Uppdraget genomförs av Umeå universitet i samarbete med Karolinska Institutet på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Läget i Topas augusti 2019

Totalt deltar 34 skolor i södra och mellersta delarna av Sverige i Topas, efter beslut av skolornas ledning. Under läsåret 2018/2019 inbjöds elever i årskurs sju till att delta i studien och interventionen pågår tills de slutar årskurs nio. Skolorna genomför programmet på plats i skolan och elever samt vuxna i deras närmiljö engageras. Eleverna har under det första läsåret i Topas besvarat en baslinjeenkät samt den första uppföljningsenkäten. Programmet har påbörjats och pågår nu för fullt på skolorna. För att inte störa utvärderingen hoppas projektteamet att skolor och kommuner som inte deltar i Topas men som blir nyfikna på att arbeta med programmet väntar till dess att studien är klar och resultatet från utvärderingen presenteras.

Inför skolstarten höstterminen 2019 så inbjöds deltagande skolor till träffar med utbildning, genomgång av nytt material och erfarenhetsutbyte. Träffarna arrangerades i Stockholm, Borås och Örebro.

Karta som visar placering av deltagande skolor

Bakgrund

De senaste årtiondena har det genomförts många aktiviteter för att minska ungas tobaksbruk men få av dessa är utvärderade vad gäller effekter och kostnader. Tobaksfri Duo är en intervention som syftar till att förebygga ungas tobaksdebut. Den började användas i Västerbotten i början på 90-talet och har sedan dess spridit sig i Sverige.

Syfte

Studiens syfte är att utvärdera effekterna och kostnaderna av Tobaksfri Duo.

  • Påverkas ungas tobaksdebut och tobaksanvändning av interventionen?
  • Påverkar medlemskap som vuxenpartner de vuxnas tobaksbruk?
  • Har graden av implementering av programmet betydelse för effekten?
  • Är effekterna sådana att interventionskostnaderna är motiverade?

Arbetssätt

Skolor i studien tilldelas slumpmässigt Tobaksfri Duo eller en minimal intervention. Varje skola sätter samman en arbetsgrupp som implementerar interventionen på skolan. De erbjuds årlig utbildning i tilldelad intervention. Tobaksfri Duo består av sex komponenter: den tobaksfria duon, elevinformation, föräldrainformation, medlemskort, årlig försäkran och strukturerad undervisning. Minimal intervention består enbart av strukturerad undervisning.

Utvärdering

Topas är en effekt- och hälsoekonomisk utvärdering med blandad design:

  • Randomiserad kontrollerad studie där skolor tilldelas Tobaksfri Duo eller en minimal intervention.
  • Observationsstudie där interventioner jämförs med skolor i en extern referensgrupp.
  • Hälsoekonomisk utvärdering av interventionens kostnadseffekt från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Datainsamling sker genom enkäter till elever, skolpersonal, vårdnadshavare samt vuxenpartner i den tobaksfria duon.

Pdf med projektinformationen för utskrift (PDF, 260 kB)