Bakgrund och syfte

Enligt en Novusmätning vill åtta av tio elever själva ha tobaksfri skoltid för att slippa känna grupptrycket att börja med tobak. Allt fler länsstyrelser, kommuner och skolor kontaktar idag NSG och vill få hjälp med att införa tobaksfri skoltid. Med begränsade resurser är det viktigt att uppmuntra initiativen genom att kunna ge effektiv hjälp till självhjälp. Skolor och kommuner ska själva kunna, med ett begränsat stöd från NSG, skapa en tobaksfri kultur.

Att kartlägga kommuners och skolors behov och förutsättningar för att införa en tobaksfri skoltid samt att lokalt testa material, utbildning och handledningsstöd för ett effektivt arbete för en tobaksfri skoltid.

Resultat och erfarenheter

I projektet har kommuners och skolors behov och förutsättningar för att införa en tobaksfri skoltid kartlagts, vilket har varit ett första steg i att få mer kunskap om tobaksförebyggande arbete/ tobaksbruk och om vilket stöd som ges och behövs på skolorna i Sverige, i kommuner, regioner och länsstyrelser. Det framkom att det finns ett kunskapsbehov i förhållande till dessa frågor. Projektet har även utvecklat och testat en utbildnings- och handledningsmodell för att stödja regionalt och lokalt arbete för en tobaksfri skoltid, som bygger på deltagande från skolor, kommuner, regioner och länsstyrelse. Utvärderingen visade att deltagarna överlag var nöjda med handledarutbildningen, men att det också fanns viss förbättringspotential. NSG har utifrån sina samlade erfarenheter och dessa resultat vidareutvecklat utbildningsmodellen för handledare och även tagit fram ytterligare stödmaterial, bl.a. en digital plattform. Utvärderingen har dock inte kunnat svara på huruvida modellen förankrar och stödjer ett effektivt lokalt arbete för en tobaksfri skoltid, för detta krävs en effektinriktad utvärdering.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 242 kB)

Sammanfattande slutrapport Tobaksfri skoltid (PDF, 239 kB)