Avslutade uppdrag

Tabell med avslutade uppdrag
UppdragstidUppdrag initierade av FolkhälsomyndighetenAnsvarig organisation
Maj –december 2018

Kartläggning och uppföljning av lokalt ANDT-förebyggande arbeteRamboll har kartlagt vad som utvärderats och vilka slutsatser som kan dras av de fyra lokala satsningarna "Sex försökskommuner", "Tre gånger tre", "Småkommunsatsningen" (Små kommuners förebyggande arbete mot alkohol och narkotika) och "LUMA" (Lokalt Utvecklingsarbete Med Ambitioner) som genomfördes under perioden 2002 och 2010 och omfattade totalt 63 svenska kommuner. Gemensamt för dessa projekt var att de syftade till att utveckla en struktur för det ANDT-förebyggande arbetet på lokal nivå. Kartläggningen har även undersökt i vilken utsträckning de lärdomar som kommunerna fick under projekttiden påverkat det förebyggande arbete som pågår idag i de kommuner som var involverade i de respektive satsningarna.

Rapport: Uppföljning av fyra nationella satsningar för att utveckla lokalt ANDT-förebyggande arbete (PDF, 1,7 MB)

Ramböll
Juni 2016 – mars 2017

Uppdrag avseende kulturanpassning och pilotstudie av Good Behavior Game
Syftet med uppdraget är att översätta och kulturanpassa manual och material samt att implementera och genomföra en pilotstudie av Good Behavior Game (GBG) i svenska förhållanden. GBG omnämns i rapporten "Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga" från SBU (2015) som en metod som har viss evidens för en ANDT-förebyggande effekt. Vidare lyfts metoden i EMCDDA:s databas för preventiva metoder där en utvärdering som har genomförts i Holland visar på lovande resultat. Metoden har inte implementerats i Sverige tidigare.

Slutrapport: Pilotstudie av PAX i skolan. En kulturanpassad version av PAX Good Behavior Game (PDF, 3,5 MB)

Karolinska Institutet, sektionen för psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap
Juni 2018 –  2020

Utvärdering av projekt för unga i migration

Folkhälsomyndigheten utsåg i juni 2018 tre projekt med syftet att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration som är 18 år och äldre. Projekten pågick 2018-2019. Till projekten kopplades ett uppdrag som följeforskare. En slutrapport har sammanställts av följeforskaren. Inledningsvis beskrivs projektens mål och organisation. Därefter presenteras resultat från följeforskarens arbete, en avgränsad litteraturöversyn, en processutvärdering, en mål-resultatutvärdering, och en enkätundersökning, som tillsammans syftar till att belysa projektens innehåll, utveckling och resultat. Rapporten avslutas med en sammanfattning som behandlar projektens tillgångar respektive begränsningar och en diskussion som fokuserar på formen för utvecklingsmedel.

Att förebygga ANDT-bruk, främja psykisk hälsa och social inkludering hos unga vuxna i migration – Utvärdering av tre särskilt utlysta ANDT-utvecklingsprojekt (PDF, 542 kB)

Malmö universitet

Pågående uppdrag

Tabell med pågående uppdrag
UppdragstidUppdrag initierade av FolkhälsomyndighetenAnsvarig organisation
2018 – 2020 Utvärdering av tillsynsmetoden kontrollköp av folköl och tobak
År 2014 instiftades en ny lag som gjorde det möjligt för kommuner att genomföra kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Syftet med den nya lagen var att kontrollera näringsidkarens regelefterlevnad vad det gäller försäljning av varor med åldersbegränsning (folköl, tobak och receptfria läkemedel) d.v.s. förvissa sig att kunden uppnått 18 år. Denna utvärdering ska följa kommunernas arbete med tillsynsmetoden kontrollköp, samt skatta en eventuell effekt på handlarnas regelefterlevnad vid köp av tobak och folköl. Även själva implementeringsprocessen i kommunerna ska utvärderas för att öka förståelse för de enskilda komponenters betydelse för utfallet, d.v.s. ID-kontroll vid köp av folköl och tobak.
Karolinska institutet i samarbete med STAD
2017 – 2020 Topas - en effekt- och hälsoekonomisk utvärdering av Tobaksfri Duo
En effekt- och hälsoekonomisk utvärdering ska göras av det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duo, vilket har som mål att minska ungas tobaksbruk. Programmet utförs i lokalsamhället med skolan som nav och engagerar ungdomarna själva, samt vuxna i deras närmiljö. Under skolår fem eller sex inbjuds eleverna att delta i interventionen som pågår till och med att de avslutar skolår nio. Tobaksfri duo startade i Västerbotten 1993. Sedan dess har verksamheten vuxit och spridits och i dag finns Tobaksfri duo i stora delar av Sverige – totalt i 80 kommuner. Projektnamnet Topas betyder TObaksPreventivt Arbete i Skolan.
Umeå universitet i samarbete med Karolinska institutet