Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, dvs. i bostäder och lokaler för allmänna ändamål, har tillräcklig kunskap för att hantera dessa produkter på ett säkert sätt. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten. Ett godkänt resultat på kunskapsprovet krävs för att få tillstånd att använda biocidprodukter i klass 1 So.

Kommande prövningstillfällen

För dig som har 1 So-tillstånd som går ut under året och för dig som önskar få ett tillstånd för första gången erbjuder Folkhälsomyndigheten två prövningstillfällen under våren 2019, 11 mars och 20 maj.

Den som anmäler sig till ett prövningstillfälle kommer att få studiematerial skickat till sig för inläsning på egen hand. Kunskapsprovet genomförs skriftligt på Folkhälsomyndigheten i Solna eller Östersund.

Prövningen omfattar bland annat:

  • tillämplig lagstiftning om bekämpningsmedel, miljö- och hälsoskydd och arbetsmiljö,
  • kännedom om biocidprodukter och appliceringstekniker,
  • faror och risker som är förknippade med biocidprodukter och deras användning och hur dessa kan identifieras och kontrolleras,
  • skyddsåtgärder och skyddsutrustning,
  • skadedjurs biologi och beteende samt den inverkan medlen har på de skadedjur som ska bekämpas, och
  • symtom och åtgärder vid förgiftning.

Kunskapsprov genomförs vid två tillfällen, 11 mars och 20 maj, kl. 12.30–15.00, på Folkhälsomyndigheten i Solna eller i Östersund.

OBS! Antalet platser är begränsat, så "först till kvarn..." gäller. Anmälningsformuläret stängs när platserna är fyllda, eller senast 4 mars respektive 13 maj.

Kostnad för prövning

5 500 kr exklusive moms, vilket inkluderar studiematerial.
Vid behov av omprov är kostnaden 2 900 kr exklusive moms.

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsprovet här

Krav på praktisk erfarenhet och personbevis

För att få tillstånd krävs ett personbevis och att en sakkunnig person intygar praktisk erfarenhet av skadedjursbekämpning. Intyg om praktisk erfarenhet och personbevis måste skickas in före kursstart, för mer information se rutan Personbevis och intyg krävs.

Tillståndet är personligt och giltigt i fem år

Tillståndet är personligt och gäller i fem år. För att Folkhälsomyndigheten ska anse att sökanden har tillräcklig kunskap, måste sökanden ha uppnått minst 60 procent rätt på kunskapsprovet.

Tillståndet ger inte ett generellt användningstillstånd. Tillståndet ger endast rätt att få använda bekämpningsmedel inom Folkhälsomyndighetens ansvarområde (klass 1 So).

Hur och var ett bekämpningsmedel klass 1 So eller bekämpningsmedel klass 2 får användas bestäms också av:

  • det användningsområde medlet är godkänt för
  • regionala eller lokala bestämmelser
  • om behandlingen kan ske utan oönskad skada på miljön eller risk för människors hälsa.

För andra klass 1 eller 2-medel med tilläggsbeteckning SoX, L eller AV krävs separata tillstånd.

Det är upp till varje företag och skadedjurstekniker att kontrollera att bekämpningsmedlet används på ett godkänt sätt.