Europeiska miljöbyrån (EEA)

Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen som är placerad i Köpenhamn. Deras uppgift är att tillhandahålla tillförlitlig och oberoende miljöinformation till medlemsländer och är en viktig informationskälla för de som arbetar med att utforma, anta, genomföra och utvärdera miljöpolitik, och också för allmänheten. Miljöbyrån har för närvarande 33 medlemsländer.

I Sverige är Naturvårdsverket så kallad nationell fokalpunkt för EEA och samordnande myndighet. Utöver den centrala organisationen finns i varje land ett flertal resurscentra, NRC, på specifika områden. Folkhälsomyndigheten är tillsammans med Naturvårdsverket NRC för området miljö och hälsa.

Europas miljö – tillstånd och utblick

Var femte år publicerar EEA en rapport om Europas miljötillstånd - State of the Environment Report (SOER), på svenska översatt till Europas miljö – tillstånd och utblick 2015. Detta har gjorts sedan 1995 och den senaste publicerades i mars 2015.

SOER 2015 är en integrerad bedömning av Europas miljö. Den innefattar också bedömningar och information om global, regional och nationell nivå samt jämförelser mellan länder. Den har ett avsnitt som handlar om hälsa och välbefinnande och i denna görs följande slutsatser:

  • Miljöpolitiken har medfört förbättringar av kvaliteten på dricksvatten och badvatten samt minskat exponeringen för viktiga skadliga föroreningar.
  • Luftföroreningar och buller fortsätter att orsaka allvarliga hälsoproblem i tätorterna. Fina partiklar i atmosfären anses ha orsakat ungefär 430 000 förtida dödsfall i EU under 2011. Exponering för buller i miljön bidrar till minst 10 000 förtida dödsfall på grund av hjärtsjukdomar varje år.
  • Den ökande användningen av kemikalier, särskilt i konsumentprodukter, har förknippats med en observerad ökning av endokrina sjukdomar och störningar hos människor.
  • Prognostiserade förbättringar av luftkvaliteten förväntas inte vara tillräckliga för att förhindra fortsatta skador, och klimatförändringarnas effekter på hälsan förväntas bli värre.
  • Miljöindustrisektorn växte med över 50 procent mellan 2000 och 2011, och är en av de få sektorer som blomstrat i fråga om intäkter och sysselsättning sedan finanskrisen 2008.

Environment Information and Observation NETwork (EIONET)

En viktig uppgift för Europeiska miljöbyrån är att kunna förse EU med miljödata för beslutsunderlag. För att underlätta i detta arbete har ett nätverk bildats, Environment Information and Observation NETwork, EIONET, där samtliga av unionens länder och några till ingår. Folkhälsomyndigheten är genom sin roll som nationellt resurscentrum för miljö och hälsa tillsammans med Naturvårdsverket med i miljöhälsogruppen inom EIONET.

Mer information om Eionet finns på EEAs hemsida och i broschyren om Eionet.