För att uppdatera kunskapen om lokalt ANDT-förebyggande arbete initierade vi ett uppdrag under 2018 med syfte att kartlägga vad som har utvärderats och vilka slutsatser som kan dras av fyra lokala satsningar, som genomfördes under perioden 2002-2010, i totalt 63 svenska kommuner. Kartläggningen visar bland annat att:

  • de komponenter och arbetssätt som levt kvar i störst utsträckning är kopplade till hur det ANDT-förebyggande arbetet i kommunerna organiseras. Här lyfts särskilt samordningsfunktion och styrgrupper.
  • kommunerna har utvecklat strukturer för samverkan, både internt i kommunen och med andra samarbetspartners som exempelvis Polismyndigheten.
  • ett tydligt karaktärsdrag i kommuner där många delar från satsningen fortfarande lever kvar är att det funnits en politisk prioritering och vilja att fortsätta arbeta i enlighet med satsningen.
  • en förutsättning för ett aktivt ANDT-arbete är att det finns en samordningstjänst med ett tydligt uppdrag och mandat att driva arbetet.

De fyra olika satsningarna initierades från nationell nivå och syftade till att utveckla en struktur för det ANDT-förebyggande arbetet på lokal nivå. Satsningarna som den aktuella rapporten kartlagt:

  • Sex försökskommuner (år 2003-2007)
  • Tre gånger tre (år 2006-2009)
  • Småkommunsatsningen – Små kommuners förebyggande arbete mot alkohol och narkotika (år 2006-2010)
  • LUMA – Lokalt Utvecklingsarbete Med Ambitioner (år 2009-2011)

Rapporten i sin helhet går att ta del av här. (PDF, 1,7 MB)