UngKAB15 är en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år om hälsa och sexualitet bland unga i Sverige. Resultatet visar att förutsättningarna till god sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga är ojämlika, eftersom grupper bland tjejer och unga som inte vill kategorisera sig utifrån kön upplever kränkningar, diskriminering och sex mot ens vilja och sexuella övergrepp.

Studien visar vidare att tjejer och killar tar olika stort ansvar för preventivmedel, preventivmetoder och testning av sexuellt överförda infektioner. De nås också i olika utsträckning av samhällets förebyggande insatser så som exempelvis ungdomsmottagningarnas arbete. Ojämlikheten och ojämställdheten försvårar ett framgångsrikt arbete med att förebygga sexuellt överförda infektioner, oönskade graviditeter, sex mot någons vilja och sex mot ersättning.

Det försvårar också främjandet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland alla unga. Skolan, ungdomsmottagningarna, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten är centrala arenor för att vidareutveckla det främjande och förebyggande arbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa. Arbetet skulle sannolikt vara mer framgångsrikt om det nådde fler killar och om de kände att insatserna var angelägna och motiverade utifrån dem.

För att nå det övergripande folkhälsopolitiska målet om jämlika och jämställda förutsättningar för unga behövs nya perspektiv på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Skolan, elevhälsan, ungdomsmottagningarna, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin behöver i större utsträckning ha ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv på arbetet. Undervisningsmetoder, kunskapsområden och bemötandefrågor behöver genomlysas så att diskriminering och kränkningar inte förekommer. Alla unga behöver ha tillgång till information, kunskap, vägledande samtal, testning och vård oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sammantaget finns ett nationellt, regionalt och lokalt utvecklingsbehov. Verksamheter inom kommuner, landsting och civilsamhälle behöver systematiskt analysera sina insatser, strategier och mål samt göra kontinuerliga uppföljningar som visar områdets utveckling över tid i relation till jämlikhet i hälsa. Utvecklingsarbetet bör utgå från normkritiska och intersektionella perspektiv. Ett sådant strategiskt utvecklingsarbete skulle främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hivpreventionen bland unga.

Rapporten Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige

Resultatet av UngKAB15 är sammanställt i rapporten Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. Innehållet riktar sig främst till beslutsfattare inom landsting, kommuner och till det civila samhällets organisationer. Den vänder sig också till andra myndigheter och särskilt till de yrkesgrupper som möter unga i skolan, ungdomsmottagningarna, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin.

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige - UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år

Utgångpunkten för studien är Folkhälsomyndighetens uppföljning av det förebyggande arbetet kring hivprevention som riktats till unga och unga vuxna enligt prop. 2005/06:60 och Nationell handlingsplan för klamydiaprevention. Rapporten beskriver ungas sexuella hälsa, samt delar av området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Analyserna är baserade på 7 755 svar från unga i åldern 16–29 år i Sverige. Datainsamlingen genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) och studien är en randomiserad, stratifierad och enkätbaserad befolkningsstudie. Rapporten är ett stöd för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet bland unga.