Projektet drivs av Högskolan Dalarna i samverkan med Region Gävleborg FoU Välfärd och Uppsala universitet.

Bakgrund

Många barn lever i familjer där det förekommer missbruk vilket kan påverka dem negativt på ett flertal sätt. Samhället erbjuder insatser till familjer där det förekommer missbruk, både insatser riktade direkt till barnen och indirekta insatser till hela familjen. Kunskaperna om insatsernas effekter är dock otillräckliga och det efterfrågas effektstudier där även barn deltar som informanter om sin egen situation.

Syfte

Projektet syftar till att utvärdera en ny arbetsmetod, Jag & min familj, i familjer där en eller flera personer missbrukar alkohol eller droger. Målen med insatsen är att barn och vuxna ska förbättra sin psykiska hälsa, att klimatet i familjen ska förbättras, att den vuxnes motivation till förändring ska stärkas och att barn och vuxna ska ha upplevt sig delaktiga i programmet.

Arbetssätt

Jag och min familj är ett kunskaps- och motivationsprogram i öppenvård för familjer där vuxna har problem med missbruk. Behandlingsprogrammet består av åtta träffar med föräldrar och barn som är veckovis förlagda till samma tid och samma dag och med samma samtalsledare – en från vuxen-/missbrukssidan och en från barn-/familjesidan. Innehållet består både av kunskap/information, insiktshöjande, motiverande och bearbetande inslag.

Utvärdering

Effektstudien är upplagd som en randomiserad kontrollerad studie där deltagande familjer lottas till intervention eller väntelista. Familjer som lottas till väntelista kommer att påbörja programmet efter tre månader. Deltagande kommuner bidrar med familjer till effektstudien.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 342 kB)