Arkiv: 2010

På uppdrag av regeringen genomförde Statens folkhälsoinstitut den 19–25 april 2010 en uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet – Ett friskare Sverige. Kommuner, landsting/regioner, ideella organisationer och privata aktörer medverkade – cirka 1 000 aktiviteter genomfördes över hela landet.

Arrangemangen fick mycket uppmärksamhet i media, både på lokal- och riksnivå. Såväl folkhälsominister Maria Larsson som medarbetare på Folkhälsoinstitutet och flera lokala arrangörer har figurerat i tv och radio. Flera debattartiklar publicerades under veckan och ett antal lokala aktörer använde sig av mallarna för att skapa egna debattartiklar. Vi hoppas att även ni fick uppmärksamhet lokalt kring era aktiviteter!

Slutredovisning av Ett friskare Sverige 2010

Uppdraget slutredovisades till regeringen 15 oktober. Redovisningen innehåller bland annat en beskrivning av de arrangerade aktiviteterna över landet, resultat från utvärderingen, effekter av veckan, samt erfarenheter och lärdomar inför framtida arbete och Ett friskare Sverige 2011.

Slutredovisning av Ett friskare Sverige 2010 (PDF, 2,5 MB)

Sammanställning läns- och kommundata 2006-2009 (PDF, 963 kB)

Några slutsatser från redovisningen

  • Den stora anslutningen av aktörer och genomförda aktiviteter inom ramen för Ett friskare Sverige, trots kort tidsram och framförhållning, tyder på ett stort engagemang kring frågor som rör matvanor och fysisk aktivitet på flera nivåer ute i landet.
  • Att synliggöra sitt pågående arbete och möjligheten att lyfta upp vad som sker på hemmaplan tillsammans med andra aktörer över landet under en given period – ett nationellt skyltfönster – verkar ha varit den största drivkraften i att delta i Ett friskare Sverige.
  • För att nå de grupper i befolkningen som har mer ohälsa och särskilda behov krävs särskilda insatser, arbetssätt och anpassning av budskap.
  • Om denna typ av åtgärd kombineras med exempelvis en övergripande nationell strategi som samordnar inriktningen på arbetet med nationella mål och tydliggör olika aktörers roller och fördelning av ansvar – där en uppmärksamhetsvecka är en del – ökar möjligheten till att även långsiktiga effekter på hälsan kan uppnås.