Uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige hade till syfte att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten under perioden 2010–2012. Detta gjordes genom att synliggöra pågående arbete och aktiviteter ute i landet i samverkan med olika aktörer. Kommuner, landsting, regioner, ideella föreningar och privata aktörer medverkade, och varje län utsåg en egen kontaktperson för uppmärksamhetsveckan, en så kallad länskontakt.

Ett friskare Sverige hade tre särskilt uttalade syften:

  • Öka kunskapen och medvetenheten om goda matvanor och fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan.
  • Uppmärksamma skillnader i hälsa och nå de grupper som har störst behov.
  • Särskilt uppmärksamma personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Regeringen beslutade att en oberoende utvärdering skulle göras av uppmärksamhetsveckorna 2010, 2011 och 2012. Utvärderingen redovisades den 31 mars 2013 och finns att läsa tillsammans med dokumentationen för samtliga tre åren i navigeringen.

Ett friskare Sverige avslutas

Folkhälsomyndigheten har inget fortsatt uppdrag att anordna en uppmärksamhetsvecka, och har därför beslutat att avsluta Ett friskare Sverige. Framtaget material, inklusive symbolen för Ett friskare Sverige, har plockats ner från webbplatsen och finns inte tillgängligt för användning. Även uppmärksamhetsveckans Facebooksida har avslutats.

Folkhälsomyndigheten riktar ett stort tack till alla som bidragit under alla dessa år.