Hälsa som drivkraft för hållbar utveckling

Lyssna

Hälsa och välbefinnande är både en förutsättning för och en investering i hållbara samhällen. Genom att använda hälsa som drivkraft för hållbar utveckling kan miljöarbetet breddas till att involvera fler aktörer, främja samverkan mellan olika sektorer och ge bättre underlag för beslut som leder till att samhällsövergripande mål uppfylls.

Att använda hälsa som drivkraft handlar om att uppmärksamma och medvetandegöra hur befolkningens hälsa påverkas, både positivt och negativt, av miljörelaterade åtgärder. Det handlar om att föra miljöfrågorna närmare människors vardag och synliggöra vikten av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I vår boende- och närmiljö kan detta exempelvis handla om att natur- och kulturmiljöer och den byggda miljön, utomhus och inomhus, ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, möten med andra, välbefinnande och avkoppling. En hälsofrämjande miljö ska även ge tillgång till en god ljudmiljö, frisk luft, grönområden och vara fri från farliga ämnen. Anpassning till det förändrade klimatet är också viktigt för att skapa långsiktigt hållbara hälsofrämjande boende- och närmiljöer.

Bild. Målområde 3 Hälsa och välbefinnande.

Dekorativ bild

Programområde under Miljömålsrådet 2022-2026

Inom ramen för arbetet med Sveriges miljömål och generationsmålet ska samhällets aktörer verka för att människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan, samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. Friluftsliv, aktiv transport, farliga ämnen, biologisk mångfald samt fysisk planering är områden som tydligt berör flera myndigheter och som knyter an till både miljö och hälsa, där åtgärder leder till måluppfyllelse av flera olika samhällsmål.

I december 2022 beslutade Miljömålsrådet om att kommande fyra år arbeta med just ”Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling” med Folkhälsomyndigheten som drivande myndighet. Övriga myndigheter som ingår är Boverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna, Naturvårdverket, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket.

Det övergripande syftet med programområdet är att främja kunskapsutbyte, samverkan och samordning av frågor där hälsa kan användas som drivkraft för att öka takten i miljöarbetet. Samordningen av frågor möjliggör ett mer effektivt arbete och ett bättre stöd för aktörer vars uppdrag och verksamhet knyter an till miljö och hälsa. Ett mer samordnat arbete med miljörelaterad hälsa bidrar även till bättre uppföljning och ett bättre stöd gentemot lokala och regionala aktörer, samt en starkare röst i Sveriges internationella miljöarbete.

Arbetet med programområdet organiseras utifrån gemensamma åtaganden bland ingående myndigheter om att bidra till kunskapsutbyte inom miljörelaterad hälsa och hur hälsa kan vara en drivkraft i miljömålsarbetet. Samordningen kommer även att innefatta aktörer utanför Miljömålsrådet och därmed utgöra en gemensam kontaktyta mellan myndigheter, akademi, bransch samt lokala och regionala samhällsaktörer inom området för miljörelaterad hälsa.

Vi kommer att etablera ett nationellt nätverk som utgör själva plattformen för samverkan. Hittills ingår tolv myndigheter i arbetet, men vi ser fram emot samverkan med fler aktörer, både på lokal, regional och nationell nivå. Därutöver innefattar programområdet två fördjupningsområden:

  • Data som drivkraft för miljörelaterad hälsa
  • Sociala konsekvensanalyser i miljömålsarbetet

Läs mer