Vårt boende och de miljöer som vi till vardags vistas i påverkar den sociala miljön, som i sin tur påverkar de människor som bor där. Exempel på sociala aspekter är trygghet, tillit, delaktighet och inkludering i samhället. Andra exempel på sociala aspekter är segregation, brottslighet, trångboddhet, hemlöshet och brist på bostäder. Fysiska egenskaper med påverkan på den sociala miljön är bland annat tillgång till gång- och cykelvägar, luftkvalitet inomhus och utomhus, god ljudmiljö, tillgång till naturvärden nära bostaden samt kultur och service.

Hur vår boende- och närmiljö planeras och utformas spelar roll när det gäller att påverka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa.