Våra föräldrastödsuppdrag 2009-2014

Lokala projekt

Folkhälsomyndigheten hade åren 2009-2014 flera regeringsuppdrag inom ramen för den nationella föräldrastödsstrategin, där också 140 miljoner kronor fördelades i stöd till 21 föräldrastödsprojekt. Med några få undantag har projekten varit inriktade på universellt föräldrastöd, det vill säga stödformer som vänder sig till alla föräldrar oavsett om man har problem eller inte.

I slutrapporteringarna för regeringsuppdragen kan du läsa mer om arbetet som bedrivits i projekten.

Spridningsuppdrag

Folkhälsomyndigheten har även haft i uppdrag att sprida kunskap om hur framgångsrikt föräldrastödsarbete kan bedrivas utifrån de projekt som fått stöd. Under hösten 2013 genomfördes 21 konferenser om föräldrastöd i Sverige, en konferens per län. Vi har även tagit fram ett antal skrifter i syfte att tjäna som inspiration och stöd. Ett exempel på detta är skriften Föräldrar spelar roll, Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete som ger en samlad bild av aktuell forskning om föräldraskap och hur man kommer igång med ett framgångsrikt föräldrastödsarbete. Ett annat exempel är rapporten Föräldrastöd – en lönsam satsning? som redovisar kostnadsberäkningar för ett tjugotal av de mest använda strukturerade föräldrastödsprogrammen i Sverige.

Utbildning om föräldrastöd

I samarbete med Örebro universitet genomförde Folkhälsomyndigheten en 7.5 poängs distansutbildning om hälsofrämjande och förebyggande familje- och föräldrastöd, "Förebyggandets konst – föräldrastöd". Första utbildningsomgången ägde rum höstterminen 2013 och den femte och sista terminen genomfördes hösten 2015. Utbildningen togs fram som en del i ett av myndighetens tidigare regeringsuppdrag inom ramen för den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla.

Slutrapport för uppdraget lämnades till Socialdepartementet den 1 maj 2016.

Skrifter och rapporter

Material från Folkhälsomyndigheten

Föräldrastöd – en lönsam satsning? (PDF, 234 kB)

Kartläggning av föräldrastödet i Sverige 2011 (PDF, 202 kB)

Kartläggning av föräldrastödet i Sverige 2013 (PDF, 477 kB)

Slutrapporter som lämnats till regeringen

Detta är rapporter som Folkhälsomyndigheten lämnat till regeringen i samband med att ett regeringsuppdrag avslutats. Här finns de viktigaste resultaten och slutsatserna från respektive uppdrag samlade.

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete 2016 (PDF, 303 kB)

Bilagor Återrapportering uppdragsutbildning i föräldrastödjande arbete 2016 (PDF, 431 kB)

Regeringsuppdraget Lokalt sektorsöverskridande arbete, 2009-2011 (PDF, 863 kB)

Regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd, 2010-2011 (PDF, 856 kB)

Regeringsuppdraget Utvärdering och utveckling av föräldrastöd, 2011-2013 (PDF, 703 kB)

Regeringsuppdraget Utveckla stöd till föräldrar som har barn med en funktionsnedsättning (Riktat föräldrastöd), 2011-2013 (PDF, 349 kB)

Slutrapporter från projekten i regeringsuppdraget Utveckling och utvärdering av föräldrastöd, 2011–2013

Alla Barn i Centrum – en randomiserad kontrollerad studie. Karolinska Institutet (PDF, 593 kB)

Connect (U): Ett anknytningsbaserat föräldrastödsprogram på universell nivå. Örebro universitet (PDF, 461 kB)

Insatser till föräldrar med barn 10–17 år. Effekter av föräldrastöd med avseende på risk- och friskfaktorer samt psykisk hälsa. Göteborgs universitet (PDF, 434 kB)

Nya modeller för nya föräldrar – explorativa och empiriska studier av föräldrars intresse av att delta i föräldrastödsprogram. Uppsala universitet (PDF, 17,1 MB)

Hälsoekonomiska studier av generella föräldrastödsprogram. Uppsala universitet (PDF, 1,4 MB)

Kompetenta familjer med ungdomar – ideal och realitet i familjestöd i Karlskoga och Degerfors. Örebro universitet (PDF, 16 MB)

Föräldrastöd i mångkulturella möten. Linköpings universitet (PDF, 688 kB)

Glädje och utmaningar – Att vara småbarnsförälder idag. Uppsala universitet (PDF, 2,4 MB)

Glädje och utmaningar – Att vara småbarnsförälder idag, kortversion (PDF, 3,7 MB)

Familjepeppen, rapport, maj 2013 (PDF, 2,5 MB)

Uppdaterade forskningsresultat, februari 2014 (PDF, 1 MB)

Slutrapporter från projekten i regeringsuppdraget om stöd till föräldrar med barn med funktionsnedsättning, 2011–2013

Barn med funktionsnedsättning. Göteborgs universitet (PDF, 1,7 MB)

Barn med lindrig utvecklingsstörning. Högskolan i Jönköping (PDF, 295 kB)

Skrifter som tagits fram av föräldrastödsprojekt som beviljats medel av Folkhälsomyndigheten

Materialet är inte vetenskapligt granskat av Folkhälsomyndigheten.

Handledning till samtalsledare för pappagrupper – exempel från Ovanåkers kommun (PDF, 1,2 MB).

Föräldraguide Spånga-Tensta – exempel på kommunal information till föräldrar om föräldrastöd och aktiviteter (PDF, 1,6 MB).

Barnen är viktiga – därför satsar vi på föräldrarna. Socioekonomiska beräkningar från Kalmar kommun (PDF, 2,1 MB).

Med våra ögon. En metodbok om photovoice, Mittuniversitetet (PDF, 3,7 MB)

Som hand i handske – förskolan som arena för föräldrastöd. Uppsala universitet (PDF, 1,2 MB)

Fortbildningspaket om lindrig utvecklingsstörning riktat till yrkesverksamma i berörda verksamheter. Kursmaterial från Högskolan i Jönköping (PDF, 2,5 MB)