For information in English click here.

Vi bjuder in dig som lever med hiv att dela med dig av dina erfarenheter.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur behandlande läkare ger förhållningsregler när den som lever med hiv har en välinställd behandling. Genom att svara på frågor om vilka förhållningsregler som du fått, till exempel kring hur och när du ska informera andra om att du lever med hiv, får vi veta vilka råd som ges från läkare till patienter idag. Även behandlande läkare kommer att få möjlighet att svara på en separat enkät om hur de arbetar. Deras svar är inte kopplade till dig eller andra enskilda patienter. Dina svar är helt anonyma och kan inte spåras till dig.

Frågorna i enkäten har formulerats i samråd med organisationer som företräder personer som lever med hiv. Studiens upplägg och enkäten är också godkända av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Din medverkan är värdefull och dina svar bidrar till uppföljningen av det arbete som görs för att minska stigma av personer som lever med hiv i Sverige.

Du svarar anonymt

Folkhälsomyndigheten är ansvariga för utskick, insamling och sammanställning av svar. Inga svar kan härledas till enskilda personer då inga personuppgifter eller e-postadresser kommer att kunna spåras eller sparas och inga IP-nummer registreras. Enkätsvaren kan inte kopplas till den telefon, dator eller internetuppkoppling som använts. Deltagandet är frivilligt och det går att avbryta enkäterna när som helst. I slutet av enkäten ges information om möjlighet att delta i en fördjupad kvalitativ intervjustudie. Du som är intresserad kontaktar ansvarig på Folkhälsomyndigheten direkt för mer information, se kontaktuppgifter i kontaktrutan på denna sida eller i slutet av enkäten. Sist i enkäten ges också kontaktuppgifter till hiv-/patientorganisationer dit du kan vända dig med frågor om hiv eller sexuell hälsa.

Resultatet presenteras 2018

Datainsamlingen kommer att ge underlag till återrapporteringen till regeringen den 31 mars 2018 samt sammanställas i en rapport som publiceras på www.folkhalsomyndigheten.se. Resultaten kommer att presenteras på ett sådant sätt så att inga enskilda personers svar kommer att kunna identifieras. Forskningsmaterialet sparas och förvaras på ett säkert sätt enligt etiska riktlinjer.