WHO:s miljöhälsoprocess

Inom WHO Europa finns sedan slutet av 1980-talet en process för miljö och hälsa (European Environment and Health Process, EHP). Processen initierades av WHO och en avsikt var att föra samman intressenter för hälso- och miljöperspektiven. Processen drivs av en serie ministerkonferenser anordnade av WHO Europa. Den senaste konferensen hölls i Ostrava, Tjeckien, juni 2017. En arbetsgrupp bestående av representanter från 53 länder, där Folkhälsomyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket är s.k. fokalpunkter för Sverige, ansvarar för att genomföra och utvärdera arbetet inom processen.

Europas miljöbyrå, EEA

EEA är en byrå inom EU med uppgift att tillhandahålla tillförlitlig och oberoende miljöinformation. Byrån utgör en viktig informationskälla för arbetet med att utforma, anta, genomföra och utvärdera miljöpolitik. Byrån bjuder in till möten 1-2 ggr/år för information och diskussion om kommande prioriteringar. Arbetet inom EEA domineras av gröna frågor, men berör även miljöhälsan. Folkhälsomyndigheten är tillsammans med Naturvårdsverket s.k. nationellt resurscenter för miljö och hälsa.

ERA-ENVHEALTH

Med stöd av sjunde ramprogrammet inom EU genomfördes tidigare en europeisk multicenterstudie, ERA-ENVHEALTH med mål att ta fram forskningsbaserat stöd för utformning av policies på miljöhälsoområdet. Projektet är avslutat men har utvecklats till ett nätverk med representanter för forskning och myndigheter. Nätverket ordnar bl.a. en årlig konferens för utbyte av information och kunskap. Information från 2018 års konferens på ämnet "Considering vulnerable groups in policy, research and risk communication in the field of environment and health" finns här. Folkhälsomyndigheten ingår i nätverket tillsammans med Naturvårdsverket.

ERA ENVHEALTH nyhetsbrev 1 2019 (PDF, 857 kB)

INPHET - International network on public health and environmental tracking

Folkhälsomyndigheten ingår i ett internationellt nätverk för miljö och hälsa som initierades 2013, INPHET. Nätverket syftar genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte att utgöra ett stöd för utveckling, implementering och utvärdering av arbetet med att integrera, analysera och tolka miljöhändelser som påverkar folkhälsa. Detta arbete innefattar tolkning av exponerings- och hälsodata, övervakning av hälsorelaterade miljöfaktorer, undersökning av kopplingar mellan miljö och hälsa samt identifiering av riskgrupper. Nätverket syftar även till att utgöra stöd för implementering och utvärdering av strategier för intervention och prevention samt för informationssatsningar gentemot beslutsfattare inom folkhälsoområdet.