Internationellt arbete inom miljöhälsa och hälsoskydd

Lyssna

Folkhälsomyndigheten representerar Sverige i arbetet med miljö och hälsa inom WHO Europa samt i Europeiska miljöbyrån (EEA). Myndigheten deltar även i fler EU-nätverk och EU-projekt som arbetar med miljö och hälsa.

WHO:s miljöhälsoprocess

Inom WHO Europa finns sedan slutet av 1980-talet en process för miljö och hälsa (European Environment and Health Process, EHP). Det som skiljer denna process från annat arbete inom miljö- respektive hälsoområdet är ett delat ansvar mellan hälso- och miljösektorerna i respektive land. I Sverige finns två så kallade fokalpunkter för processen – en på Folkhälsomyndigheten och en på Naturvårdsverket. Processen drivs av en serie ministerkonferenser anordnade av WHO Europa. Den senaste konferensen hölls i Budapest, Ungern i juli 2023. En arbetsgrupp bestående av fokalpunkter från 53 länder ansvarar för att genomföra och utvärdera arbetet inom processen.

Mer om WHO:s miljöhälsoprocess

Europas miljöbyrå, EEA

EU:s miljöbyrå, European Environment Agency (EEA), ska tillhandahålla tillförlitlig och oberoende miljöinformation. Byrån utgör en viktig informationskälla för arbetet med att utforma, anta, genomföra och utvärdera miljöpolitik. Naturvårdsverket representerar Sverige med en fokalpunkt till det övergripande arbetet, men varje land har även så kallade resurscenter för olika frågor (National Resource Centre, NRC).

Folkhälsomyndigheten är tillsammans med Naturvårdsverket NRC för miljö och hälsa. EEA bjuder in till möten 1–2 ggr/år för information och diskussion om kommande prioriteringar.

Mer om EEA

ERA-ENVHEALTH

Med stöd av sjunde ramprogrammet inom EU genomfördes tidigare en europeisk multicenterstudie, ERA-ENVHEALTH med mål att ta fram forskningsbaserat stöd för policyarbete på miljöhälsoområdet. Vid programmets slut fortsatte arbetet i form av ett nätverk med representanter för forskning och myndigheter. Nätverket arrangerar årligen en konferens på olika teman och publicerar ett nyhetsbrev ett par gånger per år. Folkhälsomyndigheten ingår i nätverket tillsammans med Naturvårdsverket.

Mer om ERA-ENVHEALTH (anses.fr)