Undersökningar visar ett tydligt samband mellan ökad radonhalt i bostaden och ökad risk för lungcancer. Det finns kraftiga samverkanseffekter mellan radon och rökning. Därför löper rökare betydligt större risk än icke-rökare att få lungcancer till följd av radon.

Man beräknar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige, varav cirka 50 fall bland personer som aldrig varit rökare. Befolkningens rökvanor är därför avgörande för antalet lungcancerfall till följd av radon. De allra flesta som får diagnosen lungcancer dör i sjukdomen.

Kontinuerlig exponering utgör risk

En människa behöver exponeras dagligen och kontinuerligt för höga halter radon under en mycket lång tid, minst 15-40 år för att radonet ska utgöra en hälsorisk. Därför är radonhalten i bostaden viktigast att hålla nere, även om inomhusmiljön på arbetet, förskolan eller skolan också bör vara så låg som möjligt för att inte bidra för mycket till den livslånga sammanlagda stråldosen. Radon ger inga akuta förgiftningar.

Så uppstår cancer till följd av radon

Hälsoriskerna med radon hänger främst samman med att radonet sönderfaller till olika radioaktiva grundämnen, så kallade radondöttrar. Radondöttrarna är inte gaser utan fasta ämnen som kan fastna på dammpartiklar i luften och vid inandning kommer en del att stanna i luftvägarna. Radondöttrarna utsänder alfastrålning, som har hög energi men kort räckvidd. Cellerna i slemhinnan närmast de radioaktiva partiklarna är de som i första hand skadas av strålningen. Det är väl känt att alfastrålning ger upphov till mutationer och andra DNA-skador som i sin tur kan leda till cancer. Från det att någon utsatts för radon till dess att personen får lungcancer kan det ta upp till 40 år.