Hela befolkningen omfattas dock av de förebyggande insatserna mot hiv och STI samt vissa blodsjukdomar, eftersom alla kan få hiv eller en STI.

Personer i vissa grupper är i sammanhanget särskilt riskutsatta och löper av skilda skäl en större risk att utsättas för hiv och STI. Antingen lever redan många i gruppen med hiv, eller så tar många i gruppen genom sin livsstil större risker än andra i fråga om hiv eller andra STI.

Preventionsgrupper som ska nås av särskilda informationsinsatser på relevanta arenor:

Arbetet omfattar även att motverka dåligt bemötande, stigmatisering och diskriminering av särskilda grupper eller personer som lever med hiv samt deras anhöriga.

Preventionsgrupperna är prioriterade i det förebyggande arbetet. Det är viktigt att uppmärksamma att preventionsgrupperna inte i alla avseenden utgör avgränsade grupper, utan att de till en del är överlappande.

Olika arenor

Folkhälsomyndigheten ansvarar för det förebyggande arbetet, och tar fram vägledande dokument för förebyggande och stödjande insatser riktade till preventionsgrupperna. Det förebyggande arbetet sker inom skolan, hälso- och sjukvården samt på informella arenor på fritiden.

Myndigheten följer och analyserar även den epidemiologiska utvecklingen i Sverige och tillhandahåller bland annat aktuell statistik över antalet anmälda fall av hiv och STI.