Kursinformation

Kursen är på fyra dagar. Under våren 2018 erbjuder vi två kurstillfällen:

  • 23-26 april
  • 21-24 maj

Kurskostnad
15 100 kr exklusive moms, vilket inkluderar kursmaterial och lunch måndag-onsdag. Avgiften inkluderar inte boendekostnad.

Boende
Boende ordnas av kursdeltagaren själv.

Ur kursinnehållet

  • Risker i arbetssituationer och förebyggande skyddsåtgärder.
  • Vad händer om man får preparat i sig och åtgärder vid olyckor.
  • Preparatkännedom och appliceringsteknik.
  • Arbetsmiljölagstiftning och regler kring kemikaliehantering.

Företaget har ansvar för att personalen har tillräcklig kunskap om hur man arbetar med bekämpningsmedel på ett säkert sätt. Folkhälsomyndighetens utbildning kan vara en del i detta, men företaget ska se till att personalen har tillräcklig kunskap så att ingen skada sker på människa eller natur eller att det uppstår oönskad skada på djur.

Krav på praktisk erfarenhet och personbevis

För att få tillstånd krävs att praktisk erfarenhet av skadedjursbekämpning intygas av en sakkunnig person och ett personbevis. Intyg om praktisk erfarenhet och personbevis måste skickas in före kursstart, se särskild ruta.

Tillståndet är personligt och giltigt i fem år

Tillståndet är personligt och endast den med tillstånd får hantera bekämpningsmedel klass 1 So. Tillståndet gäller därmed inte generellt för företaget eller för arbetskollegor. Tillståndet gäller i fem år. Förnyelse av tillståndet kan göras med en förenklad särskild prövning, se nedan om förnyelse av klass 1 So-tillstånd.

För att Folkhälsomyndigheten ska anse att sökanden har tillräcklig kunskap, måste sökanden ha uppnått minst 60 % rätt på skrivningen som genomförs i samband med kursen. Att ha uppnått minst 60 % rätt på skrivningen är en av flera förutsättningar för att sökanden ska kunna beviljas ett användningstillstånd för tillståndspliktiga bekämpningsmedel.

Tillståndet ger inte ett generellt användningstillstånd

Tillståndet innebär inte rätt att få använda bekämpningsmedel generellt överallt. Tillståndet ger endast rätt att få använda bekämpningsmedel klass 1 So. För andra klass 1-medel med tilläggsbeteckning SoX, L eller AV krävs separata tillstånd. Hur och var ett bekämpningsmedel klass 1 So eller bekämpningsmedel klass 2 får användas bestäms av:

  • det användningsområde medlet är godkänt för
  • regionala eller lokala bestämmelser
  • om behandlingen kan ske utan oönskad skada på miljön eller risk för människors hälsa.

Det är upp till varje företag och skadedjurstekniker att kontrollera att bekämpningsmedlet används på ett godkänt sätt.

Förnyelse av tillstånd

Vill du förnya ditt giltiga tillstånd innan det går ut kan det ske genom särskild prövning utan att behöva gå en ny kurs, se förnyelse av tillstånd klass 1 So.