Människor i Sverige har generellt bra matvanor men det finns skillnader som beror på ålder, kön, social och ekonomisk situation och var du bor. Ohälsosamma matvanor är vanligare i grupper med låg utbildning och låg inkomst och fetma följer ett tydligt socialt mönster där människor i socialt utsatta positioner drabbas hårdast. Detta leder till ojämlikhet i hälsa.

Matvanor är komplexa och många faktorer spelar in vid val av mat, exempelvis kultur och vanor, tillgänglighet och utbud av olika livsmedel, pris och marknadsföring. För att främja goda matvanor behövs en bred satsning på olika nivåer i samhället där alla aktörer drar åt samma håll mot ett gemensamt mål. Det är också viktigt att tydliggöra samband mellan matvanor och olika hälsoutfall.

Skapa förutsättningar för goda matvanor

Folkhälsomyndighetens arbete med matvanor syftar till att skapa förutsättningar för goda matvanor. Vi följer utvecklingen av, och kunskapen om, de faktorer i samhället som bestämmer människors matvanor och livsvillkor. Vi sammanställer kunskap om effektiva metoder och strategier för att främja goda matvanor i befolkningen samt utvärderar vilka insatser som har gjorts för att påverka hälsoutvecklingen i befolkningen.

Vi samverkar med berörda myndigheter och övriga aktörer för utbyte av kunskap och erfarenhet. Vi stödjer det lokala och regionala arbetet med att främja goda matvanor.

Dokumentation av arbetet sker främst genom webbaserade och tryckta publikationer, föredrag vid nationella och internationella konferenser samt deltagande i nätverk och referensgrupper. Uppföljning sker genom fastställda indikatorer i den folkhälsopolitiska rapporten.

Bra mat i skolan

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Bra skolmat främjar såväl lärande som bra matvanor och god hälsa hos eleverna. Folkhälsomyndigheten är en av flera organisationer som samverkar kring SkolmatSverige – ett kostnadsfritt och kommersiellt obundet verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, utveckla och dokumentera kvaliteten på sina skolmåltider. SkolmatSveriges kartläggning av skolmåltidens kvalitet visar att skolor som använt verktyget upprepade gånger förbättrar lunchens näringsriktighet.

Verktyget är webbaserat och finns på www.skolmatsverige.se.

SkolmatSverige har utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting i samråd med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.