Projektet drivs av Robertsfors kommun i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten.

Bakgrund och syfte

I övergripande kartläggningar, regionala trender och liknande sammanställningar har det uppmärksammats att antalet unga i Robertsfors kommun som befinner sig i ett missbruk har ökat och de ungdomsnära verksamheterna har noterat att det finns behov av att stärka upp ANDT-arbetet.

Det förberedande året har som syfte att klargöra kommunens problembild kring ANDT, upprätta relevanta samarbeten och i förlängningen kunna ansöka om och inleda ett utvecklingsprojekt inför 2019.

Resultat och erfarenheter

Fokus har legat på att etablera samverkan med olika aktörer inom kommunen, att gå igenom olika studier om insatser inom området och för att få kunskap om hur man har arbetat med frågorna samt att kartlägga hur kommunens nuvarande ANDT-arbete fungerar och vad som behöver åtgärdas. Arbetet har skett i nära samverkan med Västerbottens länssamordnare för ANDT-frågor och regionens ansvariga för tobaksprevention. Det har under arbetet uppmärksammats att det inte finns någon person som är ansvarig för dessa frågor inom kommunen eller har tid för att arbeta med frågorna och därför avser man anställa en ANDT-influencer som kan hålla i projektet och skapa samverkansmöjligheter internt och externt. En handlingsplan för ett drogfritt Robertsfors 2025 är även tänkt att tas fram. Samarbete med forskare har etablerats och en plan för fortsatt arbete ska utvecklas tillsammans med dem.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 208 kB)

Sammanfattande slutrapport GEMM (PDF, 513 kB)