I Sverige har undervisning i jämställdhet, sexualitet, kön och relationer (tidigare kallat sex- och samlevnadsundervisning) varit en del av skolans uppdrag sedan 1955. Undervisningen varit en spegel av sin tid och varje decennium har haft sina motiv för vad undervisningen ska ta upp.

I 2011 års läroplan för förskolan, grundskolan och fritidshemmet anges att rektor har ett särskilt ansvar för att i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis sex och samlevnad (Skolverket 2013). En motsvarande skrivning om rektors ansvar finns också i gymnasieskolans läroplan (Skolverket 2011). Nytt från 2011 är att kunskapsområdet jämställdhet, sexualitet och relationer ingår som en del i fler kurs- och ämnesplaner än tidigare, både i syfte och centralt innehåll, samt att det blev obligatoriskt för lärarutbildningar med inriktning mot årskurs 4-6 att bedriva erbjuda blivande lärare utbildning inom området.

Skolans undervisning ska bidra till en bred hälsofrämjande baskunskap som ger barn och ungdomar kunskap om kropp, sexualitet, jämställdhet och relationer vilket ger förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig information om sexualitet och hälsa. Elever i skolan har vidare tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska vidare ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Den ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som bland annat rör elevernas värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, samt undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning (Sveriges riksdag 2010).

Läs mer om Skolverkets arbete med sex- och samlevnadsundervisning

Tips på metodstöd

Läs mer om metodstöd och metodutveckling i sex- och samlevnadsundervisning, från landsting och storstadskommuner och ideella organisationer verksamma inom Nationell strategi mot hiv/aids (prop. 2005:06/60):

Stockholms läns landsting, Lafa

Adlongruppen

Västra Götalandsregionen

Malmö stad

RFSU

RFSL Ungdom