Föräldrastöd kan handla om allt från en mötesplats för familjer till en föräldrakurs under en hel termin. Behovet av stöd växlar under barnets uppväxt, beroende på barnets utveckling, vad som händer inom familjen och utvecklingen i samhället.

Nationell samordnare för föräldrastödsfrågor

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF har i uppdrag att sprida, förvalta och utveckla den kunskapsbas som tagits fram inom ramen för den nationella strategin för föräldrastöd och som Folkhälsomyndigheten (Statens folkhälsoinstitut) tidigare har ansvarat för. MFoF ska, till skillnad från Folkhälsomyndigheten, även ha ett nationellt samordningsansvar för föräldrastödet.

Utgångspunkten för organisationsförändringen är den översyn som har gjorts inom ramen för departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor (Ds 2014:17) Syftet är att skapa en förbättrad, mer effektiv och ändamålsenlig samordning avseende internationella adoptioner, föräldrastöd och vissa familjerättsfrågor inom socialtjänsten.