I delmålet God inomhusmiljö i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns angivet att radonhalten i alla förskolor och skolor från och med 2010 ska vara lägre än 200Bq/m3 luft.

Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - radon i inomhusluft (FOHMFS 2014:16). I handboken Radon i inomhusluft ges en mer utförlig vägledning. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har tagit fram en metod för radonmätning av arbetsplatser. Socialstyrelsen har i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätning i förskola och skola.

Kompletterande vägledning till metodbeskrivning (PDF, 48 kB)

Här finns övrig information om radon hos Folkhälsomyndigheten.

Mer hos andra

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har mycket information om radon. De har tagit fram en Metodbeskrivning för radonmätning av arbetsplatser som även kan användas i förskole- och skollokaler. I Boverkets byggregler anges ett gränsvärde för radon i nyproducerade hus. Boverkets Radonguiden sammanfattar radonproblematiken. Radonguiden riktar sig främst mot allmänheten.