Kvalitetssäkring

Motiverande samtal, MI, används i ökande utsträckning inom många områden. För att kvalitetssäkra användningen av MI behövs först av allt utbildning i metoden, och på samma sätt som det är svårt att lära sig att spela piano uteslutande genom att läsa, så innehåller utbildning i MI såväl teori som praktik. Det behövs en långsiktig plan för att implementera arbetssättet och vidmakthålla kompetensen.

Utbildning

Det anordnas många utbildningar i Motiverande samtal med olika omfattning och syfte. Variationen i utbudet är stor, allt från poängutbildningar på universitet till introduktionsutbildningar i korta tillämpningar, som anpassats till det tidsutrymme som står till förfogande inom till exempel hälso- och sjukvården.

Det finns korta introduktioner i Motiverande samtal, vars syfte är en orientering om grundläggande förhållningssätt och strategier i MI, under en halvdag eller ännu kortare tid. En längre utbildning kan ge insikt i grundläggande begrepp och färdigheter i Motiverande samtal. För att lära sig använda den evidensbaserade metoden fullt ut krävs fördjupande och fortbildande seminarier samt observation av den egna praktiken med återkoppling. Nordiska sektionen av MINT har formulerat rekommendationer om vad utbildningar med olika syfte bör innehålla.

Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), är ett internationellt nätverk för utbildare i MI. MINT utfärdar ingen behörighet eller certifikat för MI-tränare, men medlemmar i MINT som håller sig uppdaterade har i allmänhet goda kunskaper i MI. Utbildare finns listade på den internationella och den nordiska hemsidan.

Den snabba spridningen av MI reser frågor som:

  • Hur kan vi säkerställa att Motiverande samtal inte förlorar i kvalitet vid spridning?
  • Hur genomför vi utbildning i Motiverande samtal på bästa sätt?
  • Vilka fördelar/nackdelar finns med korta tillämpningar av Motiverande samtal?
  • Hur vet jag att jag genomför Motiverande samtal?

Kvalitetssäkring av Motiverande samtal är nödvändig för att vi ska veta att det vi ger klienter är den evidensbaserade metod som har vetenskapligt stöd, och att genomgången utbildning gett tillräcklig kompetens att praktisera MI.

Kodning av Motiverande samtal - MI

Ett sätt att kvalitetssäkra och utveckla sina MI-färdigheter är genom kodning av samtal. En kodningsmanual har utvecklats, som har namnet ”Motivational Interviewing Treatment Integrity Code” (MITI). I MITI bedöms två övergripande dimensioner: empati och motiverande samtalsanda. Under kodningen räknas också frekvenser på rådgivarens yttranden i kategorierna: information, slutna och öppna frågor, enkla och komplexa reflektioner samt yttranden som är förenliga respektive oförenliga med MI. Miclab.org erbjuder kodningar på inspelade samtal utifrån denna manual. Kodning av samtal kan svara på frågor som: I hur stor uträckning är detta ett motiverande samtal? Vad är särskilt bra och i enlighet med MI? Vilka förbättringsmöjligheter finns? MITI har god tillförlitlighet och validitet och kan påvisa skillnader i rådgivares samtalsbeteende före respektive efter utbildning i MI. Läs mer om MITI och forskning relaterad till denna på hemsidan för MIC Lab.

Kodningsmanualen, som också går att finna på MIC Lab, har klargörande definitioner, som kan vara till hjälp i den kliniska vardagen. Kodning av samtal bidrar till vidmakthållande och utveckling av kompetensen hos dem som utbildats i MI, och underlättar arbetet med kvalitetssäkring av MI.

Forskning har visat att utöver tidsåtgång så har det pedagogiska upplägget stor betydelse för resultatet vid utbildning i MI. Det räcker inte med en enstaka workshop för att få kompetens i metoden. En tredagars workshop lär ut grunderna i MI, men räcker sällan för att utveckla den kompetens som krävs för att kunna hjälpa klienter att öka sin motivation till och genomföra en förändring t.ex. vad det gäller användning av narkotika. Kunskaper och färdigheter försvinner ofta efter några månader utan träning. För att få en kvalificerad kompetens i Motiverande samtal bör en introducerande workshop således följas av handledning, som grundar sig på observation av den egna praktiken, exempelvis genom egna inspelade samtal.

När en rådgivare, som är skicklig i metoden, samtalar med klienter visar det sig att dessa uttrycker mer "förändringsprat" och åtaganden om att förändra sig än klienter som haft mindre skickliga rådgivare. Klienter som under det motiverande samtalet ökar intensiteten i "förändringspratet", speciellt åtaganden, genomför mer sannolikt en förändring. Likaså är det visat att klienter som uttrycker motstånd under samtalen i mindre utsträckning genomför förändringar.

Vidmakthållande

Kunskapen om hur Motiverande samtal (MI) ska implementeras i klinisk praktik är under utveckling. Det krävs en genomtänkt långsiktig strategi för att vidmakthålla och utveckla färdigheter i MI, där stöd och möjliggörande för detta från arbetsgivare och arbetsledning är centralt. Ett sätt är att organisera lokala grupper med kollegial motiverande samtalshandledning. En sådan handledning kan baseras på inspelade kodade samtal. Deltagarna i handledningsgruppen bör kunna få specifik och personlig återkoppling på det egna motiverande samtalet.

Handledningen ska ske i positiv och konstruktiv ”motiverande samtalsanda”. Parallellt med att den organiseras kan ett nätverk av handledare (metodstödjare) byggas upp. En eller två intresserade deltagare ur respektive handledningsgrupp kan utbildas i handledning i MI och i kodningsmanualen. Handledarna behöver i sin tur regelbunden feedback och återkoppling såväl på den egna praktiken som på den egna pedagogiska kompetensen vid regelbundna träffar. Syftet är att ge en kompetensökning i såväl kodning som arbetet med handledning. Ett annat sätt är att arbeta med ”sit-in”, och på detta sätt få inspiration av andra och hjälpsam feedback på den egna praktiken.

Gå till toppen av sidan