Läs mer i slutrapport: Sexuellt risktagande och riskkonsumtion av alkohol hos unga vuxna studenter: en randomiserad kontrollerad interventionsstudie (PDF, 567 kB)

Projektet drivs av Malmö universitet i samverkan med studenthälsovården vid Malmö universitet.

Bakgrund

Riskkonsumtion av alkohol liksom sexuellt risktagande är vanligt förekommande i åldersgruppen 18-30 år och det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och sexuell aktivitet, sexuellt risktagande och sexuella övergrepp.

Syfte

Syftet med studien är att i framtiden kunna erbjuda unga vuxna i Sverige ett effektivt förebyggande program som minskar sexuellt risktagande vid alkoholkonsumtion.

Arbetssätt

Projektet utvärderar olika former av interventioner för att minska sexuellt risktagande i samband med alkoholkonsumtion. Programmen är baserade på en normativ feedback metodik, vilket innebär att deltagarna får en personlig återkoppling där studentens egna vanor jämförs med andra studenters. Samtliga interventioner är automatiserade och ges via internetbaserad metodik. Interventionerna har utvecklats och prövats i USA och har där varit framgångsrika. Detta projekt ska utvärdera huruvida interventionerna har liknande effekter hos unga vuxna som läser vid universitet och högskola i Sverige.

Utvärdering

Projektet använder en randomiserad design med interventions- och kontrollgrupp. Studien avser att analysera effekten av de olika interventionerna i relation till kontrollgrupp, efter 3, 6, 12 och 24 månader. Deltagarna rekryteras vid Malmö universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Kristianstad, Jönköping University, Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 245 kB)