Arkiv: 2011

På uppdrag av regeringen samordnade Statens folkhälsoinstitut för andra året i rad en uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet – Ett friskare Sverige, den 9–15 maj 2011.

Kommuner, landsting/regioner, ideella organisationer och privata aktörer medverkade. Närmare 3 000 aktiviteter genomfördes över hela landet och 1 000 olika arrangörer bidrog till att uppmärksamma betydelsen av våra matvanor och rörelse för vår hälsa.

Aktiviteter genomfördes över hela landet. Bland annat var det rullatorrally i Nyköping, hopprepsfest i Västra Götaland, barnvagnsrace i Kumla och skolbarnen i Bollnäs bjöds på frukt hela veckan. Ett friskare Sverige fick mycket uppmärksamhet i media, både på lokal- och riksnivå. Invigningen av veckan skedde på en skola i Upplands-Bro där socialminister Göran Hägglund, HKH Prins Daniel och generaldirektör Sarah Wamala deltog. Ett flertal debattartiklar och pressmeddelanden publicerades under veckan både av medverkande arrangörer och av Folkhälsoinstitutet.

Slutredovisning av uppdrag att samordna en uppmärksamhetsvecka på området goda matvanor och fysisk aktivitet – Ett friskare Sverige 2011

Slutredovisningen innehåller bland annat en beskrivning av arrangerade aktiviteter över landet, resultat från utvärderingen, samt erfarenheter och lärdomar inför framtida arbete med Ett friskare Sverige 2012.
Nära 3000 aktiviteter arrangerades över hela landet under vecka 19 och cirka 1000 unika arrangörer deltog. Detta är en tredubbling av antalet aktiviteter och aktivitetsarrangörer från 2010. Antalet aktörer ökade i alla sektorer och framför allt bland privata aktörer och idéburna och ideella organisationer. Ett friskare Sverige fick under en fyraveckorsperiod cirka 850 medieträffar.

Slutredovisning Ett friskare Sverige 2011 (PDF, 3,8 MB)

Deltagarlista Ett friskare Sverige 2011 (PDF, 221 kB)

Några slutsatser från redovisningen är:

  • Det har varit framgångsrikt att knyta länskontakter till uppdraget och därmed ha en stödjande struktur för medverkan på den lokala nivån. Denna struktur kan med fördel utvecklas i det löpande arbetet med målet att långsiktigt främja goda matvanor och fysisk aktivitet.
  • För att nå de grupper i befolkningen som har mer ohälsa och särskilda behov krävs särskilda åtgärder, ett särskilt arbetssätt och anpassning av budskapen.
  • Om denna typ av åtgärd kombineras med exempelvis en övergripande nationell strategi som samordnar inriktningen på arbetet med nationella mål, och tydliggör olika aktörers roller och fördelning av ansvar – där Ett friskare Sverige är en del – ökar möjligheten till att även långsiktiga effekter på hälsan kan uppnås.
  • Det finns ett stort intresse i media för frågor kring mat och fysisk aktivitet, vilket ökar förutsättningen för massmedial uppmärksamhet för den här typen av insats. Myndigheterna har också en viktig roll i att tillhandahålla opartisk och lättillgänglig hälsoinformation i den offentliga debatten, för att underlätta hälsosamma val för individen.