Läs mer i slutrapport: Skydda Barnen – Ett projekt med syfte att stötta barn vars ena förälder dricker för mycket alkohol – Rapport 2016-2019 (PDF, 376 kB)

Projektet drivs av Centrum för psykiatriforskning, Riddargatan 1 – Mottagningen för alkohol och hälsa, i samverkan med Karolinska institutet.

Bakgrund

Majoriteten av personer med alkohol- eller beroendeproblem kommer aldrig till vården vilket bidrar till att barn i dessa familjer aldrig uppmärksammas eller nås av stödinsatser. Ett sätt att nå fler är att rikta insatser mot den förälder eller annan vuxen vårdnadshavare som inte har alkoholproblem. För att nå denna grupp är det dock viktigt att erbjuda insatser som uppfattas som relevanta och som det stora flertalet kan känna igen sig i.

Syfte

Det primära syftet med projektet är att fler anhöriga barn i familjer med alkohol eller beroendeproblem ska få stöd. Projektet kommer att utveckla och testa ett webbaserat stödprogram för anhöriga föräldrar som har som syfte att öka antalet skyddsfaktorer, minska riskfaktorer samt öka sannolikheten att man söker externt stöd.

Arbetssätt

Ett webbaserat självhjälpsprogram baserat på två beprövade stödprogram: CRAFT (Community Reinforcement And Family Training) och ABC (Alla barn i centrum) ska hjälpa anhöriga föräldrar att på ett nytt sätt hantera situationen med en medförälder som dricker för mycket. Programmet ämnar öka antalet skyddsfaktorer för det anhöriga barnet genom att skapa en grund för bästa möjliga relation mellan föräldrar och barn och lära den deltagande föräldern hur den kan hantera den andres drickande och därmed skydda barnet från alkoholens skadliga andrahandseffekter.

Utvärdering

För att testa effekterna av stödprogrammet kommer en randomiserad kontrollerad studie att genomföras bland anonyma hjälpsökande vårdnadshavare på internet där stödprogrammet jämförs med en kontrollgrupp som erhåller kort information. Frågeställningarna som undersöks i i studien rör om det webbaserade stödprogrammet förbättrar barnets psykiska hälsa och funktionsnivå, deltagarens psykiska hälsa och self-efficacy i föräldraskapet, reducerar den andra vårdnadshavarens alkoholkonsumtion och beroende eller leder till deltagande i mer stödinsatser.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 246 kB)