Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, dvs. i bostäder och lokaler för allmänna ändamål, har tillräcklig kunskap för att hantera dessa produkter på ett säkert sätt. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten. Ett godkänt resultat på kunskapsprovet krävs för att få tillstånd att använda biocidprodukter i klass 1 So.

Kommande prövningstillfällen

För dig som har 1 So-tillstånd som går ut vid årsskiftet 2018/2019 och för dig som önskar få ett tillstånd för första gången erbjuder Folkhälsomyndigheten två prövningstillfällen under hösten 2018.

Den som anmäler sig till ett prövningstillfälle kommer att få studiematerial skickat till sig för inläsning på egen hand. Kunskapsprovet genomförs skriftligt på Folkhälsomyndigheten i Solna eller Östersund.

Prövningen omfattar bland annat:

  • tillämplig lagstiftning om bekämpningsmedel, miljö- och hälsoskydd och arbetsmiljö,
  • kännedom om biocidprodukter och appliceringstekniker,
  • faror och risker som är förknippade med biocidprodukter och deras användning och hur dessa kan identifieras och kontrolleras,
  • skyddsåtgärder och skyddsutrustning,
  • skadedjurs biologi och beteende samt den inverkan medlen har på de skadedjur som ska bekämpas, och
  • symtom och åtgärder vid förgiftning.

Kostnad 2 600 kr exklusive moms, vilket inkluderar studiematerial.

Kunskapsprovet genomförs på Folkhälsomyndigheten i Solna eller i Östersund vid något av följande två tillfällen:

5 november 12.30–15.00 i Solna/Östersund. Sista anmälningsdag 28 oktober.

3 december 12.30–15.00 i Solna/Östersund. Sista anmälningsdag 25 november.

Anmälan

Anmäl dig till kunskapsprovet här

Krav på praktisk erfarenhet och personbevis

För att få tillstånd krävs att praktisk erfarenhet av skadedjursbekämpning intygas av en sakkunnig person och ett personbevis. Intyg om praktisk erfarenhet och personbevis måste skickas in före kursstart, se särskild ruta.

Tillståndet är personligt och giltigt i fem år

Tillståndet är personligt och gäller i fem år. För att Folkhälsomyndigheten ska anse att sökanden har tillräcklig kunskap, måste sökanden ha uppnått minst 60 procent rätt på kunskapsprovet.

Tillståndet ger inte ett generellt användningstillstånd. Tillståndet ger endast rätt att få använda bekämpningsmedel inom Folkhälsomyndighetens ansvarområde (klass 1 So).

Hur och var ett bekämpningsmedel klass 1 So eller bekämpningsmedel klass 2 får användas bestäms också av:

  • det användningsområde medlet är godkänt för
  • regionala eller lokala bestämmelser
  • om behandlingen kan ske utan oönskad skada på miljön eller risk för människors hälsa.

För andra klass 1 eller 2-medel med tilläggsbeteckning SoX, L eller AV krävs separata tillstånd.

Det är upp till varje företag och skadedjurstekniker att kontrollera att bekämpningsmedlet används på ett godkänt sätt.

Förnyelse av tillstånd

Vill du förnya ditt giltiga tillstånd innan det går ut kan det ske genom särskild prövning utan att behöva gå en ny kurs, se förnyelse av tillstånd klass 1 So.