Projektet drivs av Beroendecentrum Stockholm (Stockholms läns sjukvårdsområde) i samverkan med Nationella Cannabisnätverket.

Bakgrund och syfte

Telefon- och webbaserade tjänster har potential att öka motivationen att söka ytterligare stöd för de som behöver och önskar. En fördel med att erbjuda flera olika typer av kommunikationsvägar är att det ger användaren möjlighet att anpassa valet efter egna preferenser. Ett motiverande samtal via telefon kan få någon att söka mer stöd, exempelvis påbörja ett internetbaserat program eller ta kontakt med lämplig verksamhet i sitt närområde.

Målsättningarna med det förberedande projektåret är har varit att ta fram en modell för hur telefon- och webbaserade tjänster för personer med problem kopplat till cannabis och deras anhöriga, kan organiseras. Samt och att ta fram en utvärderingsmetod för att mäta effekterna av dessa tjänster.

Resultat och erfarenheter

Under det förberedande året har en tjänst för anonym rådgivning via telefon och webb för cannabisanvändare och deras närstående tagits fram. Projektet, som drivs av Beroendecentrum i Stockholm i samverkan med Nationella cannabisnätverket, har inför utvecklingen av denna tjänst inventerat kunskapsläget för hur en stödlinje kan organiseras och utvärderas. En sammanställning av forskning som rör cannabisanvändares upplevda hinder och underlättande faktorer att söka hjälp har gjorts liksom en analys av svar från en tidigare studie på webbplatsen cannabishjälpen.se kring vad cannabisanvändare anser om anonymt webbstöd. Erfarenheter från andra stödlinjer inom liknande områden har även tagits tillvara. En workshop med behandlare från Nationella cannabisnätverket har hållits, med fokus på kvalitetssäkring och utvärdering av mottagningar. Dessa aktiviteter har utmynnat i en ökad förståelse om hur man kan utforma anonyma tjänster via webb och telefon för att nå cannabisanvändare och deras närstående. Under det förberedande året har även en plan för en vetenskaplig utvärdering tagits fram som innehåller flera studier och även kortare insatser.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 243 kB)

Sammanfattande slutrapport Publika tjänster för cannabisanvändare och deras närstående (PDF, 202 kB)