Måluppföljning för friluftslivet

Lyssna

Naturvårdsverket är samordnande myndighet för uppfölj­ningen av friluftslivspolitiken, och som genomförs tillsammans med Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, Skolverket och Skogsstyrelsen. Vi ansvarar för uppföljningen av mål nio.

Vi ansvar för uppföljningen av mål nio. I december 2015 gjordes en första redovisning av friluftslivsmålen och i december 2019 gjordes en andra uppföljning av friluftslivspolitiken med återrapportering till Miljödepartementet. Nästa uppföljning är planerad till december 2023.

Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019 (naturvardsverket.se)

Många olika aktörer bidrar till måluppfyllelsen

För att uppnå friluftslivsmålen krävs insatser från flera aktörer: från nationella myndigheter till regioner, kommuner, näringslivet och civilsamhället. Målet om ett friluftsliv som främjar folkhälsan, innebär ett behov av tvärsektoriella insatser, eftersom friluftsmålen och målet för folkhälsa spänner över flera politik- och sakom­råden. En ökad naturkontakt kan främja människors hälsa och välbefinnande. Den bidrar också till en ökad förståelse för naturen och miljön samtidigt som det stärker den regionala utvecklingen och ekonomin.

Därför är det angeläget att tydliggöra friluftslivet som samhällsintresse och relatera det till andra samhällsnyttor. Ett brett och strategiskt arbete kan bidra till en bättre folkhälsa, i detta också minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen.

Läs mer

Proposition 2017/18:249 god och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (Regeringen.se)