlare och fältsekreterare om undersökningarnas resultat vad gäller missbruk och hur man kan få hjälp med sitt bruk/missbruk.

Skurups kommun
Uppföljning av en digital dopningsutbildning för poliser STAD har beviljats medel för att följa upp metoden 100% Ren hårdträning och en digital halvdagsutbildning i densamma, med stöd av flera insamlingsmetoder såsom en enkätstudie med frågor relaterade till polisiärt dopningsarbete, kursutvärderingar och djupintervjuer av poliser för att undersöka om arbetet har förändrats efter utbildningen.

Bakgrunden är att STAD bedriver ett dopningspreventivt arbete riktat till gym genom 100% Ren hårdträning. Två viktiga komponenter i metoden är samverkan och utbildning av poliser, preventionssamordnare, ägare och personal på gym.

På grund av pandemin har STAD utvecklat, och erbjuder sedan januari 2021, en digitaliserad halvdagsutbildning till poliser. Syftet är att öka förståelsen för dopning bland poliser, att förbättra polisens dopningsarbete samt att öka antalet kontaktpoliser i de lokala 100% Ren hård träning nätverken, vilka spelar en viktig roll i arbetsmetoden.

STAD, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns sjukvårdsområde
Uppföljning av en digitalisering av utbildningen Ansvarsfull alkoholservering STAD har beviljats medel för att följa upp digitaliseringen av sin utbildning i metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS) genom att jämföra deltagarnas kursutvärderingar från digitala utbildningar med kursutvärderingar från de fysiska utbildningar som givits. Visar uppföljningen att alternativen är likvärdiga i kunskap och deltagarnöjdhet, kan både fysiska och digitala utbildningar erbjudas framöver.

STAD utvecklade 1995 metoden AAS som syftar till att minska berusning och alkoholrelaterade problem i nöjesmiljöer. AAS består av tre delar: samverkan, tillsyn samt en tvådagarsutbildning av kroganställda i ansvarsfull alkoholservering. Med anledning av de restriktioner som togs fram under våren 2020 för att minska smittspridningen av covid-19 har STAD digitaliserat utbildningen. Detta har möjliggjort fortsatt utbildning av krogpersonal trots att restriktionerna förhindrat fysiska utbildningar. Det digitala formatet tillåter att krogpersonal från hela landet kan delta i utbildningen.

STAD, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns sjukvårdsområde
Uppföljning av två webbutbildningar i Ansvarsfull alkoholservering och krogar mot knark STAD har beviljats medel för att kvalitetssäkra två digitala webbutbildningar, Ansvarsfull alkoholservering (AAS) och Krogar mot knark (KmK). Detta ska ske genom att dessa följs upp i en pilotutvärdering där personal från olika krogar får testa webbutbildningarna, fylla i utvärderingsenkäter och sedan intervjuas.

Den två dagar långa utbildningen AAS och den två kvällar långa utbildningen KmK är framtagna av STAD för att minska alkoholberusning och narkotikaförekomst i nöjesmiljöer, samt substansrelaterade problem såsom våld, skador och olyckor. Metoderna består av tre delar: samverkan, tillsyn samt utbildning av kroganställda.

Utbildningsdelen för AAS omfattar en fysisk tvådagarsutbildning och för Krogar mot knark en fysisk utbildning som går över två kvällar. För att möjliggöra för fler kroganställda att höja sin kunskapsnivå gällande alkohol och narkotikapreventivt arbete har därför två digitala webbutbildningar tagits fram, en inom ramen för AAS och en för KmK.

STAD, Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns sjukvårdsområde