Hälsogeografi och GIS

Hälsogeografi är en metod för att visuellt visa olika slags information och data om hälsa kopplat till en geografisk plats. Studier visar att hälsa och förutsättningar för hälsa är ojämnt fördelad över Sverige och då kan hälsogeografi vara en metod för att kartlägga och visa på dessa.

Hälsogeografi handlar om hur hälsa, och förutsättningar för hälsa, är fördelad geografiskt, det rumsliga perspektivet. Men geografin ger också ett annat perspektiv nämligen sammanhanget, olika företeelser i landskapet och deras inbördes samband. I ett folkhälsosammanhang skulle detta kunna vara t ex förekomsten av övervikt som är ojämnt fördelad i geografin. Hur ser t.ex. tillgången till utbud av livsmedel ut? Det finns också skillnader exempelvis i hur nära människor har till grönområden eller till andra möjligheter för fysisk aktivitet eller hur trygga och säkra omgivningarna är hemma, på jobbet, i skola och på fritiden. Detta är förutsättningar som i sin tur påverkar hälsan.

Geografiska informationssystem (GIS)

Geografiska informationssystem, GIS, är ett verktyg för presentation och analys av data som till exempel kan ha med hälsorelaterade faktorer att göra. Resultatet av en sådan presentation eller analys kan utgöra ett underlag i ett välfärdsbokslut eller i en hälsokonsekvensbedömning som en vägledning till var insatser skall göras. GIS kan också vara en länk mellan folkhälsoplanerare och de som arbetar med fysisk planering. GIS används ofta av planerare som arbetar med frågor som till exempel trygghet, säkerhet och tillgänglighet. Presentation med hjälp av kartor ger dessutom lättillgänglig information som stimulerar till diskussion.

Exempel på GIS-användning

I vänsterspalten presenteras olika exempel på hur GIS kan användas i folkhälsosammanhang, framför allt i kommuner och regioner/landsting. Exemplen är hämtade bland annat från kommuner, forskningsinstitutioner och statliga myndigheter. Syftet är att lyfta det geografiska perspektivet och inspirera till GIS-användning.

Internationellt är hälso-GIS främst ett verktyg för att studera befolkningens egenskaper (exempelvis socioekonomi, utbildning, etc. som bestämningsfaktorer för hälsa), tillgången till hälsoservice och den rumsliga fördelningen av hälsa. Men det finns även andra sätt att använda GIS som verktyg i folkhälsosammanhang, t.ex. att visualisera tillgängligheten till målpunkter som gynnar hälsan eller att få invånare mer delaktiga i utformningen av utomhusmiljöerna i närområdet.

Undersidorna är indelade efter fyra teman:

Tillgänglighet

Livsmiljö, trygghet, säkerhet

Delaktighet

Hälsoutfall