Projektet drivs av Linnéuniversitetet i samverkan med Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, CERA och Maria-mottagningar.

Bakgrund och syfte

Fler ungdomar än tidigare i Sverige har kontakt med en Mariamottagning för någon form av alkohol- eller narkotikaproblematik. Mariamottagningarnas arbetssätt har det senaste decenniet etablerats och fått en omfattande nationell spridning. Det finns dock en begränsad kunskap om de ungdomar som söker sig till dessa mottagningar och vilka resultat kontakten leder till.

Projektet syftar dels till att identifiera olika utfallsgrupper vid ett respektive tre år efter påbörjad kontakt, dels undersöka hur risk- och skyddsfaktorer, uppgifter om interventionen eller andra betydelsefulla behandlingsaspekter kan relateras till olika utfallsgruppers förändring över tid.

Resultat och erfarenheter

Fem olika populationsstudier har genomförts vid de deltagande Mariamottagningarna och dessa utgör en baslinje inför fortsatta studier. Studierna baseras på genomförda UngDOK-intervjuer i samband med att vårdkontakten inleddes som syftade till att få ökad kunskap om särskilda risk- och skyddsfaktorer hos ungdomarna. Resultaten visar att

  • ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem som kommer i kontakt med öppenvården vid Mariamottagningar är en heterogen grupp som har varierade problem och olika behov.
  • Dessutom framträder tydliga könsskillnader.
  • Studierna visar att en relativt stor andel rapporterar psykiska besvär, och cirka en tredjedel att de har varit med om en allvarlig händelse som fortfarande påverkar den psykiska hälsan negativt.
  • Drygt hälften av de ungdomar som påbörjar en behandling för missbruksproblem har erfarenhet av våld och övergrepp och nästan en tredjedel har haft olika skolproblem.
  • Det visas också att cirka en femtedel av ungdomarna uppger att de har diagnosticerats med ADHD.
  • Å andra sidan har cirka fyra femtedelar av populationen inte någon pågående psykiatrisk kontakt, behovet av hjälp för psykisk ohälsa tycks således vara högst varierande.

Projektets resultat återkopplas till deltagande Mariamottagningar, som kan implementera och tillämpa kunskapen vidare. Resultaten sprids även via artiklar, konferenser/seminarier, nätverk mm.

Analysen av ettårsuppföljningen av de ungdomar som inlett en behandlingskontakt med en Mariamottagning är försenad men kommer att slutföras senare under 2019. Uppföljningsstudien som helhet planeras att pågå till och med år 2022 för att inkludera en treårsuppföljning. Andra finansiärer än Folkhälsomyndigheten söks för den fortsatta verksamheten år 2020-2022 då Folkhälsomyndigheten endast beviljar medel för högst tre år.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 245 kB)

Sammanfattande slutrapport En longitudinell studie av Maria-mottagningarnas ungdomar (PDF, 422 kB)