För att kvalitetsgranska insatser tillämpar myndigheten olika metoder, exempelvis GRADE och AMSTAR.

Från vetenskaplig bedömning till rekommendationer

Utvärderingar av det vetenskapliga stödet är en grundförutsättning för att kunna utforma en rekommendation, men även andra aspekter kan behöva inkluderas, exempelvis etiska frågor, juridiska hänsyn, jämlikhet, främjande av individuellt självbestämmande, implementering och kostnader.

DECIDE (Developing and evaluating communication strategies to support informed decisions and practice based on evidence), ett EU-projekt som syftar till att öka spridningen av evidensbaserade rekommendationer, tar hänsyn till dessa aspekter. Inom ramen för ett regeringsuppdrag anpassade Folkhälsomyndigheten DECIDE-systemet till den svenska folkhälsoarenan. Utvecklingsarbetet, som föll väl ut, har återrapporterats till regeringen, se avrapporteringen av Regeringsuppdrag S2012/623/FS. (PDF, 1,5 MB)