Samhällsekonomi för miljörelaterad hälsa

Lyssna

De samhällsekonomiska vinsterna av en god och jämlik hälsa, särskilt på lång sikt, synliggörs ofta inte i samhällsbyggnadsprocesser eftersom de sällan värderas. Det finns därför ett behov av att använda ekonomiska metoder för att tydliggöra samhällsvinster kopplat till olika miljöåtgärders hälsopåverkan.

Inom ramen för Miljömålsrådet initierade Folkhälsomyndigheten tillsammans med Transportstyrelsen en samverkansåtgärd för att myndighetsgemensamt se över möjligheten att kunna tillämpa befintliga ekonomiska metoder för att kvantifiera hälsorelaterade kostnader och vinster av miljörelaterade åtgärder. I samverkansåtgärden deltog även Boverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Trafikverket.

Inom detta arbete gavs Ramboll i uppdrag att utreda möjligheterna att integrera miljörelaterade hälsovinster i samhällsekonomiska analyser som kan användas i de processer som utgör samhällsbyggandet. För de ingående myndigheterna gäller det kunskapsstöd för en mer hälsofrämjande planering av t. ex. bostadsområden, trafik, infrastruktur och kollektivtrafik, och för det förebyggande arbetet att minimera hälsorisker kopplade till t. ex. kemikalier, strålning, buller och klimatförändring.

Ramboll slutrapport - samhällsekonomiska konsekvensanalyser av miljörelaterade hälsoeffekter (juni 2020) (PDF, 1,1 MB)