Aktivt liv i byggda miljöer

Att vara fysiskt aktiv handlar inte ”bara” om organiserad träning och motion, utan även om vardagliga aktiviteter som att cykla eller promenera, leka och leva friluftsliv. Därför spelar det stor roll hur vi planerar, bygger och förvaltar våra städer och områden. Människor blir mer benägna att leva aktivt om de har nära till platser som främjar fysisk aktivitet, och om dessa platser är tillgängliga och användbara.

Tre övergripande dimensioner

Manualen bygger på tre övergripande dimensioner för en stödjande byggd miljö för ett aktivt liv: närhet, tillgänglighet och användbarhet.

Närhet handlar om det faktiska avståndet till viktiga målpunkter för ett aktivt liv, som t.ex. motionsanläggningar, parker, lekplatser och busshållplatser. Forskning visar att människor tenderar att använda anläggningar och platser mer regelbundet om de finns nära bostaden eller arbetsplatsen.

Tillgänglighet handlar om hur pass lätt och tryggt det är att nå en viss målpunkt och är inte samma sak som närhet.

Användbarhet handlar om funktionaliteten, kvaliteten, skicket och skötseln av en viss plats, anläggning eller annan målpunkt av vikt för fysisk aktivitet. Hög användbarhet är mycket viktigt för ett aktivt liv.

Planeringsmodell för byggd miljö och fysisk aktivitet

Denna planeringsmodell kan användas både när det finns ett uppdrag eller för att visa på behov av förändring. Modellen är inte en färdig lösning med alla relevanta steg i processen, för hur en kommun kan verka, för att underlätta ett aktivt liv genom förbättringar av den byggda miljön. Planeringsmodellen består av följande steg:

Identifiering

Identifiera problemområden och brister i miljön för fysisk aktivitet.

Behovsanalys

Analyser genomförs för förståelse för problem eller brist avseende; beteenden, närhet, tillgänglighet och användbarhet.

Avgränsningar och målsättningar

Här görs prioriteringar och avgränsningar samt sätts relevanta mål.

Genomförande och utvärdering

Utvärdering av grad av måluppfyllelse.

Målet med manualen är att ge planerare, folkhälsostrateger och förvaltare stöd i hur man genom planering och förvaltning kan underlätta ett fysiskt aktivt liv för invånarna. Skriften är även intressant för exempelvis pedagoger, arkitekter, beslutsfattare, bostadsföretag och hyresgästföreningar.

Gå till toppen av sidan