Projektet drivs av Kramfors kommun.

Bakgrund

Allt fler elever i SFI (svenska för invandrare) är i behov av stöd och hjälp för att klara sin vardag och sina studier. Hälsan är i många fall dålig och också kunskapen om vad man själv kan göra för att få ett bättre liv. Det är också svårt för eleverna att förstå hur det svenska samhället fungerar och vilket stöd man kan förvänta sig av vården och av samhället i övrigt. Ett antal av eleverna inom utbildningen är traumatiserade och många lever ett isolerat liv långt från den egna familjens trygghet. Somliga lever ett ohälsosamt, stillasittande liv med dåliga matvanor. Rökning är vanligt förekommande och missbruk av droger och alkohol förekommer.

Syfte

Projektet är tänkt att verka proaktivt för att bidra till ett sundare liv och en hälsofrämjande livsstil för de omkring 200 SFI-eleverna inom vuxenutbildningen i Kramfors kommun. Projektet ska också bygga nya sociala kontakter samt att leda fram till ökad måluppfyllelse i skolan och ökad etablering i samhället.

Arbetssätt

SFI har sedan slutet av 2018 inlett ett hälsofrämjandearbete där områdena motion, sömn, kost och droger är eller kommer att vara i fokus.

Områdena integreras i den vanliga undervisningen och blir en del av att lära sig svenska och svensk kultur. Projektet leds av skolans stödteam (elevhälsoteam), där skolsköterska och rektor har det operativa ansvaret för att de olika områdena genomförs. Tanken är att detta ska vara en folkhälsoinsats.

Projektet är ett av tre projekt 2018–2019 med målgruppen unga vuxna i migration vars arbete följs upp av en utsedd följeforskare.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 100 kB)