Ursprungligt regeringsuppdrag

Regeringen gav år 2009 Statens folkhälsoinstitut ett treårigt uppdrag att kartlägga det förebyggande arbete i kommunerna som är särskilt riktat till barn och ungdomar i olika risksituationer.

Regeringsuppdrag (PDF, 183 kB)

Syftet med uppdraget var att få ökade kunskaper om vilka grupper av barn och ungdomar i risksituationer som erbjuds förebyggande insatser, vilka dessa insatser är och vilka aktörer som utför dem samt att skapa förutsättningar för jämförelser och verksamhetsutveckling genom att ta fram indikatorer som speglar både befintliga insatser och åtgärder som vidtagits för att utveckla arbetet.

Kartläggningens fokus var det selektivt preventiva arbetet, det vill säga särskilda förebyggande insatser för barn i utsatta miljöer. Uppdraget omfattade inte primärpreventiva insatser som syftar till att förebygga ohälsa hos alla barn eller indikerade insatser som primärt har som mål att åtgärda redan uppkomna problem.

Reviderat uppdrag år 2012

År 2012 reviderades det pågående regeringsuppdraget dels för att samordna med ett nytt uppdrag som tillkommit 2011 (Reg.beslut II:1, 2011-06-30, S2011/6353/FST). Det nya uppdraget innebär att Socialstyrelsen i samråd med Statens folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting ska leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med bland annat missbruk. Statens folkhälsoinstitut ska särskilt stödja kunskaps- och kvalitetsutveckling av stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer.

Reviderad projektplan 2012 (PDF, 77 kB)

Socialstyrelsens insatser för barn och ungdomar i risksituationer (PDF, 1005 kB)

Med hänsyn till det nya regeringsuppdraget beslutades att 2012 års kartläggning särskilt skulle syfta till att ge fördjupade kunskaper om kvaliteten hos de förebyggande insatser för barn och unga i risksituationer som genomförs inom ramen för socialförvaltningens verksamhet.

Resultat

Tre kartläggningar med olika fokus och upplägg har genomförts inom regeringsuppdraget.

Resultaten från de två första kartläggningarna visar att flest selektivt förebyggande insatser erbjuds barn och ungdomar vars föräldrar har missbruksproblem. De vanligaste förebyggande insatserna för barn och ungdomar i risksituationer och deras föräldrar är stödsamtal, gruppverksamhet, hembesök och olika typer av stöd i hemmet samt föräldrastöd/-utbildning. Huvudaktör på området är socialtjänsten.
De indikatorer som togs fram inom uppdraget har inte kunnat användas som avsett, då det visade sig svårt för aktörerna att avgränsa vad som är selektivt förebyggande insatser och att det saknas tillförlitlig statistik om hur många barn och ungdomar som har erbjudits insatser.

Den tredje och sista kartläggningen fokuserade på att ge fördjupade kunskaper om kvaliteten i de insatser som socialtjänsten erbjuder barn och ungdomar i risksituationer. Insatserna redovisas utifrån det syfte, verksamma komponenter och genomförande som de intervjuade cheferna inom socialtjänsten beskrivit.

De insatser som studerats är:

  • föräldrastöd
  • familjebehandling och familjepedagogiska insatser
  • gruppverksamhet för barn
  • enskilt samtalsstöd
  • nätverksarbete
  • resursskola och skolpedagogiska insatser
  • fältverksamhet

Avslutningsvis konstateras i den tredje kartläggningen att det finns en betydande internationell forskning om insatser för barn i risksituationer och att det pågår en snabb utveckling på området, såväl internationellt som i Sverige. Statens folkhälsoinstitut menar att statliga aktörer bör ge stöd till fortsatt utveckling mot en mer vetenskapligt baserad praktik inom det sociala området. En viktig del i detta stöd utgörs bland annat av de nationella satsningarna på lokala projekt som samdrivs av en kommun eller annan aktör som är ansvarig för genomförandet och en vetenskaplig part.

Slutrapport - Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituationer (PDF, 388 kB)

Tidigare redovisat uppdrag: Inventering av insatser för barn och unga i missbruksmiljö (PDF, 252 kB)