Projektet drivs av Sydnärke folkhälsoteam i samverkan med Örebro universitet.

Bakgrund

Trots ökad kunskap om tobakens skadeverkningar börjar varje år många barn och unga att röka och snusa. Enligt Sydnärke ungdomsråd upplever elever att det finns en problematik kring att respektive skolas tobakspolicy inte efterlevs, varken av elever eller skolpersonal, utan att rökning och snusning sker på skolornas områden utan efterföljd. Samverkansgruppen SAMSYD, som är initiativtagare till detta projekt, vill minska tobaksbruk bland barn och unga.

Syfte

Projektets syfte är att minska tobaksbruk bland unga i Sydnärke samt minska illegal tobaksförsäljning till minderåriga genom att implementera en ny tobaksförebyggande metod, Tobakstriangeln, vars grundpelare är samverkan och delaktighet.

Arbetssätt

Tobakstriangeln utgörs av tre komponenter:

  • Sydnärkemodellen som innebär att all skolpersonal som ser tobaksbruk bland unga på skolans område ska agera.
  • Tobacco End-vandringar som innebär att elever, skolpersonal och tillsynsansvarig gemensamt ser över miljöns utformning ur ett tobaksperspektiv.
  • En översyn av tobakspolicys både vad gäller elever och skolpersonal.

Utvärdering

Tobakstriangeln kommer att studeras utifrån en programteoretisk ansats med en kvasiexperimentell design, vilken ska innefatta såväl enkäter, fokusgruppsintervjuer som dokumentstudier. Utvärderingens syfte är att studera implementeringen och effekterna av Tobakstriangeln. Utvärderingen omfattar fyra skolor där Tobakstriangeln implementeras samt två kontrollskolor.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 355 kB)