Miljörelaterad hälsa i folkhälsopolitiken

Lyssna

Folkhälsomyndighetens kärnverksamhet är folkhälsa, med utgångspunkt i de folkhälsopolitiska målområdena. Målområdena grupperar hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som har störst betydelse för hälsan.

Folkhälsopolitiken innefattar bestämningsfaktorer och hälsoutfall inom åtta målområden, varav framförallt fyra särskilt berör miljörelaterad hälsa.

Målområde 1 - Det tidiga livets villkor

Här nämns vikten av miljöns inflytande tidigt i livet, till exempel vad gäller näringsintag och exponering för farliga ämnen både under uppväxtåren och i fosterstadiet. Även vikten av en god förskolemiljö lyfts här.

Målområde 2 – Kunskaper, kompetenser och utbildning

Här läggs fokus på en god lärandemiljö, likvärdig utbildning, och tidigt stöd för att ge alla möjlighet att uppnå sin fulla potential. I en god lärandemiljö innefattas även den fysiska miljön, och att elever kan ta del av fysisk aktivitet varje dag.

Målområde 5 - Boende och närmiljö

Detta målområde handlar om bostadens och närmiljöns fysiska och sociala egenskaper som både kan orsaka ohälsa och verka hälsofrämjande. Till de fysiska egenskaperna räknas till exempel luftkvalitet både i och utanför bostaden, bullerstörning från trafik och tillgång till naturvärden nära bostaden.

Målområde 6 – Levnadsvanor

En central del för arbetet inom detta målområde är att öka tillgängligheten till hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter. Bland annat lyfts fysisk aktivitet som en särskilt viktig friskfaktor för barn och unga.

Läs mer om folkhälsopolitikens målområden