Utvecklingsuppdrag ANDT med digitalt fokus

Fördelning av medel till utvecklingsuppdrag och utvecklingsarbeten med brett fokus för hälsofrämjande och förebyggande lokalt ANDT-arbete

Tidigare utvecklingsuppdrag

 • Syftet med uppdraget är att översätta och kulturanpassa manual och material samt att implementera och genomföra en pilotstudie av Good Behavior Game (GBG) i svenska förhållanden. GBG omnämns i rapporten "Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga" från SBU (2015) som en metod som har viss evidens för en ANDT-förebyggande effekt. Vidare lyfts metoden i EMCDDA:s databas för preventiva metoder där en utvärdering som har genomförts i Holland visar på lovande resultat. Metoden har inte implementerats i Sverige tidigare.

  Projektansvar: Karolinska Institutet, sektionen för psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap

  Uppdaterad: 2022-06-02 14:23

  Direktlänk till frågan
 • Ramboll har kartlagt vad som utvärderats och vilka slutsatser som kan dras av fyra olika satsningar som initierades från nationell nivå och syftade till att utveckla en struktur för det ANDT-förebyggande arbetet på lokal nivå. ANDT-satsningarna genomfördes under perioden 2002 och 2010 och omfattade totalt 63 svenska kommuner. Kartläggningen visar bland annat att:

  • de komponenter och arbetssätt som levt kvar i störst utsträckning är kopplade till hur det ANDT-förebyggande arbetet i kommunerna organiseras. Här lyfts särskilt samordningsfunktion och styrgrupper.
  • kommunerna har utvecklat strukturer för samverkan, både internt i kommunen och med andra samarbetspartners som exempelvis Polismyndigheten.
  • ett tydligt karaktärsdrag i kommuner där många delar från satsningen fortfarande lever kvar är att det funnits en politisk prioritering och vilja att fortsätta arbeta i enlighet med satsningen.
  • en förutsättning för ett aktivt ANDT-arbete är att det finns en samordningstjänst med ett tydligt uppdrag och mandat att driva arbetet.

  De fyra satsningarna i kartläggningen:

  • Sex försökskommuner (år 2003-2007)
  • Tre gånger tre (år 2006-2009)
  • Småkommunsatsningen – Små kommuners förebyggande arbete mot alkohol och narkotika (år 2006-2010)
  • LUMA – Lokalt Utvecklingsarbete Med Ambitioner (år 2009-2011)

  Projektansvar: Ramboll

  Uppdaterad: 2022-06-02 14:22

  Direktlänk till frågan
 • År 2014 instiftades en ny lag som gjorde det möjligt för kommuner att genomföra kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Syftet med den nya lagen var att kontrollera näringsidkarens regelefterlevnad vad det gäller försäljning av varor med åldersbegränsning (folköl, tobak och receptfria läkemedel) d.v.s. förvissa sig att kunden uppnått 18 år. Denna utvärdering ska följa kommunernas arbete med tillsynsmetoden kontrollköp, samt skatta en eventuell effekt på handlarnas regelefterlevnad vid köp av tobak och folköl. Även själva implementeringsprocessen i kommunerna ska utvärderas för att öka förståelse för de enskilda komponenters betydelse för utfallet, dvs. ID-kontroll vid köp av folköl och tobak.

  Metoden var tänkt att utvärderas med en kvasiexperimentell design omfattande en för- och eftermätning. Förmätningen visar att cirka en fjärdedel av handlarna inte genomför ålderskontroll vid köp av folköl och tobak. Arbetet fick dock avbrytas i förtid då flera av kommunerna drog sig ur projektet med anledning av konsekvenserna för deras arbete av den nya tobakslagen och pandemin. Ingen eftermätning har därför genomförts.

  Projektansvar: Karolinska institutet i samarbete med STAD

  Uppdaterad: 2022-06-02 14:22

  Direktlänk till frågan
 • En effekt- och hälsoekonomisk utvärdering av det tobaksförebyggande programmet Tobaksfri Duo. Programmets mål är att minska ungas tobaksbruk. Programmet utförs i lokalsamhället med skolan som nav och engagerar ungdomarna själva, samt vuxna i deras närmiljö. Under skolår fem eller sex inbjuds eleverna att delta i interventionen som pågår till och med att de avslutar skolår nio. Tobaksfri duo startade i Västerbotten 1993. Sedan dess har verksamheten vuxit och spridits och i dag finns Tobaksfri duo i stora delar av Sverige – totalt i 80 kommuner. Utvärderingsprojektet kallas Topas (TObaksPreventivt Arbete i Skolan).

  Projektansvar: Umeå universitet i samarbete med Karolinska institutet

  Uppdaterad: 2022-06-02 14:21

  Direktlänk till frågan