Projektet drivs av Tegelbruket i samverkan med bl.a. länsstyrelsen Örebro och Örebro kommun.

Bakgrund

Unga vuxna i migration är en sårbar grupp gällande socioekonomi, fysisk och psykisk hälsa. Forskning visar att en meningsfull fritid är viktigt för unga i migration och att det kan ge förutsättningar för en social inkludering och verka förebyggande vad gäller ANDT-konsumtion och främja god psykisk hälsa.

Syfte

Projektets mål är att stärka målgruppen i sin prosociala utveckling, fysiska- och psykiska hälsa samt öka sin motståndskraft mot ANDT-bruk genom att delta i en meningsfull fritidsverksamhet. Målet är även att öka nyckelpersoners kunskap kring målgruppens ANDT-bruk samt risk- och skyddsfaktorer för ANDT-bruk.

Arbetssätt

Insatserna utgår från det etablerade Tegelbruket som är en stor ungdomsarena i Örebro. Tegelbruket erbjuder verksamheter inom idrott, kultur och lärande med god potential att erbjuda målgruppen en organiserad och meningsfull fritid med förutsättningar för integration och en positiv utveckling. Arbetet följs upp av en följeforskare.

Projektet är ett av tre projekt 2018–2019 med målgruppen unga vuxna i migration vars arbete följs upp av en utsedd följeforskare.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 100 kB)